Thursday, January 1, 2015

HELLENISM IN TODAY'S WORLD


GO TO THE RIGHT OF YOUR SCREEN AND CLICK ON THE ARROW OF 2010, THEN CLICK ON THE ARROW OF NOVEMBER for The Future of Hellenism. For more posts ALWAYS click on the ARROWS to the right of your screen.


Ρίξετε μια ματιά προς τα δεξιά της οθόνης  και κάνετε ένα κλικ επάνω στο τόξο του 2010, μετά ένα κλικ επάνω  στο τόξο November....για περισσότερες αναρτήσεις κάνετε κλικ επάνω στα τόξα.

CRITICISM IS GOOD !!!
My dear friends, criticism is good, even when it is directed against you. It means you are making people to think, hopefully outside of the box....to explore, to research, to question is not a bad thing.....these are the virtues which gave us progress since the stone-age. The ancient Hellenes mastered the art of questioning everything and thus created the greatest civilization ever known to mankind....yes our wonderful ancestors achieved this!!!!

Η ΚΡΙΤΙΚΉ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟΔΕΧΟΥΜΕΝΗ !!!
Αγαπητοί μου φίλοι, η κριτική είναι καλό πράγμα , ακόμη και όταν στρέφεται εναντίον μας. Αυτό σημαίνει ότι ει σος θα κάνουμε τους ανθρώπους να σκέφτονται λίγο περισσότερο , ελπίζω έξω από το κουτί (δηλαδή να μην είμαστε στενοκέφαλοι).... να εξερευνήσουν και στη συνέχεια να εξερευνούν τα πάντα, η ερεύνα δεν είναι κακό πράγμα ..... αυτές είναι οι αρετές που μας έδωσαν την πρόοδο από τη λίθινη εποχή. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν την τέχνη της αμφισβητήσεις(ερευνούσαν τα πάντα), για τα πάντα, και έτσι δημιούργησαν το μεγαλύτερο και καλύτερο πολιτισμό που γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα .... ναι οι υπέροχη πρόγονοί μας επιτεύχθεισαν όλα αυτά !!!!


For us Hellenes, censorship is an attack on the dignity of mankind. It undermines the philosophical spirit and the intelligence of each one of us as individuals!!
AUSTRALIA...AMERICA & CANADA...
As nations of immigrants that we have always been since the landing of the first fleets from Europe, our foundations for us as nations, have some common values and principles.....some defined obligations and duties along with some defining rights for all our citizens !!
A loyalty to Australia, America and Canada and their constitutions is at the core of this philosophy which defines us as Australians, Americans and Canadians!!!...Singing the national anthem of our particular country is also at the heart of these core values....
Our nationality as Australians, Americans or Canadians or national identity is not defined by any particular race, language, religion, blood, ethnicity or of any particular ethnic ancestry......Our mother country is the whole world !!!
Integration is good and very necessary for our success. However "forced assimilation" is and must be seen as the worst form of racism and should not have a place in our national dialogue !!!!!
In this context, we as Hellenes, must do all we can to make sure that Hellenism survives, prospers and grows and remains relevant in the nations national dialogue !!

...........................................................................................................


ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ... Αμερική και Καναδά ...

Καθώς ως έθνη μεταναστών που γίναμε μετά την προσγείωση τους πρώτους στόλους από την Ευρώπη, τα θεμέλια μας ως κράτη βασίζονται σε κάποιες κοινές αξίες και αρχές ..... κάποιες υποχρεώσεις και καθήκοντα μαζί με μερικά καθορισμένα δικαιώματά για όλους τους πολίτες!!
Μια πίστη και αφοσίωσή στην Αυστραλία, την Αμερική και τον Καναδά και τα Σύνταγμά τα τους, είναι στο επίκεντρο αυτής της φιλοσοφίας, που μας ορίζουν ως Αυστραλοί, Καναδικοί και Αμερικανοί !!! ... Τραγουδώντας τον εθνικό ύμνο της συγκεκριμένης χώρας μας είναι στο επίκεντρο αυτών των βασικών αξίων....
Η εθνικότητα μας ως Αυστραλοί, Αμερικανοί ή ως Καναδικοί... ή εθνική ταυτότητα μας δεν καθορίζεται από κάποια συγκεκριμένη φυλή, τη γλώσσα, τη θρησκεία, το αίμα, την εθνικότητα ή οποιαδήποτε συγκεκριμένη εθνοτική καταγωγή ...... η μητέρα πατρίδα μας είναι ολόκληρος ο κόσμος !!!
Η ενσωμάτωση μας είναι καλή και πολύ απαραίτητη για την επιτυχία στη κάθε χώρας μας. Ωστόσο, «η αναγκαστική αφομοίωση» είναι και πρέπει να θεωρηθεί ως η χειρότερη μορφή ρατσισμού και δεν θα πρέπει να έχει καμία θέση στο εθνικό μας διάλογο !!!!!
Σε αυτό το πλαίσιο, εμείς ως Έλληνες, πρέπει να κάνουμε ότι μπορούμε για να βεβαιωθεί ότι ο ελληνισμός θα επιβιώσει, ευημερήσει και να αναπτύσσεται ώστε να παραμένει μια ζωντανή, και σημαντική σημασία στο διάλογο του έθνους!!


To be real Hellenes, we must do what our ancestors did: we must push the borders of our collective, productive and constructive imagination!!


That is the way in which we can make a positive contribution for the good of mankind.
Για εμάς τους Έλληνες, η λογοκρισία είναι μια επίθεση στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Υπονομεύει το φιλοσοφικό πνεύμα και την ευφυΐα του κάθε ενός από εμάς ως άτομα !!


Για να είμαστε πραγματικοί Έλληνες, πρέπει να κάνουμε ότι έκαναν οι πρόγονοί μας: πρέπει να πιέσουμε τα σύνορα της συλλογικής, παραγωγικής και εποικοδομητικής φαντασία μας !!Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να συμβάλουμε θετικά για το καλό της ανθρωπότητας.
Αγαπητοί φίλοι μας, διευκρινίζουμε ότι εμείς της πατρώας Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας αγαπάμε πρώτα απ'όλα την Ελλάδα μας, τον Ελληνικό Πολιτισμό και το αθάνατο Ελληνικό πνεύμα, όλα αυτά που μας κληροδότησαν οι άξιοι πρόγονοί μας!
Μέσον την Ελληνική Εθνική Θρησκεία προβάλουμε, γιορτάζουμε και διδάσκουμε στα παιδιά μας, για τους Θεούς μας, την Ελληνική αντιλήψεων για το/τα Θεία και τα πάντα για τους δικούς μας πρόγονούς, την δική μας πραγματική ιστορία και τον δικό μας Ελληνικό Πολιτισμό!
Ο σκοπός μας είναι να κάνουμε τα παιδιά (να τους δώσουμε τα κατάλληλα εργαλεία) μας να είναι περήφανα για την Ελλάδα και την Ελληνική τους ταυτότητά, να μη νιώθουν σύμπλεγμα κατωταιρώτητας και να δημιουργήσουμε την κατάλληλη στρατηγική για ένα λαμπρό μέλλων...οραματισμό... για τον Ελληνισμό!
Καλούμε όλους τους λογικούς και σκεπτόμενους 'Ελληνές να έρθουν κοντά μας ώστε να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε αυτό το ιερό στόχο !!!
ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ !!!!
Dear friends, we clarify that our ancestral Hellenic National Religion cherishes above all our love of Greece, the Hellenic culture and the immortal Hellenic spirit, all that we inherited from our worthy ancestors!
Through the Hellenic National Religion we showcase, promote, celebrate and teach our children about our Gods, the Hellenic perception of the "Divine" and everything about our own ancestors, our own real history and our Hellenic culture-tradition !
Our aim is to help make our children (give them appropriate tools) to be proud of Greece and their Hellenic identity, not to feel an inferiority complex about who and what they are and to create an appropriate strategy for a bright future - vision for Hellenism!

We invite all Hellenic "logical thinking" people to come along with us so that we can make this sacred goal a reality !!!

.......................................................................................................A CLARIFICATION ... from us ETHNIKOI Hellenes of the Hellenic National Religion and Honour.

Many Greeks look at us with some suspicion and hostility.
I think it is time that we, the Ethnikoi Greeks clarified a few things.


First of all, we say that the ancient Jews invented, manufactured and created the Jewish religion and all its religious scriptures. Later, upon the foundation of Judaism, the first Christians who were Jews, the Apostles, the Church Fathers and others etc, invented, manufactured and created the Christian Religion. This is why we say Christianity is a Jewish cult religion.

In Greece and all around the world the Orthodox Christian Church teaches us Greeks and our children all about the ancient Jews, their history and "culture" etc..


The Church with its foreign Christian Religion teaches us to celebrate Jewish events, and to celebrate and revere Jewish biblical heroes. We are obliged to celebrate foreign saints many of whom were the torturers and murderers , the genocidal killers of our Greek ancestors.
We are brainwashed to believe that our spiritual forefathers and ancestors are the Jews such as Abraham and many others.


From another perspective we have the first religious cousins of the Jews, the Jehovah's Witnesses who believe absolutely in the Old Testament with their own interpretation.

They believe that God punished the people when they built the so-called tower of Babel so that they could reach God, that he cursed   them to speak with different languages so that they could not communicate with one another, so that they could not finish the tower. What nonsense this story is from the Old Testament !


Jehovah's Witnesses believe that all people should unite and become one. They do not believe in seperate countries and nationalities. They do not believe in diversity and they believe that all people should speak one language.


On the other hand, we Ethnikoi Greeks believe that from our forefathers and ancestors  spiritual and intellectual awakening the Hellenic National Religion was born which in turn brought about  the Hellenic Civilization, the questioning of all things, progress in the sciences and mathematics leading to the  civilization of mankind as we know it today.


With the Hellenic National Religion we learn and we teach our children the Hellenic conceptions of the Divine, the Hellenic worldview (KOSMOTHEASI and COSMOANTILIPSI).


We teach our children the Hellenic history, Hellenic culture - civilization and Greek philosophy. We celebrate the teachings of the Hellenic National Religion.


We learn and we teach our children all about our own forefathers and ancestors. We celebrate significant ancient Hellenic events and celebrate and revere our own major heroes and ancestors who contributed to the Hellenic Civilization, the Hellenic Nation and all mankind.


Our own spiritual forefathers and ancestors are many including our ancient philosophers, who are the fathers of the Hellenic Nation.

We, our members, and our children are taught to love Greece and Hellenism.


Our Hellenic National Religion promotes pride for our Hellenic identity and Greek language.We say to Jehovah's Witnesses, that all languages are a gift from the Divine, our racial and ethnic diversity with much love is a gift from the Divine. Diversity is a great gift from the Divine. It is our challenge to use the "nous" which we were gifted by the Divine in order to obtain the wisdom to peacefully and with dignity for all, manage these differences....this diversity.


We Ethnikoi Greeks believe it is our duty to protect and preserve our languages, our gifts from the Divine.


And we also firmly believe that we must protect and preserve the diversity of all humanity. After all this is our very important spiritual interpretation of the will of the Divine.


The Greek Jehovah's Witnesses are traitors to the will of the Divine, traitors of humanity and enemies and traitors of the Hellenic Nation !!


Therefore they would do well to go to their homes and stop bothering our Hellenic people..(OMOGENIA) and leave them in peace.

Dear Hellenes, all nations face today the horrible threat of globalization that is like a powerful river which leaves nothing standing in its path. Neither ethnicity, culture or language.


We need to guard our people, our culture, our Hellenic identity, our existence as a Hellenic people and our Hellenic language.


We can only achieve this goal with the re-Hellenization (Epanellinisi) of our people. To return to our roots, to a Hellenic way of thinking and a Hellenic lifestyle, with our own Greek civilization. This alone is our only hope!


Hellenism and Hellenic philosophy still provides all the necessary answers for humanity today. We all need to study the works of the "Fathers of the Hellenic Nation".

The foreign Jewish cult Religion which was imposed and inflicted on us by the occupying masters of our country since 146 B.C. the Romans, after they adopted it as the official religion of the Eastern Roman Empire in 325 A.D.with horrific torture and genocide of our ancestors, cannot not protect us !!

.........................................................................................................................
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ...από εμάς τους Εθνικούς τις Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας και Τιμής.


Πολλοί 'Ελληνες μας βλέπουν με υποψία και κάποια εχθρότητά. Νομίζω ότι ήρθε ο καιρός που εμείς οι εθνικοί 'Ελληνες θα πρέπει να διευκρινίσουμε ορισμένα πράγματά.

Πρώτα από όλα, εμείς παραδεχόμαστε ότι οι αρχαίοι Εβραίοι επινόησαν, κατασκεύασαν και δημιούργησαν την Εβραϊκή θρησκεία και όλα τα θρησκευτικά κείμενά τις Π.Δ. ...και οι πρώτοι Χριστιανοί που ήταν Εβραίοι, οι απόστολοι μαζί με άλλους και οι πατέρες τις εκκλησίας επάνω στα θεμέλια του Εβραϊσμού επινόησαν, κατασκεύασαν και δημιούργησαν την Χριστιανική θρησκεία.  Για αυτό τον λόγο λέμε ότι ο Χριστιανισμός είναι μια Εβραϊκή αίρεση.

Στην Ελλάδα και σε όλων το κόσμο η Χριστιανική Ορθόδοξοι εκκλησία διδάσκει σε εμάς και τα παιδιά μας τα πάντα για τους αρχαίους Εβραίους, την ιστορία τους και των "πολιτισμό" τους.
Μας μαθαίνει να γιορτάζουμε Εβραϊκά γεγονότα, και να γιορτάζουμε και να θαυμάζουμε Εβραίους βιβλικούς ήρωες. Μας υποχρεώνει να γιορτάζουμε τους ξένους αγίους που οι ποιο πολλοί τους ήταν σφάχτες και δολοφόνοι των Ελλήνων προγονών μας.


Μας κάνει πλύση εν κεφαλαίου ότι οι πνευματική προπάτορες και πρόγονοι μας είναι ο Εβραίος Αβραάμ και πολλοί άλλοι Εβραίοι.


Από την άλλη σκοπιά έχουμε τα πρώτα ξαδέλφια των Εβραίων, τους Μάρτυρες του Ιεχωβά.

Αυτοί πιστεύουν απολύτως στη Π.Δ. με την δική τους ερμηνεία. Πιστεύουν ότι ο Θεός τιμώρησε τους ανθρώπους όταν έχτιζαν το δήθεν πύργο του Βαβέλ, με την κατάρα να ομιλούν με διαφορικές γλώσσες για να μη μπορούν να συνεννοηθούν.


Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά πιστεύουν ότι όλοι οι λαοί θα πρέπει να σμίξουν και να γίνουν ένα. Δεν πιστεύουν στην διαφορετικότητα και ότι όλοι οι λαοί θα πρέπει να ομιλούν μόνο μια γλώσσα.

Εμείς οι Εθνικοί 'Ελληνες παραδεχόμαστε ότι οι προπάτορες και προγονοί μας επινόησαν, κατασκεύασαν και δημιούργησαν με την δική τους πνευματική αφύπνιση την Ελληνική Εθνική Θρησκεία και τον Ελληνικό Πολιτισμό.


Με την Ελληνική Εθνική Θρησκεία μας μαθαίνουμε και διδάσκουμε τα παιδιά μας της Ελληνικές αντιλήψεις για τα Θεία (το Θείο), την Ελληνική κοσμοθέαση και κοσμοαντίληψη.

Μαθαίνουμε τα παιδιά μας την Ελληνική ιστορία, τον Ελληνικό πολιτισμό και την Ελληνική φιλοσοφία.

Μαθαίνουμε και γιορτάζουμε τα περί της Ελληνικής Θρησκείας.
Μαθαίνουμε και διδάσκουμε τα παιδιά τα πάντα για τους δικούς μας προπάτορες και προγόνους. Γιορτάζουμε δικά μας σημαντικά Ελληνικά γεγονότα και γιορτάζουμε τους δικούς μας σημαντικούς ήρωες και προγόνους που συνέβαλαν στον Ελληνικό πολιτισμό, το Ελληνικό Έθνος και την ανθρωπότητα.


Οι δικοί πνευματικοί προπάτορες μας είναι μεταξύ άλλων και οι φιλόσοφοι μας που είναι και οι πατέρες του Ελληνικού Έθνους.

Μαθαίνουμε στα μέλη και τα παιδιά μας να αγαπούν την Ελλάδα και τον Ελληνισμό.

Προβάλουμε την περηφάνια για την Ελληνική μας ταυτότητά και την Ελληνική γλώσσα.


Εμείς λέμε στους Μάρτυρες του Ιεχωβά, ότι όλες οι γλώσσες είναι δώρο από το Θείο, δωμένες με πολύ αγάπη από το Θείο. Η διαφορετικότητα επίσης είναι δώρο από το Θείο (τα Θεία).

Εμείς οι 'Ελληνες εθνικοί πιστεύουμε ότι είναι καθήκον μας να προστατεύουμε και να συντηρούμε της γλώσσες μας, το δώρο μας από το Θείο.

Όπως πιστεύουμε ακράδαντα ότι πρέπει να προστατεύουμε και να συντηρούμε την διαφορετικότητα των λαών. Αυτό αλώστε είναι και το θέλημά του θείου (τα Θεία).


Οι 'Ελληνες Μάρτυρες του Ιεχωβά είναι προδότες στο θέλημα του Θείου (τα Θεία), προδότες τις ανθρωπότητας και εχθροί και προδότες του Ελληνικού Έθνους !!


Γιαυτό θα κάνουν καλά οι Μάρτυρες του Ιεχωβά να πάνε στα σπίτια τους και να πάψουν να ενοχλούν την ομογένειά μας.


Αγαπητοί 'Ελληνες, όλοι οι λαοί αντιμετωπίζουν την σημερινή παγκοσμιοπιήση, που είναι όπως ένα ισχυρό ποτάμι που δεν αφήνει τίποτε όρθιο μπροστά του. Ούτε εθνικότητά, ούτε γλώσσα, ούτε ήθη και έθη.

Είναι ανάγκη να φρουρήσουμε τον λαό μας, τον πολιτισμό μας, την Ελληνική μας ταυτότητα και την Ελληνική μας γλώσσα. 


Αυτό μπορούμε να το κάνουμε μόνο με την Επανελληνίση του λαού μας. Να γυρίσουμε στις ρίζες μας, στον Ελληνικό σκέψεις και τρόπο ζωής, με τον Ελληνικό Πολιτισμό, αυτός και μόνος είναι η ελπίδα του λάου μας και για την ανθρωπότητα.


Η ξένη Εβραϊκή Θρησκεία και αίρεση που μας επέβαλαν οι Χριστιανοί Ρωμαίοι κατακτητές με φρικτά βασανιστήρια και γενοκτονία των προγονών μας από το 325 μ.Χ. και έπειτα δεν μας προστατεύει
!!


...............................................................................................................ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΕΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ! ! !

Πρόκειται για ένα συμπέρασμα πρόχειρο και σχεδόν πάντα αναφέρεται στις τρείς Αβρααμικές, μονοθεϊστικές θρησκείες.

Δεν είναι όλες οι Θρησκείες ίδιες.

Μία τουλάχιστον διαφέρει και αυτή είναι Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ , διότι: Είναι η θρησκεία που οι λατρευτές του Διονύσου, δημιούργησαν το ΘΕΑΤΡΟ .

Προς τιμήν του Απόλλωνος δημιούργησαν την ΜΟΥΣΙΚΗ.

Προς τιμήν του Διός τους Ολυμπιακούς αγώνες.

 Για την κατασκευή των ναών εξέλιξαν την ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ και την ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ.


Προς τιμήν της Δήμητρας καθιέρωσαν τα Ελευσίνια Μυστήρια.


Για την λατρεία των θεών δημιούργησαν την ΓΛΥΠΤΙΚΗ, την ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ, το ΨΗΦΙΔΩΤΟ.


Το δικαιακό σύστημα τιμά τον Δία. Καθιέρωσαν εορτές και πανηγύρεις. Την ΠΟΙΗΣΗ, τον ΧΟΡΟ.


Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ είναι επιταγή της Ελληνική θρησκείας, γιατί όπως λέει ο Πυθαγόρας, “Τιμήσεις τὸν Θεὸν ἄριστα, ἐὰν τῷ Θεῷ τὴν διάνοιαν ὁμοιώσῃς.”
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΜΕΛΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ ΔΕΝ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ! !

.........................................................................................

All religions are not the same.

This conclusion almost always refers to the three Abrahamic, monotheistic religions.

 Not all religions are the same. At least one is different and this is the Hellenic religion because: It is the religion that the worshipers of Dionysus created the theater.

 In honor of Apollo was created music.

 In honor of Zeus the Olympic Games.

 For the construction of temples evolved architecture and urbanism.

 In honor of Dimitra the Eleusinian Mysteries were established..

 For the worship of the Gods brought about the creation of sculpture and painting etc.

 Jurisdiction in honor of Zeus-Dia.

Established festivals and fairs. Poetry, dance. Science is a requirement of Greek religion, because as Pythagoras says, "Honor God if you wish to resemble the gods”

The Greek religion is the founder of our Hellenic culture, and is like no other religion...


.......................................................................................................Πολλοί Έλληνες συνειδητοποιούν ότι οι διαφορές μας, την πολυμορφία μας, φυλετικά, εθνικά και γλωσσικά είναι ένα δώρο από τα θεία, ότι είναι καθήκον μας να προστατεύσουμε και να διατηρήσουμε αυτή τη σημαντική ποικιλομορφία, βρίσκουν οι ίδιοι τον εαυτό τους να αμφισβητούν και να νιώθουν πρόκλησή ως προς τον καλύτερο τρόπο για να συμμετάσχουν και να συμβάλουν σε αυτό το θεϊκό καθήκον. Συνειδητοποιούν ότι είναι το θεϊκό καθήκον κάθε εθνικότητας να διατηρήσουν τη δική τους γλώσσα και την ταυτότητα τους.
Σε αυτή την αναζήτηση αμφισβητούν την θρησκεία τους, αν είναι Χριστιανοί, για να δουν αν αυτό τους βοηθά ή είναι πράγματι ένα εμπόδιο.
Όταν διαβάσουν την Παλαιά Διαθήκη και ανακαλύψουν ότι ο Χριστιανικός Θεός στην ιστορία του Πύργου της Βαβέλ τιμωρεί τους ανθρώπους δήθεν επιβάλλοντας τους με διάφορες γλώσσες, έτσι ώστε να μην μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους, έτσι ώστε να μην μπορούν να τελειώσουν αυτό το πύργο, έρχονται στην πραγματοποίηση και κατανοήσει ότι Ο Χριστιανισμός αποτελεί ένα τεράστιο εμπόδιο.
Επίσης συνειδητοποιούν ότι ο Χριστιανισμός δεν είναι εθνο - ειδικός για αυτές τις ανάγκες του κάθε λαού ή για την κάθε εθνικότητα, αλλά ο Χριστιανισμός παίζει ένα καθολικό θρησκευτικό ρόλο μόνο, ότι το μήνυμά του είναι μόνο για να σώσει τους ανθρώπους μέσω του Ιησού Χριστού από μια υποτιθέμενη αμαρτία. Ως εκ τούτου, δεν συμμετέχει στο καθήκον της διατήρησης της ιερής ποικιλομορφίας του Θείου.

Με περαιτέρω μελέτη μαθαίνουν ότι στην Ελληνική Εθνική Θρησκεία αυτή η πολύ σημαντική αίσθηση του καθήκοντος προς το Θείο βρίσκεται στον πυρήνα της Ελληνικής μας Θρησκείας.
Οι Θεοί = Το θείο...Τα Θεία = Η Θεά Φύσεως


...............................................................................................

Ερωτήματά : 
Φίλοι, θα λέγατε ότι η εβραϊκή θρησκεία είναι μια εθνο - συγκεκριμένη θρησκεία για τον Εβραϊκό λαό ...... ένα πολύ εποικοδομητικό και ισχυρό εργαλείο για τον Εβραϊκό λαό ;;;
Βοηθάει στην προστασία, την προώθηση, τη διατήρηση της εβραϊκής εθνικότητας, τη γλώσσα, τον πολιτισμό και την ταυτότητα;;
Είναι ο Χριστιανισμός μια καθολική (οικουμενική) θρησκεία ;;
Είναι το Ισλάμ μια καθολική θρησκεία (για όλους) ;;
Είναι ο "αθεϊσμός" καθολικός, δηλαδή σε όλους, ανεξάρτητα από εθνικότητα;;


Απάντησή :


Βεβαίως! Ο Ιουδαϊσμός είναι ΕΘΝΙΚΗ Θρησκεία και έχει σαφή ρόλο.


Οι Χριστιανοί οικουμενιστές πρέπει να απαντήσουν ποιος είναι ο ρόλος τους σε αυτά τα σημαντικά εθνικά, φυλετικά θέματά περί ταυτότητάς κτλ.


Οι "άθεοι" αποκλείονται, επειδή απλά εκφράζουν μια άρνηση της θρησκείας και δεν δίνουν ηθικές απαντήσεις στα θέματα που αναφέρονται πιο πάνω, είναι σε μια στείρα κατάσταση άρνησης. Αυτοί, και η φιλοσοφία τους δεν βοηθούν στην ούτως ή άλλως ένα έθνος ανθρώπων για να συντηρηθούν εθνοτικά και γλωσσικά με τη δική τους ταυτότητα. Μια σημαντική ανάλυσή :
"Εν περιλήψει, δέχομαι τον Κόσμο («στολίδι» κατά τους προγόνους μου) ως την μία, αιώνια, άκτιστη και αυτοθεσμιζόμενη πραγματικότητα, που δεν την δημιούργησε κανένα εξωτερικό της αίτιο (πόσο μάλλον… πρόσωπο – Θεός).
Δέχομαι τους Θεούς ως εσωκόσμιες και μη προσωπικές ταξιθετικές οντότητες, δέχομαι την υποχρεωτική πολυμορφία και πλήθυνση, με λίγα λόγια την Δημοκρατία στους Ουρανούς, καθώς και τον Ορθό Λόγο ως βασικό συστατικό της Ουσίας του σύμπαντος.
Δέχομαι την ύπαρξη εκείνου που μπορεί να λεχθεί «Κακό» μόνο «κατά παρακολούθηση» του Αγαθού και ποτέ αυτόνομα, δεν αναγνωρίζω δυϊστικές υποτιθέμενες αντιμαχίες «καλών θεών» και «διαβόλων», δεν αποδέχομαι κανενός είδους δαιμονοποίηση της γνώσης, της ελευθερίας ή του ερωτισμού.
Δέχομαι τον άνθρωπο ως ένα έλλογο και πολιτικό ον, ικανό για το καλύτερο όσο και για το χειρότερο αναλόγως του βαθμού Αρετής που αυτό κατέχει και το οποίο οφείλει να είναι συμφιλιωμένο με κάθε τι το ανθρώπινο και, κυρίως, με την πεποίθηση ότι δεν βαρύνεται από κανένα απολύτως κληρονομημένο «αμάρτημα».
Δέχομαι την θρησκευτική εκδήλωση όχι ως απελπισμένη κίνηση για υποτιθέμενη σωτηρία επίσης υποτιθέμενων ατομικών ψυχών, αλλά ως εκδήλωση που συνέχει την κοινότητα (την «πόλη» στην αρχαιότητα) και αποτελεί την αυτονόητη ευχαριστία των θνητών προς τους αθάνατους για το δώρο της ζωής. Την δέχομαι επίσης όχι ως διαχωρισμένη από τις λοιπές κοινωνικές εκδηλώσεις και, φυσικά, ανεξάρτητη από αυτοδηλωμένους επαγγελματίες «εκπροσώπους» (!) του θεϊκού στοιχείου επί της γης.
Δέχομαι την πολυμορφία όχι μόνο των βιολογικών μορφών, αλλά και των μορφών κουλτούρας, πολιτισμού και, φυσικά, θρησκευτικής έκφρασης και φιλοσοφικής αναζήτησης και θεωρώ πρωταρχικό καθήκον του ψυχικά υγιούς ανθρώπου τον διαρκή πόλεμο ενάντια σε ό,τι απειλεί να καταργήσει αυτή την πολυμορφία.
Τιμώ τέλος ως ιερό (δασυνόμενο, εκ του «γερόν») μόνον ό,τι καταφάσκει και ενισχύει το φαινόμενο της ζωής και κατ’ επέκταση θεωρώ ανίερη κάθε μορφή θανατολαγνείας ή λειψανολατρίας."

Βλάσης Ρασσιάς, Μάρτιος 2007
......................................................................................
A MESSAGE TO OUR CHRISTIANS FRIENDS WHO ATTACK US WITH FALSE CLAIMS...
You say that our gods are nonexistent, while yours are real.
What is your so-called truth founded upon, where does your information come from, where is your evidence and proof ?
It is truth because it was invented by the ancient Jewish writers of the Bible ?
Regarding Jesus Christ this is a silly story, to say that a mortal man (human being) supposedly is / was or became a god. I will say no more because this issue insults and undermines our collective human intelligence.
When we say the word "believe", we express "the nomizomen....we assess ...we adore / worship", we are honest, whilst when you say we believe you mean the absolute truth, with no buts or its. This makes you of the Jewish, Muslim and Christian faiths to express non-truths !!
Our own gods symbolize, represent and are the laws that control and govern the universe and everything in the universe. They also symbolize much more. Our ancestors gave them a human character / nature so they could be understood more easily by our people.
Our mythology does not represent the truth about our gods. Our mythology is one thing and our theology is something else.
Our theology about the gods (the Divine) is very rich with a very deep intellectual expression, yet you have the audacity to use the mythology in your attempt to undermine our indigenous ancestral Hellenic religion.
We are committed to the traditions of our Hellenic forefathers and ancestors, while you Greek Christians have become heretics !!
...........................................................................
ΕΝΑ ΜΉΝΥΜΆ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΆΝΟΥΝ ΑΝΈΝΤΙΜΕΣ ΕΠΙΘΈΣΕΙΣ....

Λέτε ότι οι δική μας θεοί είναι ανύπαρκτοι, ενώ οι δικοί σας είναι πραγματικοί. Που βασίζεται αυτή η λεγόμενη αλήθεια σας , ποια είναι τα στοιχεία σας, που είναι οι αποδείξεις σας ;;
Είναι αλήθειά επειδή τα επινόησαν οι αρχαίοι Εβραίοι συγγραφείς της βίβλου;;
Όσον αφορά τον Χριστό είναι ένα ανόητο ιστόρημα για έναν θνητό άνθρωπό που τάχα ήταν / η έγινε θεός. Δεν ασχολούμαι περισσότερο διότι αυτό το θέμα προσβάλει και υπονομεύει την ανθρώπινη νοημοσύνη.
Εμείς όταν λέμε την λέξη πιστεύουμε, ενώνουμε "το νομίζωμεν...αξιολογούμε ...λατρεύουμε" , είμαστε ειλικρινείς, ενώ εσείς όταν λέτε -πιστεύουμε- εννοείτε την απόλυτή αλήθειά, το σίγουρο. Αυτό σας κάνει εσάς τους Εβραίους, Μουσουλμάνους και Χριστιανούς να λέτε μη αλήθειες !!
Οι δική μας οι θεοί συμβολιζόσουν, αντιπροσωπεύουν και είναι οι νόμοι που ελέγχουν και διοικούν το σύμπαν και τα πάντα μέσα στο σύμπαν. Επίσης συμβολίζουν και πολλά άλλα. Οι πρόγονοι μας τους έδωσαν ανθρώπινο χαρακτήρα ώστε να είναι ποιο κατανοητικοί για τον λαό μας.
Η μυθολογία μας δεν εκφράζει την αλήθειά για τους θεούς μας. Άλλο πράγμα είναι η μυθολογία και άλλο η θεολογία μας.
Η θεολογία μας για τους θεούς (τα Θεία) είναι πολύ πλούσια με μεγάλο βάθος νοημοσύνης. Εσείς όμως έχετε το θράσος να χρησιμοποιείτε τη μυθολογία στη προσπάθειά σας να υπονομεύσετε την ιθαγενής πατρώα Ελληνική θρησκεία μας.
Εμείς είμαστε αφοσιωμένοι στην παράδοσή των προγόνων μας, ενώ εσείς είστε αιρετικοί !!
....................................................................................................

TIME TO REFLECT...

Greek Orthodox Easter is now upon us. This is a good time to reflect, to understand what this celebration is about. The traditional thought is that Jesus died and sacrificed himself on the cross to save man from his so-called sins. And that he rose from the dead after three days. At the first Church Council at Nicaea some three hundred years later he was declared God etc.
Actually to believe that a mortal man is / was or became a god is an insult which undermines humanities collective intelligence.
Jesus actually was a very patriotic Jew, who spoke up against the Jewish establishment of the time who were traitors and in collaboration with the brutal Roman occupiers of his country. That is why he was put to death.
He died for his Jewish people. He did not die for me or you. He did not sacrifice his life for the Hellenic people or for Hellas.
So why are you Hellenes celebrating Easter ??
Do you celebrate Easter because you were brainwashed by the Greek school system, the Greek Orthodox Church or the Greek Mass Media ??
...................................................................................
Το Ελληνικό Ορθόδοξο Πάσχα είναι τώρα επάνω μας. Αυτή είναι μια καλή στιγμή για να σκεφτούμε, για να καταλάβουμε αυτή η γιορτή τη είναι. Η παραδοσιακή σκέψη είναι ότι ο Ιησούς πέθανε και θυσιάστηκε στο σταυρό για να σώσει τον άνθρωπο από της λεγόμενες αμαρτίες του. Και ότι αναστήθηκε από τους νεκρούς μετά από τρεις ημέρες.
Στην πρώτη Εκκλησιαστική Σύνοδό στη Νίκαια περίπου τριακόσια χρόνια αργότερα ανακηρύχθηκε ως Θεός κλπ.
Πραγματικά να πιστεύουμε ότι ένας θνητός άνθρωπος είναι / ήταν ή έγινε θεός είναι μια προσβολή που υπονομεύει τις ανθρωπιστικές συλλογικής νοημοσύνης μας.
Ο Ιησούς στην πραγματικότητα ήταν ένας Εβραίος πατριώτης, ο οποίος μίλησε κατά το εβραϊκό κατεστημένο της εποχής του που ήταν προδότες και σε συνεργασία...συνωμοσία με τους βίους Ρωμαίους κατακτητές της χώρας του.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είχε τεθεί σε θάνατο.
Πέθανε για τον εβραϊκό λαό του. Δεν πέθανε για μένα ή για σένα. Δεν θυσίασε τη ζωή του για τους 'Ελληνες ή για την Ελλας.
Γιατί, λοιπόν τότε εσείς οι Έλληνες γιορτάζεται το Πάσχα ;;;

Γιορτάζεται το Πάσχα επειδή σας έχει υποστεί πλύση εγκεφάλου από το σχολικό σύστημα της Ελλάδας, την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία η από τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημερώσεις ;;;

............................................................................................................
Greek Christians, you must remember that we Hellenes of the indigenous Hellenic National Religion have been persecuted by the Greek Christians for almost the last 1700 years.
It is only only the last 30 years or so that we have the FREEDOM to express ourselves about matters of religion and to promote our religion in Greece !!

Έλληνες Χριστιανοί, πρέπει να θυμάστε ότι εμείς οι Έλληνες των ιθαγενών Ελληνική Εθνική Θρησκεία έχουμε διωχθεί από τους Έλληνες Χριστιανούς για σχεδόν τα τελευταία 1.700 χρόνια.
Είναι μόνο στα περίπου τελευταία 30 χρόνια που έχουμε την ελευθερία να εκφραζόμαστε και να προωθούμε τα θέματα της θρησκείας μας στην Ελλάδα !!
...........................................................................
The Jewish people have the Bible (Old Testament), the Torah and the Talmud amongst others, as their Holy scriptures.
The Muslims have the KORAN as their bible and Holy book.
The Christians have the Old and New Testaments as their Holy Bibles and religious scriptures.
The Hellenic people have all the works of the Fathers of the Hellenic Nation and people as their Holy scriptures.
Our ancient philosophers, forefathers and ancestors are the Fathers of the Hellenic Nation and people.
Hellenic Theology and Philosophy are one, as the the study of Theology gave birth to Philosophy and is an extension of the first !!

...........................................................................................
Ο Εβραϊκός λαός έχει την Παλιά Αγία Γραφή, το Τορά και το Ταλμούδ, μεταξύ άλλων, ως τις ιερές γραφές τους.
Οι μουσουλμάνοι έχουν το Κοράνι ως τη Βίβλο και το ιερό τους βιβλίο.
Οι Χριστιανοί έχουν την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη ως τις Ιερές και τις θρησκευτικές τους γραφές.
Οι ελληνικές έχουν όλα τα έργα των Πατέρων του Ελληνικού Έθνους ως τις ιερές γραφές τους.
Οι αρχαίοι φιλόσοφοι, οι προπάτορες και οι πρόγονοί μας είναι οι Πατέρες του Ελληνικού Έθνους και του Ελληνικού λαού.
Η Ελληνική Θεολογία και Φιλοσοφία είναι ένα, όπως η μελέτη της θεολογίας γέννησε τη Φιλοσοφία και "και αποτελεί προέκταση της πρώτης" !!


..........................................................................................Ο Εβραϊκός λαός έχει τους βιβλικούς ιστορικούς του προγόνους ως πρότυπα, που απευθύνονται  προς αυτούς με σεβασμό. Αυτοί είναι οι Μητέρες και οι Πατέρες του Εβραϊκού λαού και το Εβραϊκό έθνος, το οποίο τους δίνει την εβραϊκή ταυτότητα, την ιστορία, τις παραδόσεις τους και το φιλοσοφικό τρόπο ζωής.
Μεταξύ αυτών είναι:
Ο Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, ο Μωυσής, ο Ααρών, ο Ηλίας, ο Σολομών, ο David, οι Εσθήρ, Rebecca, Sarah και πολλοί άλλοι.


Έχοντας τη δική τους θρησκεία (η οποία δεν μοιράζονται με άλλες εθνικότητες) και τη γλώσσα τους, που παραμένουν πάντα πιστοί σε αυτά, της συναγωγές τους και τα Εβραϊκά σχολεία τους είναι η κόλλα και η δεσμευτική δύναμη που τους εγγυάται πάντα ως Εβραίους μέσω των αιώνων, ανεξαρτήτως σε ποια χώρα της Διασποράς ζουν.


Αυτό είναι πολύ διαφορετικό από αυτές τις εθνικότητες που έχουν τον Χριστιανισμό ως τη θρησκεία τους. Ο Χριστιανισμός, είναι μια παγκόσμια θρησκεία που δεν είναι εθνοτική συγκεκριμένη καθώς όπως είναι η εβραϊκή θρησκεία για τους Εβραίους, δεν βοηθάει με οποιονδήποτε τρόπο ή δίνει εγγυήσεις με οποιονδήποτε τρόπο στην εθνοτική - επιβίωση και ταυτότητα σε οποιασδήποτε εθνικότητα της Διασποράς.


ΑΝ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
ήμασταν σε θέση να διατηρήσουμε τη δική μας Ελληνική Εθνική Θρησκεία, και εμείς θα ήμασταν μια ξεχωριστή εθνικότητά από όλες τις άλλες εθνικότητες και εμείς θα ήμασταν σε θέση να διατηρήσουμε και να εγγυηθούμε την επιβίωσή μας δια μέσου των αιώνων σε κάθε χώρα σε όλο τον κόσμο ως Έλληνες.


Εφ όσον έχουμε μια πολύ πλούσια θρησκεία και μια πολύ πλούσια φιλοσοφική παράδοση και πολιτισμό με τους δικούς μας Πατέρες του Ελληνικού λαού και του Ελληνικού έθνους.


Οι Πατέρες του Ελληνικού λαού και του έθνους είναι οι αρχαίοι φιλόσοφοι μας που γέννησαν τον πολιτισμό, οι οποίοι βοήθησαν πάρα πολύ στο να εκπολιτίσουν όλη την ανθρωπότητα. 


Όπως ο Ιουδαϊσμός διαδραματίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της ταυτότητας του Εβραϊκού λαού, έτσι και ο Ελληνισμός-Ελληνικότητά (Ελληνική Θρησκεία και Ελληνικός πολιτισμός) θα έπαιζε τον ίδιο σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της Ελληνικής ταυτότητας του Ελληνικού λαού !!


Αυτό είναι που εμείς οι Εθνικοί 'Ελληνες εννοούμε όταν λέμε ότι μέσα από την Ελληνική Εθνική Θρησκεία μας, ο στόχος μας είναι να επιφέρουμε την ΕΠΑΝΕΛΛΗΝΙΣΗ του Ελληνικού λαού και την εγγύηση της επιβίωσης του Ελληνικού λαού μας !!


* Είναι καθήκον όλων των Ελλήνων για την έρευνα και τη μελέτη των κειμένων (συγγράμματα) των Πατέρων του Ελλήνων.
.......................................................................
THE JEWISH PEOPLE have their biblical and historical ancestors as their role models which they look up to with respect. These are the Mothers and Fathers of the Jewish people and the Jewish nation which gives them their Jewish identity, history, traditions and philosophical way of life.


Among them are;
Abraham, Isaac, Jacob, Moses, Aaron, Elijah, Solomon, David, Esther, Rebecca, Sarah and many others.


Having their own religion (which they do not share with other nationalities) and language which they remain loyal to, their Synagogues and their Jewish schools is the binding glue and power which guarantees them remaining always Jews through the ages irrespective in what country of the Diaspora they may live.


This is very different for those nationalities which have Christianity as their religion. Christianity, being a universal religion that is not ethnic specific as the Jewish religion is for the Jews, does not assist in any way or guarantees in any way the ethnic – identity survival of any nationality in the Diaspora.

IF WE HELLENES had been able to maintain our own Hellenic National Religion, we too would be separate from all other nationalities and we too would be able to maintain and guarantee our survival through the ages in every country around the world as Hellenes.


As we have a very rich religion and a very rich philosophical tradition and culture with our own Fathers of the Hellenic people and nation.


Our Fathers of the Hellenic people and nation are our ancient philosophers who gave birth to civilization, who helped enormously to civilize all of mankind.As Judaism plays a very significant role in maintaining the identity of the Jewish people, so too would Hellenism play the same significant role in maintaining the Hellenic identity of the Hellenic people!!


This is what we ETHNIKOI HELLENES mean when we say that through the Hellenic National Religion, our aim is to bring about the EPANELLINISI, the Re-Hellenization of the Hellenic people and the guarantee of the survival of our Hellenic people!!

* It is the duty of all Hellenes to research and study the writings of the Fathers of the Hellenic people
.ЭIЄ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ ΕΛΛΗΝΑΣ ЭIЄ

"Είμαι από τη φύση και την παιδεία μου ελεύθερος. Δεν θέλω να είμαι δούλος κανενός. Ούτε του Θεού. Δεν είναι Θεός όποιος με θέλει δούλο του.
Σημαίνει ότι αγαπώ αυτό τον τόπο.
Σημαίνει ότι υπερασπίζομαι αυτόν τον τόπο.
Σημαίνει ότι μελετώ με πάθος τα αρχαία συγγράμματα, τους καρπούς της νόησης των προγόνων μου.
Σημαίνει ότι τιμώ τους Θεούς των προγόνων μου, τουλάχιστον ως ιδανικά πρότυπα ελεύθερων, ωραίων, ερωτικών και δημιουργικών Ανθρώπων.
Σημαίνει ότι σέβομαι απεριόριστα τη Μητέρα Φύση, τόσο το φυσικό περιβάλλον όσο και τη φύση του σώματός μου.
Σημαίνει ότι αγαπώ την καλλιέργεια του σώματος και του πνεύματος.
Σημαίνει ότι επιθυμώ να ζω για πάντα ελεύθερος.
Σημαίνει ότι αγαπώ, σέβομαι και υπερασπίζομαι τη ζωή.
Σημαίνει ότι αγαπώ χωρίς διακρίσεις όλους τους άλλους λαούς τους κόσμου και – εάν το επιθυμούν – τους διαφωτίζω με τις γνώσεις μου, και – εάν διαθέτουν αξιόλογα πράγματα – τα υιοθετώ.
Σημαίνει ότι αναγνωρίζω τον Έρωτα ως υπέρτατο δημιουργικό Θεό και συμπεριφέρομαι ερωτικά προς τους πάντες και τα πάντα.
Σημαίνει ότι χρησιμοποιώ τη Λογική ως εργαλείο επεξεργασίας κάθε γνώσης και κάθε πληροφορίας με πλήρη ωστόσο συνείδηση της σχετικότητας της.
Σημαίνει ότι επιδιώκω δια της Φιλοσοφίας τη γνώση του Σύμπαντος Κόσμου, τη γνώση του Εαυτού μου, τη γνώση της κοινωνίας και υιοθετώ αρχές που ταιριάζουν στη Φύση μου και εξυπηρετούν τη συνέχιση της Ζωής.
Σημαίνει ότι ασχολούμαι περισσότερο με τις κοινές παρά με τις ιδιωτικές υποθέσεις.
Σημαίνει ότι θεωρώ τη Δημοκρατία ως το ιδανικότερο σύστημα συμβίωσης πολιτισμένων ελεύθερων ανθρώπων.
Σημαίνει ότι αγαπώ τις καλές τέχνες και προσπαθώ να είμαι καλλιτέχνης στον καθημερινό μου βίο. Διότι η τέχνη κρύβει τα κλειδιά της Επικοινωνίας με τον κόσμο πέρα από τα όρια της Λογικής.
Οφείλω να μοιάσω στους προγόνους μου.
Οφείλω να γίνω ήρωας και ημίθεος όπως εκείνοι.
Οφείλω να γίνω μέγας εραστής της πατρίδας μου.
Οφείλω να τιμώ τον Έρωτα.
Οφείλω να θεωρώ κάθε αντιληπτή εκδήλωση της Μητέρας Φύσης ως Θεό και Θεά.
Οφείλω να τιμώ τους Αθάνατους Έλληνες Θεούς.
Οφείλω να ασχολούμαι διαρκώς με τα κοινά.
Οφείλω να διδαχθώ από τον πλούτο της ελληνικής φιλοσοφίας και να επιλέξω ποια από τις πολυποίκιλες εκφράσεις της με ικανοποιεί περισσότερο, ποιες από αυτές μπορώ να συνδυάσω καλύτερα και πως μπορώ να διαμορφώσω και να εισηγηθώ τη νέα δική μου φιλοσοφία και να την εφαρμόσω στην πράξη.
Οφείλω να γίνω μέγας εξερευνητής του σύμπαντος κόσμου.
Οφείλω να υιοθετήσω κάθε αξία των προγόνων μου αλλά και να διδαχθώ από τα σφάλματά τους.
Οφείλω να γνωρίζω ότι ο Χρυσούς Αιώνας υπήρξε ανθρώπινο επίτευγμα και στο χέρι μου είναι να τον ξανακάνω πραγματικότητα.
Οφείλω να διδάξω τους νέους την αγάπη για την Ελλάδα και την Ελληνική Παιδεία.
Οφείλω να ξανακάνω την Ελλάδα αυτό που ήταν κατά την εποχή της δόξας των προγόνων μου: το Φως της Οικουμένης!..
Γεννήθηκα Έλληνας.
Η κληρονομιά των προγόνων μου δεν χάθηκε.
Υπάρχει.
Η επιλογή είναι δική μου.
Ή αποκηρύσσω την κληρονομιά μου και παραμένω τουρκοραγιάς/φραγγοραγιάς Ρωμιός ή την αποδέχομαι και ξαναγίνομαι Έλληνας με όλη τη σημασία της λέξης.
Η πράξη αποδοχής της Αρχαίας Ελληνικής Κληρονομιάς με περιμένει.....................................................................................................Η ΣΗΜΑΙΑ ΤΗΣ Ένωσης Ελλήνων Εθνικών, ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΉΣ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑΣ ΔΕΛΦΏΝ

Το φόντο της σημαίας μας είναι ερυθρό και συμβολίζει την ζωτικότητα, την ευψυχία, την ενότητα, την ωριμότητα, την οργανικότητα, την δράση, την αυτοθυσία και το αίμα των εθνικών μας ηρώων.
Στο κέντρο της σημαίας υπάρχει ο ΗΛΙΟΣ ΤΗΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ που για μας είναι το:
* Σύμβολο της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας και Τιμής.
* Σύμβολο αφοσίωσης προς την Ελλάδα και τον Ελληνισμό.
* Σύμβολο Ελληνικής Ταυτότητας.
* Σύμβολο Ελληνικής Ενότητας.
* Σύμβολο της Ελληνικής εθνογένεσης.
Γύρο απο τον Ηλιο της Βεργίνας, υπάρχει ο δάφνινος στέφανος, το κατεξοχήν σύμβολο της δόξας και της τιμής, της αιωνιότητας και της αθανασίας. Τα φύλλα της δάφνης είναι χρυσά, γιατί κύριο ζητούμενο της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας είναι η ανθρώπινη τελειοποίηση ("τελείωσις"), η Αρετή, η ηλιακή συνείδηση, η κατεύθυνση προς την δικαιοσύνη, την ανωτερότητα, το φως, την ευφυΐα, την γνώση και την ισορροπία.
Το κάθε κλαδί του στέφανου φέρει φύλλα, καθώς για την Ελληνική Εθνική Θρησκεία και Τιμή συμβολίζουν την αιώνια αναγέννηση, την νέα αρχή, την σύνθεση, την ενότητα και την αλληλεγγύη. Είναι ο Θεός Διόνυσος που άρχει στα γήϊνα πράγματα για λογαριασμό του Θεού Διός, προστιθέμενος, είναι η πηγή της ζωής και η εγγύηση του αιώνιου κύκλου της.
Ως σύνολο, η σημαία μας συμβολίζει τον αγώνα, την αντοχή και το μεγαλείο του Ελληνικού Εθνισμού, είναι η εικόνα του αποτυπώματος του Έλληνα Ανθρώπου στην Αιωνιότητα.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=314526185411851&set=gm.1422475358043755&type=1


Monday, June 30, 2014

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΉ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ ΔΕΛΦΏΝΛΑΤΡΕΥΤΙΚΉ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ ΔΕΛΦΏΝ
Ένωση Ελλήνων Εθνικών...για την...
Ελληνική Εθνική Θρησκεία και Τιμή

For us the motherland is above all! We are proud Hellenes!
Our movement is a social, political and religious movement with very important constructive goals for Hellenism and its' survival and progress, therefore, In Greece, it is most important that “real Greeks" who love Greece, Hellenism and the Greek Spirit, take control and administration of all the political parties.


Για μας η πατρίδα είναι υπεράνω όλα! Είμαστε περήφανοι εθνικοί και εθνιστές!
Το κίνημά μας είναι ένα κοινωνικό, πολιτικό και θρησκευτικό κίνημα με πολλούς σημαντικούς εποικοδομητικούς στόχους για τον Ελληνισμό και της επιβίωσης και πρόοδος του, ως εκ τούτου: Στην Ελλάδα,είναι επείγουσα ανάγκη "πραγματικοί Ελληνες" που αγαπούν την Ελλάδα,τον Ελληνισμό και το Ελληνικό Πνεύμα να πάρουν στα χέρια τους τον έλεγχο και την διοίκηση των πολιτικών κομμάτων.
Εμείς οι Έλληνες πρέπει να υποστηρίζουμε τη μητέρα Ελλάδα μας ανά πάσα στιγμή. Πρέπει να κάνουμε το παν για των Ελληνισμό ώστε να μπορέσουμε να ξαναγίνουμε ένα σπουδαίο έθνος.
Εμείς οι Έλληνες πρέπει να δημιουργήσουμε την φιλοσοφία της αδελφοσύνης, αγάπης και οικογενειακής υποστήριξης ο ένας για τον άλλον σε όλο τον κόσμο.


Επίσης, πρέπει να συμπεριφερόμαστε σαν μια μεγάλη οικογένεια, πάντα να ερχόμαστε στη βοήθεια του ενός του άλλου!


Επίσης, πρέπει να καταπολεμάμε τη διαφθορά παντού όπου υπάρχει και να στηρίζουμε τις μεγάλες αρχές και τις αξίες του Ελληνικού πολιτισμού μας, που οι πρόγονοί μας, μας κληροδότησαν.
Επίσης, πρέπει να δημιουργήσουμε το παράδειγμα ενός πολύ καλού τρόπο ζωής, μια μεγάλη και όμορφη παράδοση, έτσι ώστε οι μελλοντικές γενιές των Ελλήνων απανταχού της γης θα πάρουν την έμπνευση να είναι περήφανη που ανήκουν στην ελληνική οικογένεια και θα θελήσουν να συνεχίσουν και να προωθούν τη συνέχεια αυτής της κληρονομιάς για πάντα.
Πιστεύουμε ότι όλοι οι νόμοι που δίνουν τους υπουργούς και τα μέλη του κοινοβουλίου άσυλο θα πρέπει να καταργηθούν.


Πιστεύουμε στο χωρισμό κράτους και εκκλησίας.


Ζητούμε από το Ελληνικό κράτος να προσφέρει νομική αναγνώριση για την Ελληνική Εθνική Θρησκεία και να επιτρέψει την ελεύθερη λειτουργια και την νόμιμη οργάνωση των ομάδων της!
Ζητάμε, να διδάσκεται σε όλα τα πανεπιστήμια της Ελλάδος όπως ήδη διδάσκονται οι άλλες θρησκειες και η Ελληνική Εθνική Θρησκεία!


We Hellenes must support our mother country Hellas at all times. We must do everything in our power to make the Hellenic people a very special and important nation of people once again!
We, must create the philosophy of brotherhood, family love and support for each other all over the world.


We, must behave like one big loving family, always coming to each others assistance at all times.
We, must fight corruption everywhere it exists and support the great principles and values of our Hellenic civilization which our forefathers bequeathed us with.


We Hellenes must establish by example a great way of life, a great heritage so that future generations of Hellenes all over the world, will get the inspiration to be proud to belong to the Hellenic family and will want to continue and promote its continuity for all time.


We believe that all laws that give ministers and members of parliament immunity should be abolished.
We believe in the separation of state and church.
We demand that the Hellenic state gives legal recognition to the Hellenic National Religion and allows the free and legal organization and association of its organizations and members.
We demand that the Hellenic National Religion also be taught alongside with the all the other religions which are already being taught in all the Hellenic universities.Ενθαρρύνουμε όλους τους φίλους και τους οπαδούς μας να δημιουργήσουν πνευματικών και φιλοσοφικών ομάδων εργασίας, με στόχο αυτές η ομάδες να εξελιχθούν συν τω χρόνω σε σωστές κοινότητες με μέλη και δημοκρατικά εκλεγμένα συμβούλια.


Απαγορεύεται αυστηρά για τους ιερείς (αν είναι μισθωτή) να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.. Ωστόσο, οι κληρικοί θα πρέπει να καλούνται στις συνεδριάσεις του συμβουλίου, και να εκφράζουν τις απόψεις τους για σημαντικά θέματα.
Η κοινότητα και τα μέλη της να οργανώνουν εκδηλώσεις και με τους ιερείς να διεξάγουν όλες τις θρησκευτικές τελετές.
Η κοινότητα και τα μέλη της να συμβάλλουν στην ενίσχυση της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας σε όλα τα θέματα.We encourage all our friends and followers to create spiritual and philosophical working groups, with the aim of these groups to eventually evolve into proper communities with members and a democratically elected governing committee.
It is strictly forbidden for the clergy (if they are salaried clergy) to be members of the governing committee. However the clergy should be invited at committee meetings and asked to express their views on appropriate matters from time to time.
The community and its members to organize functions and with the clergy conduct all religious ceremonies.
The community and its members to contribute to the enhancement of the Hellenic National Religion and Honour in all matters.Φέρνοντας πίσω στη ζωή την Ελληνική Εθνική θρησκεία μας την Ελληνική Εθνική Ιδεολογία και την Πατρώα Ελληνική Κοσμοθεαση είναι ένα πολύ αγαπημένο έργο σε εξέλιξη!
Χαιρετίζουμε τους Έλληνες σε όλο τον κόσμο και τούς καλούμε να συμμετάσχουν σε αυτή τη μεγάλη, συναρπαστική,χαρούμενη και πατριωτική πρόκληση.
ΕΙΜΑΣΤΕ Ο ΜΟΝΟΣ ΛΑΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΠΟΥ ΛΑΤΡΕΥΕΙ, ΠΡΟΣΚΥΝΑ ΚΑΙ ΤΙΜΑ ΤΟΥΣ ΣΦΑΓΕΙΣ, ΤΟΥΣ ΥΒΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΣ ΤΟΥ.ΣΑΣ ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ«ΤΟ
ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»ΦΥΛΕΤΙΚΟΣ, ΕΘΝΙΚΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ &  ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΑΦΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ!

Εμείς οι εθνικοί, δεν πρέπει ποτέ να ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο, αυτό που έχουμε υποστεί ( την βία) στο δικό μας παρελθόν,  δεν πρέπει  ποτέ να το επιβάλουμε στους άλλους!

Σήμερα βρισκόμαστε αντιμέτωποι και πάλι στον κόσμο μας με την παράλογη δολοφονία αθώων ανθρώπων σε μεγάλη κλίμακα στο όνομα μιας θρησκείας. Μερικοί διανοητικά παραμορφωμένοι Μουσουλμάνοι Τζιχαντιστές- τρομοκράτες,  διεξάγουν πολλά σοβαρά εγκλήματά στο όνομα του Ισλάμ!

Αν μια θρησκεία, οποιαδήποτε θρησκεία και οι θρησκευτικοί ηγέτες της, συμβουλεύει τους οπαδούς τις να δολοφονήσουν αθώους ανθρώπους, να διαπράττουν φρικτά εγκλήματα κατά μια κοινωνία, ένα έθνος, τον πολιτισμό τους και την ανθρωπότητα γενικά, τότε αυτή η θρησκεία είναι ηθικά χρεοκοπημένη και αξίζει να καταδικαστεί από όλους που αγαπούν την ανθρώπινη ειρήνη σε όλο τον κόσμο.


Αν εμείς, ως άτομα πράξουμε δολοφονία ενάντια αθώων ανθρώπων και διαπράττουμε φρικτά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, πρώτα απ 'όλα υπονομεύουμε το καλό μας όνομά και τη φήμη μας στην κοινωνία.

Φέρνουμε ντροπή στο καλό όνομα της οικογένειάς μας. Εμείς με αυτές τις πράξεις υπονομεύουμε και καταστρέφουμε τις αρχές, τις αξίες και την ηθική καλή κατάσταση της δικής μας θρησκείας.  Επίσης  καταστρέφουμε την αξιοπρέπεια και την καλή φήμη της χώρας και του λαού μας!

Τα προβλήματά μας ποτέ δεν έχουν λυθεί με την παράλογη βία και τις δολοφονίες. Με ανοικτό διάλογο, με καλή θέληση και την επικοινωνία βασιζόμενη  στην κοινή λογική  μπορούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματά μας, μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά μαζί και να δημιουργήσουμε  ένα καλύτερο κόσμο για όλους μας!


Αριστοτέλλης Αλεξανδρίδης

WE ETHNIKOI, MUST NEVER GO DOWN THIS ROAD, what we have suffered in our past, we must never inflict upon others! We must never inflict violence onto others!

Today we are faced once again in our world with the senseless killing of innocent people on a grand scale in the name of a religion.  Some mentally deformed Muslim Jihadists - terrorists,  are carrying out these very serious crimes in the name of Islam!

If a religion, any religion and its religious leaders, advises its followers to murder innocent people, to commit horrendous crimes against a society, a nation, its civilization and mankind, then this religion is morally bankrupt and deserves to be condemned by all peace loving people around the world.


If we as individuals murder innocent people and commit horrible crimes against mankind, we first of all undermine our own good standing and reputation in our society. We bring shame upon our family’s good name. We undermine and destroy the principles, values and moral good standing of our own religion. We also destroy the dignity and good reputation of our country and our people!

Our problems are never solved with senseless violence and murder. With open dialogue, with goodwill and communication founded on common sense and logic we can solve all of our problems, we can go forward and together create a better world for all!

Aristotellis Alexandridis

ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΤΙΜΆΜΕ ΤΗΝ ΜΝΉΜΗ ΤΗΣ ΥΠΑΤΙΑΣ
EVERY YEAR WE HONOUR THE MEMORY of YPATIA
18th of JANUARY : IN MEMORY of the Hellenic philosopher YPATIA who was torn to pieces and murdered by the Christians in Alexandria.
ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ !!!!!!!!!!!!!!
MAY HER MEMORY BE ETERNAL !!!!!!!!!!!!!

Τιμή και Μνήμη σε ΘΕΟΥΣ και ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ
Honour and Memory to GODS and ANCESTORS

* Και η Υπατία θα έπρεπε να είναι η προστάτιδα των γραμμάτων και τεχνών και όχι ο μισάνθρωπος Ιωάννης Χρυσόστομος....
18 Ιανουαρίου: Μνήμη Υπατίας της Αλεξανδρινής.
January 18: Memory Hypatia of Alexandria.
Η Αλεξανδρινή φιλόσοφος βασανίστηκε και δολοφονήθηκε από φανατικούς Χριστιανούς, που την έγδαραν και τη διαμέλισαν. 
Η Υπατία ήταν μία από τις μεγαλύτερες φιλοσόφους της Αλεξάνδρειας. Την απήγαγε ο Χριστιανικός όχλος με επικεφαλής τον κληρικό Πέτρο και τη μετέφερε σε μια εκκλησία, όπου την έγδυσαν και την έγδαραν ζωντανή. Όταν εξέπνευσε, διαμέλισαν το σώμα της και έριξαν κάθε κομμάτι του στη φωτιά.
Ο Κύριλλος, Πατριάρχης Αλεξανδρείας, ήταν η αιτία του τραγικού της θανάτου, αφού τυφλωμένος από τη μανία του φανατισμού, κατηγορούσε την Υπατία ως μάγισσα και εκπρόσωπο του Κακού.
Το μαρτυρικό τέλος της Υπατίας το +415 σήμανε και το τέλος της Ελληνικής κλασσικής αρχαιότητας.


Αυτό μας έκαναν εμάς τους Ελληνες εθνικούς, οι Χριστιανοί με βια της Ρωμαϊκής Ανατολικής Αυτοκρατορίας από τον 4 αιώνα μ.Χ. και μετά...

Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιων να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να Ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρο του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


The Modern Greek state after its establishment in about 1830 onward had to fraudulently create a history that would exonerate and allow the Greek Orthodox Church and its clergy who were conspirators and collaborators of the Ottoman Turks for 400 hundred years when Greece was under occupation a pivotal role in the newly created Greek state.
This is a truth that can no longer be denied or hidden from the Hellenic people!!
You can fool some of the people some of the time, but you cannot fool all of the people all of the time!!
Το σύγχρονο ελληνικό κράτος μετά την ίδρυση του το περίπου 1830 και μετά, έπρεπε με δόλιο τρόπο να δημιουργήσει μια ιστορία που θα απαλλάξει και να επιτρέψει την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία και τους κληρικούς τις, οι οποίοι ήταν οι συνωμότες και οι συνεργάτες των Οθωμανών Τούρκων για 400 χρόνια, όταν η Ελλάδα ήταν υπό κατοχή, να τους δώσει ένα καίριο ρόλο στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος.
Αυτό είναι μια αλήθεια που δεν μπορεί πλέον να αμφισβητηθεί ή να κρυφτεί από τον Ελληνικό λαό !!

Μπορείς να ξεγελάσεις μερικούς ανθρώπους για λίγο χρονικό διάστημα, αλλά δεν μπορείς να ξεγελάσεις όλους τους ανθρώπους όλη την ώρα !! 
Αγαπητέ Φίλοι,
‘Έχει μέλλον ο Ελληνισμός; Θα επιβίωση ο Ελληνισμός; Θέλουμε να επιβιώσουμε ως λαός ως 'Ελληνες; -πληκτρολογηστε-
http://ellinikotitaellinismoshellenism.blogspot.com/ η πληκτρολογηστε- Aristotellis Alexandridis
η πληκτρολογηστε- Ellinikotita Ellinismos Hellenism/Greece
Dear Friends,
I am sending you my views and thoughts regarding some interesting aspects of today’s mainstream thoughts on Hellenism. Is there a future for Hellenism? Will Hellenism Survive? Do we want to survive as a Hellenic people – So if you wish please visit:-
http://ellinikotitaellinismoshellenism.blogspot.com/ or GOOGLE “Aristotellis Alexandridis”
or GOOGLE Ellinikotita Ellinismos Hellenism/GREECE
Regards
Aristotellis
Η πληκτρολογήσετε: ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΕΘΝΙΚΉ ΘΡΗΣΚΕΊΑ ΚΑΙ ΤΙΜΉ
Regards
Aristotellis Alexandridis
'Ερρωσθε και Ευδαιμονίστε
Αριστοτέλης Αλεξανδρίδης***Επίσης....
Προτείνουμε σε όλους τους φίλους και οπαδούς μας να δημιουργήσουν σε όλες της πόλεις της Ελλάδας τις δικές τους λατρευτικές κοινότητες / ομάδες, και να αρχίσουν της θρησκευτικές, της κοινωνικές και φιλανθρωπικές τους δραστηριότητες !
Επίσης προτείνουμε και σε όλους τους φίλους και τους οπαδούς μας της διασποράς να δημιουργήσουν τις δικές τους θρησκευτικές κοινότητες / ομάδες και επίσης να αρχίσουν της θρησκευτικές, της κοινωνικές και φιλανθρωπικές τους δραστηριότητες!


π.χ. Ένωση Ελλήνων Εθνικών


ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΉ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ ΔΕΛΦΏΝ


Τμήμα η κοινότητά :Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Σπάρτης, Σάμο, Κρήτης, Καλαμάτας, Ξάνθη, Λάρισα κτλ.  
CREATE YOUR SPIRITUAL COMMUNITY IN YOUR CITY

We recommend to all our friends and followers to create in all the Greek cities of Greece their own religious communities / groups and to begin their religious, social - community and philanthropic activities!
We also recommend to all our friends and followers in the Diaspora to create their own religious communities / groups and to also begin their religious, social - community and philanthropic activities!


For example:


UNION of ETHNIC HELLENES
Spiritual Community of Delphi

ATHENS, THESSALONIKI, CRETE, SAMOS, NEW YORK, CHICAGO, LOS ANGELES, MELBOURNE, SYDNEY, LONDON etc.ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΔΑΚΡΥΖΩ ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ:


ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΝΑΝ.......
ΟΥΤΕ ΤΟΥ ΚΑΙΝ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ ......
ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΙΜΑΙ ΤΟΥ ΟΡΦΕΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΑ ...
ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΙΜΑΙ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ ............
ΚΙ ΑΨΗΦΩ ΤΟΝ ΧΑΡΟΝΤΑ ..........
ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜ ΟΥΤΕ ΤΟΥ ΝΩΕ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΩΥΣΗ...... ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΙΜΑΙ.... ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΑΞΙΔΕΥΤΗ ...
ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΙΜΑΙ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ .....ΚΟΣΜΟΚΡΑΤΟΡΑΣ ΣΤΗ ΓΗ ........
ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΣΑΑΚ ΟΥΤΕ ΤΟΥ ΛΩΤ ΟΥTΕ ΚΑΙ ΤΟΥ IΑΚΩΒ ..... ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΙΜΑΙ.... ΤΟΥ ΩΓΥΓΟΥ ΜΕ ΑΤΛΑΝΤΑ ΚΑΙ ΟΥΡΑΝΟ ..
ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΙΜΑΙ ... ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ....ΜΕ ΗΡΑΚΛΗ ΚΑΙ ΠΕΛΑΣΓΟ ......
ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΑΧ......
ΟΥΤΕ ΤΟΥ ΒΟΥΔΑ..
ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΑΧΒΕ ...
ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΙΜΑΙ .......
ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑ .........
...............ANTE KAI ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ .........
ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΔΑΚΡΥΖΩ ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ............................!!!!!!


...............................................................................................


Δυστυχώς, αυτό φαίνεται να συμβαίνει σε πολλούς σήμερα σε όλο τον 'Ελληνικό κόσμο ....
Δηλαδή...είμαστε μόνο καλοί στο να εκφράζουμε κούφια λόγια ...και στη συνέχεια αναρωτιόμαστε γιατί οι Εβραίοι έχουν τόση δύναμη και εμείς γίναμε ασήμαντη;
Αν δεν μάθουμε για το παρελθόν μας .... αν δεν καταλαβαίνουμε το λόγο τις ύπαρξης μας στο παρόν .... σίγουρα δεν θα γνωρίζουμε πού πάμε ......αν δεν φροντίζουμε για την γνήσια εθνική επιβίωσή της ταυτότητάς μας ως άνθρωποι και ως λαός, δεν θα έχουμε κανένα συλλογικό στόχο ή την αίσθηση της συλλογικής υπάρξεις και το που ανήκουμε!
Αυτό είναι το πώς ένας λαός, ο κάθε λαός μπορεί να γίνει ακριβώς όπως ένα πεσμένο φύλλο από ένα δέντρο και να καεί από εδώ ως εκεί ..... χωρίς ρίζες για να προσκολληθεί και τότε μόνο να εξαφανιστεί από το πρόσωπο της γης σε μια κατάσταση της μη ύπαρξης ....... ΕΔΕ ... είναι πολύ λυπηρό να συμβεί σε ένα ΛΑΌ, ΟΠΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΛΑΌ.... ΟΙ ΆΝΘΡΩΠΟΙ , που έδωσαν στον κόσμο ΤΗΝ ΈΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΙ ΣΗΜΑΊΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΌΤΗΤΑ ΑΥΤΌ!!!Unfortunately this seems to be the case for many present day Worldwide Greeks........
We are only good at expressing hollow words and then we wonder why is it that Jews have so much power and we have become so insignificant!
If we do not learn about our past ....we do not understand our reason for being in the present....and we will certainly not know or care where we are headed.....if we do not make an effort to promote and protect our genuine identity and heritage.....as a people we will not have any collective goals or sense of collective belonging.
That is how a people, any people can become just like a fallen leaf from a tree
and be blown from here to there.....with no roots to cling to and to then just
disappear from the face of the earth into a state of non-existence...SAD...VERY SAD TO HAPPEN TO A PEOPLE, SUCH AS OUR
HELLENIC PEOPLE, THAT GAVE THE WORLD THE MEANING OF
CIVILIZATION AND WHAT IT MEANS FOR MAN ΤO BE CIVILIZED!!!!!


ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΘΕΛΩ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΛΛΗΝΙΣΙΝ
ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ;

-----......................................................................................
1. Επανελλήνισις σημαίνει την αναστήλωσην του Ελληνικού Πολιτισμού, ο οποίος είναι ένα σαφές, σαφέστατων πακέτο ιδεών. Όποιος θέλει την Επανελλήνισι πού είναι δυνατόν να πιστεύει;
α. Στον Χριστιανισμό; Αυτός είναι από κάθε άποψη το ακριβώς αντίθετων πακέτον ιδεών!
β. Στον Αθεϊσμό; Αυτός είναι το ΔΙΑΜΕΤΡΙΚΩΣ αντίθετον πακέτον ιδεών!
γ. Στον Μαρξισμό; Αυτός είναι ομοίως το ΔΙΑΜΕΤΡΙΚΩΣ αντίθετων πακέτον ιδεών!
δ. Στην Ατομοκεντρική Νεωτερικότητα; Αυτή είναι επίσης το ακριβώς αντίθετων πακέτον ιδεών!
ε. Στον Μωαμεθανισμό; Αυτός κι αν είναι το ακριβώς (τόσο που σε πιάνει φρίκη) αντίθετων πακέτον ιδεών!
ς. Να μην πιστεύει τίποτε; Τότε δεν θα πιστεύει και το Ελληνικόν πακέτον ιδεών!
Άρα, οφείλει να πιστεύει στο Ελληνικών πακέτον ιδεών! Του πακέτου αυτού γεννήτωρ και συγχρόνως συμπερίληψης και απόσταγμα είναι η Ελληνική Εθνική Θρησκεία!


Πλησιάζουν οι μέρες που θα ξανακουσουμε τις γνωστές υπερβολές
της Εβραϊκής Ψευτοθειστικης Εκκλησιάς
περί ενσάρκωσης ....της αγάπης
Με τον τρόπο που διαδίδουν τα ψέμματα τους αφήνουν να εννοηθεί
ότι η έννοια της αγάπης δεν υπήρχε στην Αρχαία Ελλάδα 
πριν την ενσάρκωση του Εβραίου ψευτοθεού.

Η παρακάτω κοινοποίηση αποτελείται εν μέρη από της 140 ΣΕΛΙΔΕΣ
ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΥ ΜΙΛΑΝΕ
ΓΙΑ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΤΗΤΑ
ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ....


ΑΓΑΠΗ...
ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ
(Κείμενο της ομάδας Ελλήνων στο θρήσκευμα «Αρκαδία»)


(Να επισημάνουμε για την σωστή ανάγνωση των κειμένων, ότι η αρχαία Ελληνική
λέξη: « φιλία » σημαίνει πρωτίστως αγάπη και δευτερευόντως έχει την σημερινή
έννοια της λέξεως, καθώς, φιλώ = αγαπώ. (η λέξη: φιλία είναι το ουσιαστικό του
ρήματος: φιλώ)).
«Αγάπησις απόδεξις παντελής.»
Η Αγάπη είναι η παντελής αποδοχή.
— Πλάτων (Ορισμοί)
«Όλους αγάπα.»
— Φωκυλίδης
«Ο ανώτερος άνθρωπος, περισσότερο από κάθε τι, αφιερώνεται στη Σοφία και την
Αγάπη. Το πρώτο είναι θνητό αγαθό ενώ το δεύτερο είναι αθάνατο.»
— Επίκουρος (Επικ. Προσφ. 78)
«Φιλοφρόνει πάσιν.» Να αγαπάς τους πάντες (όλους τους ανθρώπους) και τα
πάντα.(φιλοφρονώ = φρονώ φίλα = σκέφτομαι με Αγάπη για κάποιον/κάτι. Το: πάσιν,
είναι δοτική πληθυντικού των: οι πάντες, τα πάντα. Περιέχει και τις δύο λέξεις,
έννοιες). — Δελφικό Παράγγελμα.
«Αφετηρία των αρετών είναι η ευσέβεια, και κορυφαίο όριό τους η Αγάπη.»
— Πυθαγόρας ο Σάμιος
«Η Αγάπη προς τους ανθρώπους είναι καθήκον, αφού είμαστε όλοι παιδιά του ίδιου
θεού.»
— Επίκτητος
«Φιλότητα αντί διαφοράς εθέλειν.»
Να θέλετε Αγάπη αντί της έχθρας.ΣΤΕΡΓΩ
ΕΡΑΩ (ΕΡΩ)
ΣΥΜΠΟΝΕΩ
ΣΥΜΠΑΣΧΩ
-Αρχαία Ελληνικά κύρια ονόματα (από τα ρήματα: αγαπώ, φιλώ(=αγαπώ) και τα
ονόματα: Έρως, Ίμερος, Πόθος) όπως: Αγαπήνωρ, Αγαπαίος, Δημόφιλος, Δίφιλος,
Ερασίνος, Ερασινίδης, Ερασίκλεια, Ερατοκλείδης, Έρατος, Ερατοσθένης,
Ερασίξενος, Ερατώ, Θεοφιλίς, Ιμεραίος, Ιμέριος, Πάμφιλος, Ποθεινή, Φιλώτας, Φίλα,
Φιλαινίς, Φιλαίος, Φιλάων, Φιλέας, Φιλήμων, Φιλήσιος, Φιλήτας, Φιλητάς, Φιλιάδης,
Φιλίνος, Φιλίσκος, Φίλιστος, Φιλίστα, Φιλοίτιος, Φιλώνδας, Φιλωνίδης,
Φιλοστόργιος, Φιλουμενός, Φίλων, Φιλωνίς, Φιλωτέρα, Φιλωτερίς, Φιλέταιρος,
Φιλόξενος, Φιλοξένη, Φιλόλαος, Φιλόδημος κλπ.(σημείωση: είναι ενδεικτικό το
γεγονός ότι σε καμία άλλη γλώσσα δεν υπάρχουν τόσα κύρια ονόματα που να φέρουν
μέσα τους την έννοια της Αγάπης όσο στην αρχαία ελληνική. Στη νέα ελληνική

γλώσσα για παράδειγμα, υπάρχουν μόνο δύο: Αγάπη, Αγαπητός...υπάρχει συνέχεια....Για εμάς τους Ελληνες Εθνικούς
1. ο θάνατος δεν ειναι τιμωρία αλλα Νόμος, και
2. δεν αγωνιούμε για την απώλεια του (( εγώ )) μας
γιατί αξιωματικως ειμαστε και δεν θα πάψουμε ποτέ
να ειμαστε απλώς (( επιμεριζόμενο )) Σύμπαν .
Η δίκη μας θρησκεία , η Ελληνική Εθνικη , δεν ειναι θρησκεία της αγάπης αλλα Θρησκεία της Φιλότητος , της Αρετής που κατεξοχήν μας κάνει ισότιμους των πραγματικών , φυσικών και αιωνίων Θεών μας.
Από το βιβλίο του κ. Βλαση Ρασσια ΑΡΕΤΗ , ΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

We can and should honour Alexander the Great without the need for his deification.

It is not bad or wrong to name our Holy Temples after our Gods or with the names of our significant historical ancestors such as Alexander the Great or our philosophers, who are the spiritual fathers of the Greek nation and people! It is the best way to honor our Gods and our ancestors at the same time!


Μπορούμε να τιμάμε τον Μέγα Αλέξανδρο χωρίς να τον θεοποιήσουμε.  Δεν είναι κακό να ονομάζουμε τους ναούς μας με τα ονόματά τον θεών μας η με των σημαντικών ιστορικών προγόνων μας όπως τον Μέγα Αλέξανδρο η τους φιλοσόφους μας, που είναι οι πνευματικοί πατέρες του Ελληνικού έθνος και λαού!


Είναι ένας τρόπος να τιμάμε τους Θεούς και τους προγόνους μας ταυτόχρονα! 
Ερμηνείες για τα ΘΕΊΑ ....
Εβραϊκής εθνικότητας : Οι Εβραίοι που έγραψαν την Παλαιά Διαθήκη εφευρεισαν τον Θεό τους και τον ονόμασαν ΓΙΑΧΒΈ. Ισχυρίστηκαν ότι δεν υπήρχε τίποτα στην λεγόμενη υπάρξει και υποτίθεται ότι ο Γιαχβέ δημιούργησε τα πάντα σε έξι ημέρες και έπρεπε να ξεκουραστεί στην έβδομο μέρα !!!

Οι Εβραίοι αποκαλούν τη θρησκεία τους Ιουδαϊσμός η Εβραϊσμός.

Η Παλαιά Διαθήκη μας λέει ότι αυτός ο Θεός ήταν ζηλότυπος Θεός, ένας εκδικητικός Θεός, ένας δολοφόνος και γενοκτόνος Θεός κλπ.

Επίσης η Π.Δ. μας λέει ότι αυτός ο Θεός κάνει διακρίσεις υπέρ των Εβραίων, ότι είναι ο εκλεκτός του λαός, τούς αγαπάει ποιο πολύ και για αυτούς αγωνιάτε!

ΑΥΤΉ είναι η εβραϊκή ερμηνεία της θείας του θείου ..... Οι διάφορες εθνότητες που είναι μουσουλμάνοι λατρεύουν αυτόν τον Θεό.
Επίσης, οι διάφορες εθνότητες που είναι Χριστιανοί λατρεύουν επίσης αυτόν τον Θεό.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ, και η ερμηνεία των θείων της : Οι Ελληνική εμπνευσμένοι Θεοί αντιπροσωπεύουν και είναι οι νόμοι (της φύσης) που διέπουν και ελέγχουν του σύμπαντος, το "ΚΟΣΜΟΣ" και όλης της ύπαρξης και ενσωματώνοντας μαζί ως ένα, γίνονται ο Θεός ή Θεά της Φύσεως !!!

Πιστεύουν ότι οι Θεοί πάντα υπήρχαν και επίσης ότι όλα όσα υπήρχαν (το Σύμπαν) πάντα υπήρχαν. Δηλαδή, τίποτε δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς το ένα με το άλλο, και με την εξέλιξη τα πάντα πήραν τη μορφή τους από τους νόμους της φύσης, δηλ. από τους θεούς.

Αυτοί είναι οι Θεοί των Ελλήνων. Αυτή είναι η θρησκεία του Ελληνικού λαού!!!

Οι 'Ελληνες αποκαλούν τη θρησκεία τους " Ελληνική Εθνική Θρησκεία"

Πολλοί άνθρωποι λένε, ότι κανείς δεν μπορεί να αποδείξει ότι ο Γιαχβέ υπήρξε η υπάρχει. Λένε ότι κανείς δεν μπορεί να επικυρώσει οποιαδήποτε θρησκεία ως τη σωστή θρησκεία, η πραγματική θρησκεία, η τον πραγματικό θεό, διότι είναι όλες οι θρησκείες τεχνητές που έχουν εφευρέσει οι άνθρωποι.
Πάντως εμείς οι Έλληνες πιστεύουμε ότι είμαστε πολύ πιο κοντά στην αλήθεια από τους Εβραίους!!!!

.................................................................................................
INTERPRETATIONS OF THE DIVINE....

JEWISH NATIONALITY: The Jews that wrote the Old Testament invented their God and called him Yahweh. They claimed that there was nothing in existence and He supposedly invented everything in six days and had to rest on the seventh !!!


The Old Testament tells us that this God was a Jealous God, a vengeful God, a murderer and a genocidal God etc.
The O.T. also tells us that this God is a racist God who discriminates in favour of the Jews, that they are his beloved chosen people. That he competes and works for what is in their best interests.
THIS IS THE JEWISH INTERPRETATION OF THE DIVINE.....The various nationalities that are Muslims worship this God.
Also the various nationalities which are Christians also worship this God.HELLENIC NATIONALITY and its INTERPRETATION OF THE DIVINE: The Hellenic inspired Gods represent and are the laws (of nature) that govern and control The Cosmos, the UNIVERSE and all EXISTENCE and embodied together as one they become the one true God of the Hellenic people , the God or Goddess of Nature!!!

They believe that the Gods always existed and that everything (The Cosmos) always existed also. One cannot exist without the other, and with evolution everything developed and took their form from the laws of nature, ie. from the Gods.

These are the Hellenic Gods. This is the religion of the Hellenic people.

The Hellenic people call their religion "The Hellenic National Religion" or HELLENISM !!!

Many people say, that no one can prove that YAHWEH EXISTS. They say that no one can authenticate that any religion as been the right or truthful  religion,  as they are all man made and man  invented.

HOWEVER WITH RESPECT, WE HELLENES BELIEVE THAT WE ARE MUCH CLOSER TO THE TRUTH THAN THE JEWS, CHRISTIANS OR MUSLIMS  ARE!!!
ΕΛΛΑΔΑ 2015....

Η Ελλάδα δέχθηκε εισβολή και καταλήφθηκε από τους Ρωμαίους το 146 π.Χ. Αυτό κράτησε μέχρι την άλωση της Κωνσταντινούπολης-Νέας Ρώμης το 1453 μ.Χ.
Η Ελλάδα στη συνέχεια καταλήφθηκε από τους Οθωμανούς Τούρκους για πάνω από 400 χρόνια, μέχρι την επανάσταση της Ελληνικής ανεξαρτησίας αρχής του 1821 μ.Χ....
Από 325 μ.Χ., όταν ο Χριστιανισμός ανακηρύχθηκε επίσημη θρησκεία της αυτοκρατορίας, οι Ρωμαίοι με φαύλο βία, βασανιστήρια και δολοφονίες σε τεράστια κλίμακα, προσπάθησαν να καταστρέψουν τον Ελληνικό πολιτισμό και ανάγκασαν τον Ελληνικό λαό και τους άλλους λαούς της αυτοκρατορίας να ασπαστούν το Χριστιανισμό....
Ήταν απαγορευμένο από το νόμο να πει ένας άνθρωπος ότι ήταν Έλληνας, αν παραβιαζόταν αυτός ο νόμος, η τιμωρία ήταν ο θάνατος ..... αυτό είναι το πώς γίναμε γνωστοί ως Ρωμαίοι ή Ρωμιοί ....
Εμείς οι Έλληνες από το 325 μ.Χ. στη θεωρία, έχουμε την ελεύθεροι να συζητήσουμε για θρησκευτικά θέματα μόνο από το 1974 ..... Στην πραγματικότητα, ωστόσο, μόνο από το 1980 !!
Η Ελληνική πολιτεία στην Ελλάδα εξακολουθεί να κάνει διακρίσεις εναντίον των οπαδών του γηγενούς Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας. Στις αρχές του Αυγούστου του 2015, οι αρχές του Ελληνικού κράτους, αρνήθηκαν μια καλά μελετημένη και εξαιρετική αίτηση από τα μέλη της να έχουν τη θρησκεία τους αναγνωρισμένη από το κράτος ... από την Ελλάδα.
Στην Ελλάδα οι μόνες νομικά αναγνωρισμένες θρησκείες είναι, ο ...
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ
Εβραϊσμός και το
ΙΣΛΑΜ ....
Και πολλοί άνθρωποι μας κατηγορούν ότι είμαστε πικραμένη και θυμωμένοι .... και απαντώ, μετά από 1.700 χρόνια διωγμών, των διακρίσεων και πολύ πόνο στη χώρα μας, δεν θα πρέπει εμείς οι Έλληνες να είμαστε πικραμένοι και οργισμένοι;;;;
...................................................................................................


GREECE - HELLAS 2015..
.
Greece was invaded and occupied by the Romans in 146 B.C. This lasted until the fall of Constantinople-New Rome in 1453 A.D.
Greece was then occupied by the Ottoman Turks for over 400 years until the revolution of Hellenic independence beginning in 1821...
From 325 A.D. onwards when Christianity was declared the official religion of the empire, the Romans with vicious violence, torture and murder on a huge scale tried to destroy the Hellenic civilization and forced the Hellenic people and other peoples of the Empire to convert to Christianity ....
It was forbidden by law to say that you were a Hellene, if you broke this law, the punishment was death.....that is how we became known as Romans or Romie....
We Greeks since 325 A.D. in theory, have only been free to discuss religious matters since 1974.....in reality however, only since 1980 !!
The Hellenic state of Greece still continues to discriminate against the followers of the indigenous Hellenic National Religion. In early August of 2015 the Greek state's courts, refused a well researched and excellent application by its members to have their religion recognized by the state...by Greece.
In Greece the only legally recognized religions are ...
CHRISTIANITY
JEWISH and
ISLAM....
And people accuse us of being bitter and angry....I ask after 1700 year of persecution, discrimination and suffering in our own country, should we Hellenes not be bitter and angry??
HYPATIA...WAS BORN ON THE 25TH -5-364 A.D.
( circa 364 – 415 ) , Greek philosopher, astronomer, and mathematician. She was the head of the Neoplatonist school in Alexandria and was famous for her eloquence and learning. She was taken inside a church by a group of monks and murdered. These monks were incited by Cyril, the bishop of Alexandria. They tore off her clothes and with broken sharp pieces from pottery they cut her to pieces and then took her body parts to various parts of the city and burned them.
Hypatia was also a very influential woman. She was a very beautiful woman who chose not to marry. Her first passion and love was her career and her studies.
She rose to fame in an area which for centuries was dominated by men, at a time when there was no real equality for women as we know it today.
HYPATIA WAS THE FIRST TRUE FEMINIST OF THE WORLD !!
1600 YEARS LATER, WE MOURN HER PASSING AND WE HONOUR HER MEMORY. WE ALSO CELEBRATE HER LIFE AND HER ACHIEVEMENTS!!
SHE WAS AN INSPIRATION TO THE PEOPLE OF HER TIME, AN INSPIRATION TO ALL WOMEN, A VERY PROUD AND DIGNIFIED HELLENIC WOMAN !!
I WONDER HOW MANY OF US HAVE NAMED OUR DAUGHTERS AFTER THIS AMAZING HELLENIC WOMAN ??......probably very few if any....yet we keep on giving foreign JEWISH NAMES to our daughters, as we are influenced to do so by the foreign Jewish Christian religion which was forced onto us by the Christian Eastern Roman Empire with the use of the sword and a Hellenic genocide !!!!
........................................................................................................

ΥΠΑΤΙΑ ... Γεννήθηκε στις 25 -5 - 364 μ.Χ.
(Περίπου 364 - 415 μ.Χ.), Ήταν Έλληνας φιλόσοφος, αστρονόμος, μαθηματικός. Ήταν ο επικεφαλής του νεοπλατωνική φιλοσοφική σχολή στην Αλεξάνδρεια και ήταν διάσημη για την ευγλωττία και την εκμάθηση της. Είχε ληφθεί μέσα σε μια εκκλησία από μια ομάδα μοναχών και δολοφονηθεί. Αυτοί οι μοναχοί ήταν υποκινούμενοι από τον Κύριλλο, ο επίσκοπος της Αλεξάνδρειας. Την έσκισαν τα ρούχα της και με τα σπασμένα κομμάτια από αιχμηρά κεραμικής την έκαναν κομμάτια και στη συνέχεια πήραν τα μέρη του σώματος της σε διάφορα σημεία της πόλης και τα έκαψαν.
Η Υπατία ήταν επίσης μια πολύ σημαντική γυναίκα. Ήταν μια πολύ όμορφη γυναίκα που επέλεξε να μην παντρευτεί. Το πρώτο πάθος και η αγάπη της ήταν η καριέρα της και οι σπουδές της.
Ανήλθε στη φήμη σε μια εποχή που για αιώνες ήταν στην κυριαρχία από άνδρες, σε μια εποχή που δεν υπήρχε καμία πραγματική ισότητα για τις γυναίκες, όπως το γνωρίζουμε σήμερα.

Η ΥΠΑΤΙΑ ήταν η πρώτη πραγματική ΦΕΜΙΝΊΣΤΡΙΑ
TΟΥ ΚΟΣΜΟΥ !!

1600 χρόνια αργότερα, θρηνούμε το πέρασμά της και Τιμάμε τη μνήμη της. Γιορτάζουμε επίσης τη ζωή της και τα επιτεύγματά της !!
Ήταν μια έμπνευση στους ανθρώπους της εποχής της, αποτελεί πηγή έμπνευσης για όλες τις γυναίκες, μία πολύ περήφανη και αξιοπρεπής ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ !!
Αναρωτιέμαι πόσοι από εμάς έχουμε ονομάσει τις κόρες μας με το όνομά της, αυτής τις καταπληκτικής ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ;;; ...... πιθανώς πολύ λίγοι, εάν υπάρχουν και αυτοί;;; .... αλλά συνεχίζουμε να δίνουμε τα ξένα ΕΒΡΑΪΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ στις κόρες μας, καθώς είμαστε επηρεασμένοι να το κάνουμε αυτό από τη ξένη Εβραϊκή χριστιανική θρησκεία που μας επέβαλαν οι Ρωμαίοι Χριστιανοί με το σπαθί και μια Ελληνική γενοκτονία !!!!

2015 μ.Χ.