Monday, April 9, 2012

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ της Ελληνικής Σημαίας - SYMBOLISM of the Hellenic Flag


ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΣΗΜΑΊΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΆΜΕ ΟΠΩΣ ΕΊΝΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΈΛΟΥΜΕ ΝΑ ΤΗΝ ΑΛΛΆΞΟΜΕ.
O συμβολισμός και οι αντιλήψεις της Ελληνικής Σημαίας

Πρώτον
‘O Ελληνικός Σταυρός (αρχαίο ελληνικό σύμβολο), ο οποίος αναπαριστάται ως ένας απλός ισοσκελής και όρθιος σταυρός, θεωρείται η μια από τις 3 αρχαιότερες μορφές σταυρού (μαζί με τον Πλάγιο Σταυρό και τον Ηλιακό Σταυρό). Συμβολίζει τα τέσσερα στοιχεία της φύσης (γη, νερό, αέρας, φωτιά) σε ισορροπία και σταθερότητα. Κατ’ επέκταση, συμβολίζει την αρμονία της φύσης. Συμβολίζει, επίσης, τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Τέλος, συμβολίζει την σχέση του Θείου (κάθετος άξονας) με τον Κόσμο (οριζόντιος άξονας).
Συμπερασματικά, βλέπουμε ότι όσο ο άνθρωπος “ωρίμαζε” πνευματικά ανά τους αιώνες, ανέλυσε το σύμβολο του σταυρού περισσότερο και το συνέδεσε με ανώτερες φιλοσοφικές και θεολογικές έννοιες: ο κάθετος άξονας σχετίστηκε με τον Ουρανό, το πνευματισμό, τη δύναμη και το αρσενικό στοιχείο. Ο οριζόντιος άξονας σχετίστηκε με τη Γη, την ευαισθησία, τη λογική και το θηλυκό στοιχείο. Έγινε το σύμβολο της ζωής, της γονιμότητας, της αθανασίας, των 4 εποχών του χρόνου, των 4 στοιχείων της φύσης, των 4 ανέμων και των 4 κατευθύνσεων του ορίζοντα, της ισορροπίας μεταξύ ύλης και πνεύματος, της δυαδικότητας της φύσης και της αρμονικής ένωσης των αντίθετων (αλλά όχι αντίπαλων) Δυνάμεων, αλλά και της δημιουργίας.
Δεύτερων
O σταυρός στην Ελληνική Σημαία μας θυμίζει τον τεράστιο πόνο και τυραννία που επιβλήθηκε στον Ελληνικό Λαό από τα μέσα του 4ου αιώνα μ.χ. έως το έτος 1922 μ.χ. Μας υπενθυμίζει για το βάρβαρο ολοκαύτωμα και γενοκτονία που επιβλήθηκε στον Ελληνικό Λαό σε όλη την Ρωμαϊκή αυτοκρατορία (και ιδιαίτερα στην Ανατολική Ρωμαϊκή αυτοκρατορία) με εντολή και διαταγές των διαφόρων αυτοκρατόρων και αυτές οι διαταγές εφαρμόζονταν και εκτελούνταν από τους Ρωμαίους στρατιώτες μαζί με τους κληρικούς και τις φανατισμένες ομάδες των Χριστιανών. Υπολογίζεται ότι εκατοντάδες χιλιάδες  'Ελληνες δολοφονήθηκαν, και οι περιουσίες τους αρπάχτηκαν και δόθηκαν στην Χριστιανική Εκκλησία. Όλα αυτά έγιναν λόγω του ότι οι 'Ελληνες αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν την Ελληνική θρησκεία και το Ελληνικό πνεύμα τους και να γίνουν Χριστιανοί.
Την ίδια περίοδο σ’ όλη την αυτοκρατορία οι θρησκευτικοί ναοί των Ελλήνων γκρεμίζονταν από τους βανδαλιστές χριστιανούς και με τα ίδια υλικά έχτιζαν χριστιανικούς ναούς στον ίδιο τόπο. Βιβλιοθήκες και βιβλία ερίχνοντο στις φλόγες, αγάλματα και άλλα σπουδαία έργα τέχνης καταστρέφονταν, θέατρα και φιλοσοφικές σχολές παιδείας γκρεμίζονται και η λειτουργία τους απαγορεύονταν.
Οι Ολυμπιακοί αγώνες απαγορεύτηκαν, το θέατρο, αθλητικά, χορός και τραγούδι επίσης απαγορεύτηκαν. Οι χριστιανοί έκαναν ότι μπορούσαν να εξοντώσουν τον Ελληνισμό, τον Ελληνικό πολιτισμό και το Ελληνικό πνεύμα. Ο σταυρός είναι το σύμβολο που μας υπενθυμίζει αυτήν την απόπειρα εξαφάνισης του Ελληνικού λαού.
Ο σταυρός επίσης μας υπενθυμίζει και τα 400 χρόνια σκλαβιάς των Ελλήνων, κάτω από την βάρβαρη Οθωμανική (Τουρκική) αυτοκρατορία τα βασανιστήρια και την γενοκτονία των Ελλήνων από τους Τούρκους στην Στερεά Ελλάδα, στα νησιά του Αιγαίου και την Μικρά Ασία έως το έτος 1922 μ.χ.
Τα πιο πολλά από αυτά τα φρικτά εγκλήματα εκτελέστηκαν από ανθρώπους που μοιάζουν με ορισμένες ομάδες της Αφρικής, που πίστευαν ότι θα πρέπει να κάνουν ανθρώπινες θυσίες στο θεό τους. Σε αυτήν την περίπτωση η ανθρώπινη θυσία ενός ανδρός με το όνομα Χριστός, που ήταν ένας πιστός και αφοσιωμένος «Εβραίος», που το μοναδικό του έγκλημα ήταν να μιλήσει δημόσια εναντίον του κατεστημένου –προδότες, που ήταν σε συνωμοσία με τον Ρωμαίο κατακτητή της πατρίδας του, το Ισραήλ και ο οποίος ήθελε να απαλλάξει τον λαό,και τη χώρα του από τη ξένη κατοχή - σίγουρα δεν ήταν Θεός.
Ο Χριστός ήταν ένας πολιτικός - θρησκευτικός - αγωνιστής/επαναστάτης της εποχής του. Αυτός και οι οπαδοί του (και ιδιαίτερα αυτή που σύνταξαν [έγραψαν] τα διάφορα ευαγγέλια) κατάκλεψαν πάρα πολλά από την αρχαία ελληνική φιλοσοφία - θρησκεία - και πολιτισμό, και η πατέρες της εκκλησίας των διαφόρων θρησκευτικών συμβουλίων (ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΟΔΟΙ) έκαναν το ίδιο. Πρόσθεσαν,αφαίρεσαν και μορφοποίησαν την χριστιανική φιλοσοφία,προκειμένου να δημιουργήσουν το χριστιανισμό που η εκκλησία διδάσκει σήμερα.
Η Ελληνική σημαία
Τιμημένη...... αγαπημένη......ματωμένη
Τα χρώματα της σημαίας, γαλάζιο και λευκό, συμβολίζουν το γαλάζιο
της Ελληνικής θάλασσας και το λευκό των αφρισμένων κυμάτων.
Οι οριζόντιες γραμμές είναι 9, όσες και οι συλλαβές (η λέξη ΕΛΕΥΘΕΡΙΆ) του συνθήματος της
Ελληνικής Επανάστασης, ...ΕΛΕΥΘΕΡΙΆ Η ΘΑΝΑΤΟΣ.SYMBOLISM and CONCEPT of the Hellenic Flag


For followers of the National Hellenic Religion &  Honor
Concept of the ancient Greek cross.

 FIRST

The Greek Cross (an ancient Greek symbol), which is represented as a simple and upright isosceles cross, is considered as one of the three most ancient forms of the cross (together with the Saltire and the Sun Cross). It symbolizes the four elements of nature (earth, water, air, fire) in equilibrium and stability. By extension, it is a symbol of the harmony of nature. It also symbolizes the four cardinal points. Finally, it symbolizes the relationship of the Divine (vertical axis) with the World (horizontal axis).
In conclusion, we see that as humans "matured" spiritually through the ages, they analysed the symbol of the cross further and linked it with higher philosophical and theological concepts: The vertical axis was associated with the Heavens, spiritualism, strength and the male element. The horizontal axis was associated with the Earth, sensitivity, logic and the female element. It became the symbol of life, fertility, immortality, the four seasons, the four elements of nature, the four winds and the four cardinal directions, of the balance between matter and spirit, of the duality of nature and the harmonious union of opposite (but not opposing) Forces, as well as of creation.SECOND


The cross on the Hellenic Flag of THE HELLENIC REPUBLIC reminds us of the enormous pain and suffering of the Hellenic People from the middle of the 4th century A.D. up to the year 1922 A.D.
It reminds us of the brutal torture holocaust and genocide which was inflicted on the Hellenic people throughout the Christian Eastern Roman Empire (coined Byzantium by a french journalist in the 19th century) by the orders and instructions of the various Roman Emperors {over many centuries} and establishment and was carried out by Roman soldiers and hoards of Christian clergy and their brainwashed Christian flock.  Thousands upon thousands  of Hellenes were murdered and their possessions and wealth was confiscated and passed on to the Christian Church, all because they refused to abandon their Hellenic religion  and convert to Christianity. Over the same period throughout the empire the Hellenic Temples of worship were destroyed and demolished and Christian churches with the same materials were built in their place. Libraries and their books were burnt and destroyed,   statues and works of art were destroyed, theaters and philosophical schools of education were demolished and outlawed.

The Olympic Games were banned; the theater, sports-athletics, singing and dancing were also forbidden. The Christians did all they could to bring about the extinction of the Hellenic people, Hellenic Civilization and the Hellenic Spirit. The cross symbolizes and reminds us of that attempt to totally wipe (genocide) out the Hellenic People.

The cross also reminds us of the 400 years of brutal enslavement of the Hellenic People by the
Turkish Ottoman Empire and the genocide of the Hellenic People in mainland Greece, the Aegean islands and Asia Minor carried out by them and their successors up to the year 1922 A.D.
It is estimated that between 500,000 to one million Greeks alone in Anatolia were  viciously wiped out by the Turks between 1914 to 1919 in the "Turkish Genocide of the Greek, Armenian and Assyrian populations".

Most of the unspeakable above was carried out by people whose religion like that of some African tribes, who believed in making human sacrifices to their God, in this case the human sacrifice of a man called JESUS, who was a loyal patriotic Hebrew (Jew) and a REVOLUTIONARY whose only crime was to speak out publicly against the Hebrew Establishment - traitors – Rulers - of that time who were in collaboration with the barbaric Roman occupiers of his country, Israel and who wanted to free his people and country from foreign occupation - He was definitely no God.

JESUS was a political - religious - revolutionary (cult figure) of his time.He and his followers (in particular the people that wrote the various bibles) plagiarized an enormous amount of their material from ancient Greek philosophy -religion and civilization, also the church fathers of the various Ecumenical Councils did the same.In their deliberations they added, subtracted, molded and re-molded the christian philosophy (story) in order to create the Christianity the church teaches today.

The New Testament over the first few hundred years was written, re written and changed and re-molded many times. Many passages were omitted, changed, overhauled and many new ones were made up and included in order to create the Christianity the Church teaches today.


The blue stripes on the flag symbolize the clear blue waters surrounding our land and the white stripes symbolize the white waves which lovingly caress its shores.
The nine (9) stripes in total symbolize the word - eleutheria- (Ελευθερία ) –Freedom- and the nine letters in its spelling.
This comes from the great cry of Freedom or Death which was chanted by the brave warriors during the revolutionary war of Independence against the Ottoman Turkish occupiers.


No comments:

Post a Comment