Thursday, June 6, 2013

THE END OF FREE GREECE FROM 146 B.C.UNTIL 1821 A.D.
ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΉΝΩΝ ΕΘΝΙΚΏΝ - Ελληνική Εθνική Θρησκεία και Τιμή (είμαστε ΕΘΝΙΚΟΊ)

UNION OF ETHNIC HELLENES - Hellenic National Religion and Honour


Αγαπάμε την Ελληνική Εθνική Θρησκεία και Τιμή

We love the Hellenic National Religion and Honour
THE END OF FREE GREECE FROM 146 B.C.UNTIL 1821 A.D.

In 146 BC Greeks gave their last battle for their freedom against the Romans in Lefkopetra, Corinth. They never regained their freedom from the Romans but were delivered as sheep for slaughter to the Turks in 1453.

In 146 BC it was fated that the Greeks had not only lost their freedom, but something even more precious, they lost their ideals, their ideology, their mentality, their culture and heritage, they lost everything that made them able to create great things, delivering the modern world a culture &  civilization which previously unknown to mankind.

The years that followed since 146 BC and up to 325 AD, although under occupation, the Greeks did something unthinkable; they imposed their culture on the Roman occupiers. {"The romans were becoming Hellenized"} It was so obvious that the Roman poet Horace to confess "The Romans imposed themselves on the Hellenes by force, but the Greeks imposed their culture on the Romans." During this time we had philhellenic trends of Roman emperors like Hadrian, who generally enjoyed and highly valued the Greeks. The Romans willingly adopted Hellenic learning, philosophy, education, culture and the Hellenic language. All the aristocracy and those that could afford to had Greek teachers for their children who in turn gave their students a "Hellenic Education".......... The hellenic language was fast becoming the main language of the intellectual class and establishment  ...........

With the consolidation of the throne of his empire Constantine the "Great", promoted Christianity as the exclusive religion of the empire and began the persecution of the "So-called Pagans”. Theodosius the "Great" in 392A.D. imposed Christianity on the peoples of the Roman Empire and set out to destroy the Hellenic culture and with it threw the "Western world" into the deep darkness of the Byzantine Middle Ages (Dark Ages). The imperial edicts (codes) were inhumane by ordering: the death and confiscation of property to whomever exercised the rites in honor of the old Gods, (whoever practiced the Hellenic National Religion).

Immunity given by ("the Holy") Fathers and the Emperors to forcibly convert everyone to become Christians allowed hordes of monks and their followers plus soldiers to complete the annihilation of the Hellenic people, culture and civilization. For the Greeks whom excelled overwhelmingly, culturally and spiritually, from all other peoples, it was unthinkable to renounce the religion of their ancestors and to accept the religion of the Jews who at the time were thought of as oriental and a lower class of people. We must not forget that the Greeks said: If one is not Greek they are barbarians. The original meaning of the word "barbarian" in the Greek speaking world at the time meant uncivilized, not the meaning it has today.

The sense of homeland was lost, with it the following excerpt of Aeschylus, when Aeschylus urges the Greeks to fight bravely to save their country from the Persians.
The quote in free translation says:
“Children of the Greeks, run to free your homes,

Your children and your wives and your customs and traditions,

(I.e. the Gods and your religion) for now, above all excels the struggle!”

The masked informers and Christian murderers quickly erected their “slaughter concentration camps “ and had lots of work, lots of customers were guaranteed, mainly Greeks. Fear extinguished their tracks until today, despite the long-term action of their crimes. The 20-year action of  {the slaughter houses}  at Skythoupolis concentration camps  (as reported by the Roman historian Ammianus Marcellin) which was set up before they even made Christianity the official religion of the empire indicates what happened afterwards.

In 390 A.D., Theodosius orders the massacre of 15,000 unarmed Hellenic citizens at the Hippodrome in Thessaloniki. But this was not all; in 396 A.D. the emperor Arcadias commissioned the Alaric - general of the Goths and after supplying him with numerous monks – set him on a mission in the center of civilized Greece to continue the persecution of the Greeks.

The historian K. Paparrigopoulos writes that: " And they ( the Goths ) encouraged the sea of monks (numerous ) between Attica and Thermopylae , Locris , to Phocis Voiotian , where they plundered and destroyed the country and cities, and men, women and children were collectively decapitated. The disaster was so horrible that the historian Zosimus confided that in his time the stains and the stigma were all to evident for many years.


The number of slaughtered was unknown in the two years that this raid had lasted. It is assumed that it was in the hundreds of thousands.


These fatal imperial decrees (codes) against the Greeks continued to be issued even in the time of Justinian in 530 A.D. In the attack of Nika in 532 A.D., in the Hippodrome of Constantinople 30,000 unarmed civilians were killed.

With the championing of these actions by the Metropolitans, priests and monks, the persecutions survived and crimes against non- Christians, continued for 460 more years, until about 990 A.D., with the last to suffer were the Cretans and Maniates.

Byzantium , the sexton of the Greek culture and the genocidal murderer of the Greek population , was the state that was dominated by the two syndromes  {theocracy nepotism and cronyism} , and ended up forcing Greeks to become illiterate , ragged and hungry , it was a {captive} in brutality like every invader . The Republic of Hellas was beheaded, and the words Hellas (Greece)  and Hellene (Greek) pilloried, forbidden and for centuries erased from the vocabulary of the Greeks.

In the Greek lands where there was once “full of life”, and joyful celebrations, was now depopulated, vast areas remained uninhabited, and where there were settlements reigned sadness and wilting. The Olympics games, Nemea, Isthmian, the Pythian Games, the Panathenaic celebrations were banned and stopped. Poetic and theatrical events were never to happen again. Stages and theaters were deserted; they remained mute witnesses of the glorious past, and the owls that inhabited them, mourned over the intellectual and cultural plight of the Greeks.

Hellenic religious temples and statues were destroyed, theatres plundered, Libraries and their books burned to the ground and schools were closed and banned!

The Greek nation declined and died not only culturally but also in population. During the subjugation of the Greeks to the Romans from 146 BC it is reasonable to say the population would have numbered in the several millions. If we take into “account the descriptions of Pausanias, who wanted to show how populous the Greek land was, writes that the sheep (kids) could jump on the tiles from one house roof to another. This is true particularly if we also take into account the "Hellenised" assimilated peoples of Asia Minor by Alexander the Great.

Convert, BECOME CHRISTIANS OR DIE!  {That is how we became Christians!}  That was the motto in the Christian Eastern Roman Empire. The name of “Byzantine Empire” was coined by a French journalist in a newspaper article in the 19th century. It is said that somewhere in the vicinity of 15 million Hellenes were wiped out during the reign of the Christian Eastern Roman Empire which lasted until 1453 A.D.

Today the Greek nation with the Greeks of the Diaspora is around 15 million people. If we compare the population of Turks which currently reaches 70 million people, and the Ottoman Turks came to Anatolia in 1200A.D. they then did not exceed 50,000 families, according to Turkish history, then the Greek population, if they were not slaughtered by the Christians, today should have been very close to 100 million people.The war of independence (revolution) against the Ottoman Turks began in 1821 and led to the creation of the current Greek State (Hellenic Republic).

In the Turkish genocide of the Armenians, Assyrians and Hellenes between 1913 and 1919, between 500,000 to 1,000 000 Greeks were murdered!


And we the Hellenic people still feel the pain of this genocide by the Romans and Christians; because of this we are now a small country and nation at the mercy of every ill wind that is controlled by various foreigners who do not necessarily have our best interests at heart.

[It is important to note that some historians say that, Alaric struck first at the eastern empire. He marched to the neighborhood of Constantinople but, finding himself unable to undertake a siege, retraced his steps westward and then marched southward through Thessaly and the unguarded pass of Thermopylae into Greece.
The armies of the eastern empire were occupied with Hunnic incursions in Asia Minor and Syria. Instead, Rufinus attempted to negotiate with Alaric in person, which only aroused suspicions in Constantinople that Rufinius was in league with the Goths. Stilicho now marched east against Alaric. According to Claudian, Stilicho was in a position to destroy the Goths when he was ordered by Arcadius to leave Illyricum. Soon after, Rufinus' own soldiers hacked him to death. Power in Constantinople now passed to the eunuch Chamberlain Eutropius.
Rufinus' death and Stilicho's departure gave free rein to Alaric's movements; he ravaged Attica but spared Athens, which capitulated at once to the conqueror. In 396, he wiped out the last remnants of the Mysteries at Eleusis in Attica, ending a tradition of esoteric religious ceremonies that had lasted since the Bronze Age. Then he penetrated into the Peloponnesus and captured its most famous cities—Corinth, Argos, and Sparta—selling many of their inhabitants into slavery.
Here, however, his victorious career suffered a serious setback. In 397 Stilicho crossed the sea to Greece and succeeded in trapping the Goths in the mountains of Pholoe, on the borders of Elis and Arcadia in the peninsula. From there Alaric escaped with difficulty and not without some suspicion of connivance by Stilicho, who supposedly had again received orders to depart. Alaric then crossed the Gulf of Corinth and marched with the plunder of Greece northward to Epirus. Here his rampage continued until the eastern government appointed him magister militum per Illyricum, giving him the Roman command he had desired, as well as the authority to resupply his men from the imperial arsenals and to continue his plunder against the Hellenes on behalf of the Christian Eastern Roman Estabishment.]

CLICK ON 2010 TO THE FAR RIGHT OF YOUR SCREEN for the :-
Hellenic National Religion and Honour

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fellinikotitaellinismoshellenism.blogspot.com.au%2F2010%2F11%2Fthe-future-0f-hellenism-in-america.html&h=AAQG-OHuh


Ο μόνος τρόπος για εμάς ως Ελληνικό λαό να γίνουμε πραγματικά ανεξάρτητη, είναι να επιστρέψουμε στην πατρώα Ελληνική Εθνική Θρησκεία μας και να γίνουμε οικονομικά ανεξάρτητοι, έτσι ώστε ποτέ να μην εξαρτόμαστε από άλλους ανθρώπους, από οποιοδήποτε άλλοι εθνικότητά και εθνοτήτων. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος πρέπει να είμαστε πάντα ενωμένοι, θα πρέπει να υποστηρίζουμε και να βοηθάμε πάντα ο ένας τον άλλο ανά πάσα στιγμή σε όλο τον κόσμο όπου και να διαμένουμε!

Εμείς οι Έλληνες σε αυτό το σημείο του χρόνου(2013), δυστυχώς είμαστε σαν τα χαμένα πρόβατα στην έρημο! Είναι στο χέρι μας να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση τώρα, το μόνο που απαιτείται από εμάς είναι η δύναμη της θέλησης και μια ειλικρινή εκτίμηση και κατανόηση του ποιοι πραγματικά είμαστε και τι είμαστε όλοι σχετικά ως ελληνικός λαός! 
Ο Giannis Kyriazis είπε:

Ο όρος "Ελληνο-χριστιανισμός" δεν υφίσταται.Είναι μια καλοστημένη διαχρονική απάτη. Τι σημαίνει ο όρος «ελληνοχριστιανικός πολιτισμός»; Ένωση της εθνικής παραδόσεως με τον διεθνισμό του χριστιανισμού;

 Έστω. Μα τότε θα πρέπει να υπάρχει και Γερμανό - Χριστιανισμός, 'Αγγλο -Χριστιανισμός, Ρώσο-χριστιανισμός, Γάλλο-χριστιανισμός κτλ. πολιτισμός.

 Και φυσικά με την ίδια λογική θα πρέπει να υπάρχει Αιγυπτοϊσλαμισμός, Περσοϊσλαμισμός, Ιρακινοϊσλαμισμός, κτλ. πολιτισμός.

 Αν χρησιμοποιήσουμε το σόφισμα των χριστιανών προπαγανδιστών στην Αίγυπτο, θα πρέπει να καταλήξουμε στο παράλογο συμπέρασμα ότι το Ισλάμ στην Αίγυπτο είναι η συνέχεια του πολιτισμού ...των Φαραώ!! 

Επίσης ότι η καθολική χριστιανική εκκλησία είναι η συνέχεια του πολιτισμού των Μάγια και των Αζτέκων στην Λατινική Αμερική!! 

Μόνον παντελώς αμόρφωτοι ή μεγάλοι απατεώνες θα έλεγαν τέτοια επιχειρήματα εκτός και αν ζουν στο Ρωμαίϊκο κρατίδιο του Ελλαδιστάν. Οπότε μπορούν να μολύνουν την κοινωνία ατιμωρητί με τα ιδεολογικά τους απορρίμματα.


Το Ισλάμ είναι μια Ιουδαιο - Αραβική εφεύρεση ...... αν δεν είσαι Εβραίος ή ένας Άραβας ..... γιατί είσαι μουσουλμάνος;Ο Χριστιανισμός είναι ένα εβραϊκό δημιουργία ..... μια εβραϊκή αίρεση ...... αν δεν είσαι Εβραίος .... γιατί είσαι Χριστιανός;
ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΣΥΝΕΧΊΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΏΝΑ!
Μέχρι σήμερα, η υπόδουλη στην κρατούσα Ορθόδοξη Εκκλησία η πολιτική εξουσία έχει αρνηθεί στην Ελληνική Εθνική Θρησκεία κάθε πιθανότητα θεσμικής η έστω στενά νομικής αναγνώρισης.

Αποτέλεσμα αυτού είναι η συχνότατη προσβολή, καθύβριση, καπήλευση, απομίμηση, παραποίηση, ακόμα και γελοιοποίηση της Θρησκείας αυτής που αποτελεί τον πυρήνα της Ελληνικότητας, δίχως αυτή να μπορεί να υπερασπισθεί τον εαυτό της, τα νομιζόμενα, τους τύπους και τα σεβάσματα της.


Στα πλαίσια της στοιχειώδους αντίστασης και άμυνας της Θρησκείας μας απέναντι σε αυτή την μεθοδευμένη κατασπάραξη από εχθρούς και «φίλους» το ελληνικό κράτος και το κατεστημένο «ο διεφθαρμένος πολιτικός κόσμος» στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα που συνεχίζει να κάνει καταδίωξη στους οπαδούς μας, και να κάνει διακρίσης είς βάρος της Ελληνικής Εθνικής Θρηκείας μας, εμείς τους ιδιοποιούμαι ότι θα συνεχίσουμε το ιερό μας αγώνα για αναγνώριση, δικαιοσύνη,  ισότητα και ισονομία.
Εμείς οι 'Ελληνες Εθνικοί δεν πιστεύουμε αυτά που πιστεύουν οι Ορθόδοξη Χριστιανοί.....................

 Δεν πιστεύουμε στα θαύματα ...

Δεν πιστεύουμε ότι ο Ιησούς ήταν ο γιος του οποιουδήποτε Θεού, ή ότι έκανε θαύματα ή ότι αναστήθηκε εκ νεκρών ....

Εμείς δεν λατρεύουμε και δεν προσκυνάμε τον Ιησού, ούτε πιστεύουμε ότι θα επιστρέψει μια μέρα, όπως αναφέρεται στα Ιουδαίο Χριστιανικά ιερά κείμενα που κατασκεύασαν οι Εβραίο χριστιανοί ......

Εμείς δεν λατρεύουμε και δεν προσκυνάμε τη μητέρα του Ιησού, για μας ήταν απλά μια κανονική Εβραία γυναίκα που έζησε και πέθανε περίπου πριν από 2000 χρόνια και ήταν πιθανώς μια πολύ αξιοπρεπής γυναίκα .......

Εμείς δεν πιστεύουμε σε Αγίους και των λεγόμενων  "θαυματουργές πράξεις" τους .... Πολλοί από αυτούς τους αγίους ήταν στρατιώτες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας που δολοφόνησαν δεκάδες χιλιάδες των Ελλήνων προγόνων μας που αντιστάθηκαν και δεν ήθελαν να γίνουν Χριστιανοί.........

Εμείς δεν λατρεύουμε και δεν προσκυνάμε τους Αγίους ούτε λατρεύουμε και ούτε προσκυνάμε τα λειψανα τους ......

Εμείς δεν πιστεύουμε σε θαυματουργικές εικόνες ή θαυματουργικά αγάλματα και ως εκ τούτου δεν τα προσκυνάμε ........

Όλα τα παραπάνω δεν έχουν καμία λογική και είναι ενάντια στους νόμους της φύσης και του σύμπαντος ....

Δεν έχουν τίποτε το κοινό με τον Ελληνισμό και την αυθεντική μας "Ελληνική" παράδοση και κληρονομιά!!!
 Στους χριστιανούς ρασοφόρους,  λέμε, αυτές οι ιδεοληψίες ήταν που γέννησαν την δημοκρατία, την ελευθερία και τις αξίες του ανθρωπισμού. Η δικιά σας θρησκεία γέννησε τον μεσαίωνα, τα σκοταδισμό, την βαρβαρότητα, τους αυτοκράτορες και τις ιερές εξετάσεις. Από το σκοταδισμό σας  βγήκε ο άνθρωπος με τους Τζορντάνο Μπρούνο, τους οποίους καίγαται δημόσια, και με μοναδική αχτίδα να τον οδηγεί, την ανάμνηση της Ελλάδας.

Κάτω από την επιρροή των "ιδεοληψιών του παγανισμού" χριστιανέ, δεν έγινε κανένας θρησκευτικός πόλεμος, κει που με την θρησκεία της αγάπης ξεκληρίσατε έθνη και ηπείρους!

Είμαστε Έλληνες εθνικοί, αυτό που υποτιμητικά, λόγω της αμορφωσιάς σας αποκαλείτε παγανιστές. "Δεν έχουμε  καμία σχέση με δολοφόνους, αντίθετα σε αυτά εμείς  νιώθουμε αγάπη στον άνθρωπο, στην φύση, στην ζωή! Από αγάπη σε όλα αυτά που εσείς μισείτε". 

We "ETHNIKOI" Hellenes do not believe in miracles…

We do not believe that Jesus was the son of any God, or that he performed miracles or that he rose from the dead….

We do not worship Jesus, nor do we believe that he will come back one day as stated in the Judeo Christian scriptures….

We do not worship the mother of Jesus, to us she was just a normal Jewish woman that lived and died some 2000 years ago and was probably a very decent woman….

We do not believe in Saints and their so-called miraculous deeds….Many of these saints were soldiers of the Roman Empire that murdered tens of thousands of Hellenes….

We do not worship the Saints nor do we worship the bones of the dead saints..…

We do not believe in miraculous icons or miraculous statues and therefore we do not worship them…..

We do not believe in snakes that can talk, according to the old testament...........

All the above have no logic and are against the laws of nature and the Universe….

They have nothing in common with Hellenism or our authentic “Hellenic” traditions.
We love the Hellenic National Religion and Honour

DOT NOT HAVE YOUR WEDDING IN THE Greek Orthodox Church!

In the wedding ceremony of the Greek Orthodox Church
The crowns (STEFANA) are definitely a Hellenic tradition
The dance of 3 times round the alter is definitely a Hellenic tradition
The drinking of wine is also a Hellenic tradition,

But all the words, that is, their symbolism and meaning which are spoken or chanted are all JEWISH!

There is nothing of symbolism or meaning from our rich Hellenic culture or tradition!

Therefore if you are a PROUD HELLENE,
DO NOT HAVE A JEWISH WEDDING in the Greek Orthodox Church!Αγαπάμε την Ελληνική Εθνική Θρησκεία και Τιμής

Μην κάνετε γάμο στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία!

Στην τελετή του γάμου της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας

Τα στέφανα είναι σίγουρα μια ελληνική παράδοση

Ο χορός της 3 φορές γύρω από το ΒΩΜΌ είναι σίγουρα μια ελληνική παράδοση

Η κατανάλωση του κρασιού είναι επίσης μια ελληνική παράδοση,

Αλλά όλα τα λόγια, δηλαδή, το συμβολισμό και τη σημασία τους, οι οποίες ομιλούνται ή ψάλλονται είναι Εβραϊκές!

Δεν υπάρχει τίποτα του συμβολισμού ή της σημασίας από το πλούσιο Ελληνικό Πολιτισμό και της παράδοσης μας!

Συνεπώς, αν είστε υπερήφανος ΕΛΛΗΝΑΣ,
ΜΗ ΚΆΝΕΤΈ εβραϊκό γάμο στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία! 
GREEK ORTHODOX WEDDING CEREMONY IS ALL JEWISH

ΟΙ ΕΥΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΑΖΕΙ Ο ΠΑΠΠΑΣ ΣΤΟΝ "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΑΜΟ"
Ευλόγησον αυτούς, Κύριε ο Θεός Ημών, ως ευλογήσας τον Αβραάμ και την Σάρραν. Ευλόγησον αυτούς, Κύριε ο Θεός Ημών, ως ευλογήσας τον Ισαάκ και την Ρεβέκκαν. Ευλόγησον αυτούς, Κύριε ο Θεός Ημών, ως ευλογήσας τον Ιακώβ και πάντας τους πατριάρχας. Ευλόγησον αυτούς, Κύριε ο Θεός Ημών, ως ευλογήσας τον Ιωσήφ και την Ασυνέθ. Ευλόγησον αυτούς, Κύριε ο Θεός Ημών, ως ευλογήσας τον Ιωακείμ και την Άνναν. Ευλόγησον αυτούς, Κύριε ο Θεός Ημών, ως ευλογήσας τον Ζαχαρίαν και Ελισάβετ. Διαφύλαξον αυτούς, Κύριε ο Θεός ημών, ως διεφύλαξας τον Νώε εν τη κιβωτώ. Διαφύλαξον αυτούς, Κύριε ο Θεός ημών, ως διεφύλαξας τον Ιωνάν εν τη κοιλία του κήτους…Μνημόνευσον αυτών, Κύριε ο Θεός ημών, ως εμνημόνευσας του Ενώχ, του Σήμ, του Ηλία…». Αυτή είναι η «ευχή», που παίρνουν οι ρωμιοί από τον ορθόδοξο ιερέα.......και μετά  ήρθε το σκοτάδι !!!

ΓΝΏΜΕΣ ΚΑΙ ΑΠΌΨΕΙΣ
Όσον αφορά τις απόψεις σας, φίλοι Εβραίοι, οι άνθρωποι σας, έφτιαξαν και δημιούργησαν μια θρησκεία για τον εαυτό τους, δημιούργησαν ένα Θεό, το Θεό σας, και τον ονόμασαν Yarwieh (ΓΙΑΧΒΈ), και έδωσαν τον εαυτό τους μια προνομιακή θέση σε όλα τα πράγματα και τα θέματα στον κόσμο !

Καλή τύχη σε σας που το κάνατε αυτό, αλλά γιατί θα πρέπει εμείς οι Έλληνες και οι άλλοι λαοί να δεχτούμε, τις δικές σας ερμηνείες για τα "Θεία - Divine" και το μέρος που έχετε τοποθετήσει εμάς σε αυτά τα θέματα?

Αποδείξτε σε μας τους 'Ελληνες και τους άλλους λαούς ότι ο Θεός σας είναι πιο αληθινός από ότι οι Θεοί μας, σε ποια βάση; Παρακαλώ μην αναφέρεστε στης γραφές από από τη Βίβλο σας, επειδή είναι μόνο οι απόψεις που εκφράζονται από τους Εβραίους συγγραφείς σας, που έγραψαν τη Βίβλο σας, που δημιούργησαν και κατασκεύασαν τη θρησκεία σας!

Απευθύνομε την ίδια ερώτησή  στους Χριστιανούς, Μουσουλμάνους και τους Μάρτυρες του Ιεχωβά, που έχουν τον ίδιο Θεό με τους Εβραίους!

Αποδείξτε σε μας τους 'Ελληνες και τους άλλους λαούς ότι ο Θεός σας είναι πιο αληθινός από ότι οι Θεοί μας, σε ποια βάση;


THERE IS A HUGE DIFFERENCE.......

Where I congratulate the Jewish people is in the fact that they in their religion celebrate and commemorate events of Jewish national significance as not only “national or nationalist” occasions, but also as religious occasions of great significance!

Where’s Greek Orthodox Christians, celebrate and commemorate “Jewish biblical figures - ancestors and events” as "Greek" national religious occasions.They do not celebrate "Greek historical occassions in their religion! They also celebrate and commemorate the lives of many foreign so called saints (that in many cases were murderers of Hellenes) again as Hellenic matters of pride, which they are clearly not!!!

That is the disparity and the stupidity in so called “Greek” Orthodox Christianity, compared to Judaism which clearly celebrates Jewish events and Jewish ancestors in religious terms for Jewish people!!!

In this case the Jewish people are sensible, logical and rightly so, also very proud!!!


In comparison “Greek” Orthodox Christianity is a disgrace for the Hellenic people and Nation!!!VIEWS AND OPINIONS
 With respect to our Jewish friends, your people made up and created a religion for themselves, created a God, your God and called him Yahweh (ΓΙΑΧΒΈ), and gave themselves a prime position in all things and matters in the world!

Good luck to you for doing so, but why should we Hellenes and others have to accept your made up interpretations of the "Divine" and the place that you have positioned us in these matters?

Prove to us Hellenes and others your God is more real than our Gods, on what basis? Please do not quote to us from the scriptures of your bible, because they are just the views that are expressed by the Jewish authors that wrote your Bible, which created and made up your religion!

We put the same questions to the Christians, Muslims and Jehovah's Witnesses also, who worship and share the same God as the Jewish people!Αλτάνη: Απόλλων και Αθηνά θεραπευταί του Ολυμπιακού Δωδεκαθέου

Mε το τρίπτυχο του "γνώθι εαυτόν", του "μηδέν άγαν" και του "μέτρον άριστον", ο Απόλλων καθοδηγεί την υγεία μας και μας αποκαλύπτει τον τρόπο της αυτοθεραπείας.

Θεραπευτής των θεών, ο Απόλλων υποδεικνύει στούς θνητούς τα μέσα της αυτοθεραπείας, διά της ψυχολογίας του βάθους. Όμως σήμερα η ψυχολογία του βάθους δέν είναι βαθυτέρα του απολλωνείου "γνώθι αυτόν", ούτε σοφότερα του "μηδέν άγαν" και του "μέτρον άριστον"...
Οι δύο αυτές παραινέσεις συνοδεύουν το "γνώθι αυτόν" και επιτρέπουν στον νού μας να αναγνωρίζει τις ελλείψεις και τις υπερβολές του, ώστε να προβαίνη σε αυτοθεραπεία, διακρίνοντας και εξισορροπώντας υπερβολές και ελλείψεις....Το Μαντείον των Δελφών, με τα τρία προαναφερθέντα παραγγέλματα, δεσπόζει και σήμερα με την θεραπευτική του δύναμη στην διάνοια μας, εφ' όσον επιθυμούμε να κρατάμε τα ηνία της υγείας, ως απολλώνιοι ηνίοχοι.

Τό αρχαιότατο "γνώθι εαυτόν" συνωδεύετο από την θήλεια θεά της σοφίας, την Παρθένο Αθηνά. Απόλλων και Αθηνά είναι οι Παιώνιοι θεοί, θεραπευταί του Ολυμπιακού Δωδεκαθέου, οι οποίοι από κοινού παρουσιάζουν τάς ιδιότητας και τα σύμβολά των διά να αντιμετωπίσωμε τα πάθη της ψυχής μας.
Διά της υπερβολής και της οπτικής αναπαραστάσεως των παθών σε μυθολογικά τέρατα, όπως τα βλέπομε στούς ναούς, στά αγάλματα και στά αγγεία, μας αφυπνίζουν και μας αναγκάζουν να καθαρίσωμε την ψυχή μας. Ο δέ καλύτερος καθαρμός είναι "ο κριτικός έλεγχος των κινήτρων των πράξεων και της συμπεριφοράς μας", λέγει ο Σωκράτης στον διάλογο "Σοφιστή",

Στό φυσικό πεδίο τα συναισθηματικά πάθη των υπερβολών και των ελλείψεών μας, είναι της δικαιοδοσίας του Ποσειδώνος. Τέκνα Ποσειδώνος, τα θαλάσσια τέρατα, γεννήματα φαντασιώσεων (Ανταίος, Κερκύων, Βούσιρις, Άμυκος, Πολύφημος, Προκρούστης, Έρυξ κ. ά.) εξέρχονται απειλητικά και ύπουλα από την θάλασσα του βίου γιά να μας καταπνίξουν.

Όμως οι ορθές επιλογές είναι της δικαιοδοσίας της θεάς Αθηνάς, τελευταίο θεϊκό τέκνο του Διός, κατά τον Ησίοδο.
Μόνο η σοφία της Αθηνάς μπορεί να καθοδήγηση την λογική μας, περιορίζοντας την δράση του Ποσειδώνος, δήλα δή τα συναισθηματικά μας τέρατα, όταν η τρίαινά του συνταράσσει δια της τρικυμίας των παθών την ψυχή μας.

Η θεά Αθηνά συνοδεύει τις ηρωικές ψυχές (Ηρακλή, Θησέα, Περσέα, Βελλεροφόντη, Οδυσσέα κ. ά.), που δίδουν την καθημερινή μάχη της ζωής στον πλανήτη μας, με επίγνωση του νόμου της ανταποδοτικής δικαιοσύνης. Και εμείς, καθ' ομοίωσίν των, είμεθα ηρωικές ψυχές, όταν προσπαθούμε να απαλλαγούμε από τα τέρατα της ψυχής μας και να αυτοθεραπευθούμε με την βοήθεια της λογικής/Αθηνάς.

Πώς όμως θα δοθει η μάχη αυτή, κατά των ψυχικών ασθενειών, για να κατ αστή αυτοθεραπεία (περίπτωση Ηρακλέους, Περσέως, Οδυσσέως) και να μη κατάληξή σε αυτοκαταστροφή (περίπτωση Βελλεροφόντου);

Η θεά Αθηνά γεννάται πάνοπλος. Η πανοπλία της - το κράνος, η ασπίς και το ακόντιο - αφ' ενός την προστατεύει και αφ' ετέρου την καθιστά άκρως επιθετική, διότι στον Ομηρικό της Ύμνο περιγράφονται τα εξής τρομερά γεγονότα, τα οποία έπονται της γεννήσεώς της :

".... η θεά Αθηνά με πανοπλία, χρυσή, πολεμική, με βία ξεπηδά από την κεφαλή του πατέρα της Διός, σείοντας το οξύ της ακόντιο. και τότε φρικτά τραντάζεται ο ψηλός Όλυμπος απ' την οργή της γλαυκομάτας και η γή τριγύρω βουίζει τρομερά και ο πόντος γίνεται κατακόκκινος και ξεχύνεται ταραγμένος αιφνίδια, καθώς ακόμη και ο γιός του Υπερίονα, ο ήλιος, σταματά τους γοργόποδους ίππους. Η τρομερή αναταραχή σταματά μόνον όταν η γλαυκομάτα πετά τα όπλα της τα θεϊκά και τότε χαίρεται ο πολύνοος Ζεύς".

Ως λέγει ο Όμηρος:

"....γήθησε δέ μητίετα Ζεύς".

Από την πρώτη στιγμή της εμφανίσεώς της Αθηνάς στον υλικό κόσμο τονίζεται η τρομερή της οργή, καθώς εξέρχεται από την κεφαλή του πατέρα της, του Διός/νού.

Γιά να καταστή άξια η διάνοια να φορέση την ολόχρυση πανοπλία της Αθηνάς και να προξενήση το πανικό στά ορατά στοιχεία της φύσεως (γή, πόντο, αέρα/Όλυμπο, πύρ/ήλιο με τους "ωκύποδας ίππους", με τα γρήγορα άλογα), είναι απαραίτητο ο νούς του έμφρονος και ελλόγου όντος να κατέχη συνολικά όλες τις προηγηθείσες ιδιότητες θεαινών και τέκνων του Διός.

Γνωρίζομε από τον Ησίοδο ("Θεογονία" στ. 886 - 943), ότι η μητέρα της Αθηνάς, η θεά Μήτις, είναι η πρώτη νόμιμη σύζυγος του Διός/νού. Αυτή συλλαμβάνει και κυοφορεί την Αθηνά. Η κυοφορία όμως δέν καταλήγει σε τοκετό, εάν προηγουμένως δέν γεννηθούν από οκτώ άλλες θεές, νομίμους συζύγους, είκοσι έξ θεία τέκνα.

Σύζυγοι και τέκνα του Διός/νού είναι οι θείες ιδιότητες, οι οποίες συγκροτούν την έννοια της σοφίας και βασίζονται σε διαφορετικές αρμοδιότητες της δικαιοσύνης.Όλες πρέπει να τις έχη αφομοιώσει η διάνοιά πρίν εξοπλισθή και κάνη την εμφάνισή της στό φυσικό σύμπαν. Η δράση της θεάς Αθηνάς είναι απολύτως μυστηριακή γιά τους απαίδευτους, διαυγεστάτη όμως και ευκρινής γιά τους επαΐοντες του κύκλου των εννέα συζύγων και είκοσι επτά τέκνων του Διός.
32 = 9, οι σύζυγοι και 33 = 27, τα τέκνα
έχουν άθροισμα 32 + 33 = 62 ή 9 + 27 = 36.

Οι αριθμοί δέν αφήνουν αμφιβολίες γιά την ίδια πάντα αριθμοσοφική γνώση των προγόνων μας, την συσχετισμένη με την πανταχού παρούσα ισχύ της Τετρακτύος, του αριθμού 36,εν συνδυασμώ μετά του Ζωδιακού Κύκλου των 36 δεκανών (10ο κεφάλαιο του βιβλίου ΑΡΡΗΤΟΙ ΛΟΓΟΙ, Θεοί, Σύμβολα, Αρχέτυπα των Ελλήνων).

Η μητέρα της Αθηνάς είναι η Μήτις/φρόνησις, η πρώτη και πλέον απαραίτητος ιδιότης, βάσις γιά την εφαρμογήν της δικαιοσύνης από τον νού/Δία. Συνεπώς ο λόγος, που ο Ζεύς καταπίνει την πρώτη του σύζυγο είναι η αλληγορική έκφρασις της αφομοιώσεως της φρονήσεως, η οποία απαιτεί μακρά περίοδο κυοφορίας. Κατά το διάστημα αυτό προστίθενται οι απαραίτητες άλλες ιδιότητες/σύζυγοι/τέκνα μέχρι την ολοκλήρωση της κυοφορίας και γέννηση της Αθηνάς/σοφίας, όχι πλέον από την μητέρα της, φρόνηση, αλλά από τον πατέρα της νού.

Μέ την πρώτη εμφάνιση της Αθηνάς/σοφίας στό φυσικό πεδίο, το σύμπαν φθάνει σε παροξυσμό αναταραχής, εξ αιτίας της τρομερής της οργής, κατά τον Όμηρο.
Ποιός είναι ο λόγος της οργής της Αθηνάς/σοφίας;

Ο νούς του ελλόγου όντος, το οποίον συνέλαβε μέσω της φρονήσεως και εκυοφόρησε τα τριάντα έξ βήματα της δικαιοσύνης, φθάνει την στιγμή της γεννήσεως εις την συνειδητοποίησι της μεγάλης γνώσεως. "Εξαίφνης", με το κτύπημα της σφύρας του Ηφαίστου/φάους ηλίου/φυσικού φωτός στην κεφαλή του Διός/νού, ο νούς του θνητού, καθ' ομοίωσίν του Διός, "βλέπει" και νοεί, ως η Αθηνά, τα τεκταινόμενα των ομοίων του θνητών. Αντιλαμβανόμενος την ασυδοσίαν και την εγωπάθειά των φλογίζεται τότε ο νούς του ελλόγου όντος και εξοργίζεται. Διότι αντιλαμβάνεται την επερχόμενη καταστροφή του φυσικού σύμπαντος, που το φιλοξενεί και οφείλει να λάβη μέτρα αμυντικά (κράνος και ασπίδα), καθώς και όπλο επιθετικό (ακόντιο) γιά να επιβιώση.

Η πρώτη αξίωσις του έμφρονος και ελλόγου όντος είναι το δικαίωμά του στην υγεία, την ψυχοσωματική και την ψυχονοητική. Αυτή σήμερα απειλείται και ως μονάς/άτομο και ως σύνολο/ανθρωπότης. Δέν εξαιρούνται δέ ούτε τα βασίλεια των ζώων, λόγω της χρήσεως των μεταλλαγμένων τροφών και των φυτών, λόγω των φυτοφαρμάκων και όχι μόνον.

Η οργή της Αθηνάς είναι η οργή της διανοίας μας, όταν "εξαίφνης" αντιλαμβανόμεθα την άμεσο επερχομένη καταστροφή. Είναι η υπόδειξίς της, ότι μόνον με την χρήση της πανοπλίας της θα σώσωμε, τόσο την υγεία μας, όσο και την υγεία του πλανήτου μας από τον όλεθρο των σεισμών και των καταποντισμών, εξ αιτίας της αφροσύνης, των ελλείψεων και των υπερβολών των κρατούντων.....

Η πανοπλία της Αθηνάς έχει τάς εξής προληπτικάς ιδιότητας κατά των ασθενειών:

Τό κράνος προστατεύει την διάνοια από την εξωτερική φαντασίωση και τους υποβολιμιαίους, ασύστατους φόβους, αλλά και ταυτοχρόνως απαιτεί την επαγρύπνησή μας, διότι η θεά σπανίως εμφανίζεται άνευ κράνους. Συμβουλεύει να μή το εγκαταλείπωμε ποτέ, ώστε να μή βυθισθούμε στον ύπνο της αδιαφορίας, της προσωπικής ευμάρειας και του εφησυχασμού. Με κράνος στην κεφαλή, ο ύπνος είναι αδύνατος.

Η ασπίς θωρακίζει το συναισθηματικό μας είναι, ώστε να μή αποδεχόμεθα εκφοβισμούς πάσης φύσεως και πλανώμενα τα σπλάχνα μας (π λ ά ν α τα
σ π λ ά χ - ν α) να απορρυθμίζωνται από το συμ - π α θ η - τικό και το παρα - συμ - π α θ η - τικό μας σύστημα, το συμ + π ά σ χ ο ν με την ψυχήν μας. Οι φοβίες/π ά θ η ταράζουν τους βιολογικούς μας κύκλους, προξενώντας φυσικές ασθένειες στό σώμα μας και έχουν την αιτία τους στον ασταθή συναισθηματικό μας κόσμο, στά ποσειδώνεια τέρατα του συναισθηματικού μας βίου.

Τό ακόντιο, ".... σείσασ' οξύν άκοντα". Η διάνοιά μας σείει το οξύ ακόντιο, εναντίον εκείνων, που επιβουλεύονται την υγεία μας, τόσο την σωματική, όσον και την ψυχονοητική. Δηλώνομε, διά του ακοντίου της Αθηνάς, ότι δέν θα επιτρέψωμε την παραπλάνησή μας και είμεθα έτοιμοι διά πόλεμο μέχρις εσχάτων.

"Τό ακόντιο, ο ά κ ω ν ήτο είδος ακοντίου, βραχύτερον και ελαφρότερον δόρατος ή έγχους και εχρησίμευε ιδία εις αθλητικά παιχνίδια ή εις το κυνήγιον".

"Τό ά κ ο ς ήτο ιαματικό ή θεραπευτικό μέσον, γιατρικό".

(Μέγα Λεξ. όλης της Ελλ. Γλ., Δ, Δημητράκου).

Η αυτή ρίζα α κ - , του ά κ - ο ν τ ο ς και του ά κ - ε ο ς, μπορεί αφ' ενός να τραυματίση και να προξενήση τον πόνο και τον θάνατο, αλλά και ταυτοχρόνως να θεραπεύση. Η Ελληνική Γλώσσα, διά της ομοιοπαθητικής, δηλώνει τα εξής με το α κ ό ν τ ι ο της Αθηνάς:

Μέ αυτό το επιθετικό όπλο, το α κ ό ν τ ι ο, εμφανίζεται γιά πρώτη φορά στην διάνοιά μας, η δυνατότης να φονεύσωμε το τέρας των παθών μας, αλλά και με το ά κ ο ς/γιατρικό να αυτοθεραπευθούμε διά της σοφίας της, που είναι η σοφία του όφεως.
Ο όφις είναι το κατ' εξοχήν σύμβολον επί του αγάλματός της, της Παρθένου Αθηνάς, του φιλοτεχνηθέντος υπό του Φειδίου εντός του Παρθενώνος εις τον Ιερόν Βράχον της Ακροπόλεως.
Σ Ο Φ Ι Α = Ο Φ Ι Σ + Α (θηνάς)

Τά δέ σύμβολα του Απόλλωνος, το τόξο και η λύρα, είναι το μέν τόξο το όπλο με το οποίο θα σκοπεύσωμε με ακρίβεια τα πάθη/τέρατα της ψυχής, (τήν δράκαινα Πυθώ), και να τα φονεύσωμε, η δέ επτάχορδη λύρα είναι το θείο όργανο με το οποίο θα επουλώσωμε τις πληγές μας, εναρμονίζοντας τους επτά χιτώνες μας με τις επτά χορδές της.

Τά αρχαία μας σύμβολα, καθώς και οι αντίστοιχες παραινέσεις μπορούν να υποδείξουν στον ικέτη του Απόλλωνος και της Αθηνάς, των δύο Παιωνίων θεών, τον τρόπο της αυτοθεραπείας από τα τέρατα, τα πάθη της ψυχής μας.

http://ellinikotitaellinismoshellenism.blogspot.com.au/


«Τι ορίζει τη διαφορά ανάμεσα στους Έλληνες και στους χριστιανούς;

 Μια διαφορά, που από ένα σημείο και πέρα γίνεται αντίθεση, εναντίωση, ρήξη,

πάλη της φωτιάς με το νερό;
Εκείνο που ορίζει τη διαφορά είναι κάτι άλλο και σαφές, όσο και το φύλλο της ελιάς. Αλλά γι’ αυτό ακριβώς είναι απόλυτο και ακραίο.
Η διαφορά ανάμεσα στους δύο είναι πως οι Έλληνες οικοδόμησαν έναν κόσμο που στηρίζεται στην παρατήρηση και στη νόηση, ενώ οι χριστιανοί οικοδόμησαν έναν κόσμο που στηρίζεται στην υπόθεση και στη φαντασία.
Η παρατήρηση των ελλήνων είναι τέτοιας ποιότητας, ώστε πάντα να βεβαιώνεται πρακτικά από τα συμβαίνοντα στη φύση, και πάντα να αποδεικνύεται χειροπιαστά από το πείραμα στο εργαστήριο.
Αντίθετα, η υπόθεση των χριστιανών είναι τέτοιας ποιότητας, ώστε μένει αναπόδειχτη. Οποιοδήποτε δεδομένο των χριστιανών ποτέ δε θα βρει την εφαρμογή του μέσα στην κλίμακα της φύσης.
Ποτέ και κανείς, λόγου χάρη, δεν είδε το θεό μέσα στις εξισώσεις του Αινστάϊν ή στο λαμπορατόριο(1). Ποτέ και κανείς δεν είδε ένα νεκρό να ξανανεβαίνει στο φως, και να βγάζει λόγο για τον Παράδεισο και την Κόλαση. Ποτέ και κανείς δεν αγάπησε το ξένο παιδί όσο αγαπά το δικό του, ή δε δέχτηκε να πεθάνει το δικό του παιδί στη θέση του παιδιού ενός ξένου.
Πιο απλά, οι έλληνες ξεκινούν από τη φύση και το ορατό. Το όργανο της μελέτης τους είναι η λογική. Η πρόθεσή τους είναι άσκοπη, και εντελώς αντικειμενική. Εμάθαιναν με οδηγό εκείνο το περίφημο «θεωρίης εἳνεκεν»(2) του Ηροδότου.
Οι έλληνες μελετούσαν σπρωγμένοι από το φυσικό τους, και για να ικανοποιήσουν την έμφυτη ανάγκη του νου. Όπως ακριβώς έτρωγαν σπρωγμένοι από το φυσικό τους, και για να ικανοποιήσουν την έμφυτη ανάγκη του σώματος.
Σε εκείνο το περιώνυμο του Αριστοτέλη «πάντες ἄνθρωποι τοῦ εἰδέναι ὀρέγονται φύσει»(3) υπάρχει σα βάση η λέξη «όρεξη». Η όρεξη να μάθουν, δηλαδή, γι’ αυτούς ήταν διαδικασία όμοια με την όρεξη να φάνε.
Αντίθετα, οι χριστιανοί ξεκινούν από την ψυχή και το αόρατο. Το όργανο της μελέτης τους είναι η φαντασία και το συναίσθημα. Η πίστη σαν όργανο έρευνας είναι μετεξελιγμένη μορφή του συναισθήματος. Και η πρόθεσή τους είναι σκόπιμη και υποκειμενική.
Ξεκινώντας λοιπόν από τις αφετηρίες της παρατήρησης και της φαντασίας βρίσκουμε και εξηγούμε, γιατί η μέθοδος των ελλήνων οδήγησε στην επιστήμη, και γιατί ο τρόπος των χριστιανών οδήγησε στη θρησκεία.
Και πάρα πέρα, βρίσκουμε και εξηγούμε, γιατί το κριτήριο της επιστήμης είναι η πειραματική απόδειξη της γνώσης, και στη συνέχεια η αναγκαστική αποδοχή της από κάθε φρόνιμο άνθρωπο, ενώ το γνώρισμα της θρησκείας είναι η «εξ αποκαλύψεως αλήθεια» και το «δόγμα». Όροι, που για την επιστήμη δεν έχουνε νόημα.
Ο Αυγουστίνος, ένας πρώιμος και βαθύς θεωρητικός των χριστιανών, έλεγε ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για το χριστιανισμό είναι τα μαθηματικά. Η πιο καθαρή δηλαδή μορφή της επιστήμης(4). Ήξερε ο άνθρωπος.
Και ο Χάϊντεγγερ στον καιρό μας, στην προσπάθειά του να δείξει πως δεν έχει νόημα να συσχετίζεται ο χριστιανισμός σα θρησκεία με τη φιλοσοφία και την επιστήμη, χρησιμοποίησε το παράδειγμα της λογικής αντίφασης. Contradictio in adjecto.
«Μια χριστιανική φιλοσοφία», λέει, «είναι ένας ξύλινος σίδηρος». "Eine christiche Philosophie ist ein hölzernes Eisen"(5).»
Δημήτρης Λιαντίνης - "Τα Ελληνικά".Κατακλυσμός από κατάρες στην Παλαιά Διαθήκη!!!  (Μιχάλης Καλόπουλος)

We do not agree with the damnation of Yahweh (Γιαχβέ), the Judeo-Christian god and his so-called love!!! FROM THE OLD TESTAMENT........

Βρίθει η Αγία Γραφή από κατάρες του καλού θεού της αγάπης..
Οι ανατριχιαστικότερες απειλές, με τους πλέον περίτεχνους θεϊκούς τρομοποιούς πειθαναγκασμούς.
Και επειδή θα νομίζετε ότι αυτή τη φορά σίγουρα υπερβάλω, θα σας αφήσω να πάρετε μια μικρή, αλλά κατάπικρη γεύση από ένα ασήμαντο σχετικά βιβλικό απόσπασμα μαύρης, πηχτής θεϊκής κατάρας... θαυμάστε το:
«Eάν δεν υπακούσεις επιμελώς εις την φωνή του Κυρίου του θεού σου, για να προσέχεις να εκτελείς όλες τις εντολές του και τα διατάγματα του τα οποία εγώ σε προστάζω σήμερα, όλες αυτές οι κατάρες θα έλθουν πάνω σου και θα σε βρουν.
»Eάν δεν υπακούσεις, καταραμένος θα είσαι στην πόλη και καταραμένος θα είσαι στον αγρό. Καταραμένες θα είναι οι αποθήκες σου, το καλάθι και η σκάφη σου. Καταραμένος ο καρπός της κοιλίας σου και τα γεννήματα της γης σου, καταραμένες οι γέννες των γελαδιών και των προβάτων σου. Καταραμένος θα είσαι όταν εξέρχεσαι αλλά και όταν εισέρχεσαι. Ο Κύριος θα στείλει επάνω σου την ένδεια (φτώχια) και την αχoρτασίαν (στο ελλ. κείμενο: εκλιμίαν[2]), τον τρόμο, την θλίψη και την φθορά και ότι πιάνεις θα καταστρέφεται. Ο Κύριος θα προσκολλήσει πάνω σου θανατικό. Ο Κύριος θα σε χτυπήσει με απορία, πυρετό, ρίγος, ερεθισμό, μαρασμό, φλόγωση και ώχρα (κιτρινάδι και με μάχαιρα και με ανεμοφθορία και θα σε καταδιώκει εωσού αφανισθείς. Και ο ουρανός από πάνω σου θα γίνει χαλκός και η γη κάτω από τα ποδιά σου σίδηρος. Ο Κύριος θα μετατρέψει την βροχή σε σκόνη και χώμα (αντί βροχής) θα κατεβαίνει πάνω σου από τον ουρανό... θα συντριφθείς μπροστά στους εχθρούς σου... και το πτώμα σου θα γίνει τροφή στα όρνια του ουρανού και στα θηρία της γης.
»Ο Κύριος θα σε χτυπήσει με την Αιγυπτιακή πληγή στις έδρες (στον πισινό! ) και με αιμορροίδες (!) και με άγρια ψώρα και ξυσμό, με αρρώστιες αγιάτρευτες... θα σε χτυπήσει (ο Κύριος) με τρέλα, με τύφλωσιν... με σύγχυση μυαλού, θα ψηλαφείς σαν τον τυφλό στο καταμεσήμερο και θα είσαι μόνος καταδυναστευόμενος και διαρπαζόμενος χωρίς βοήθεια... αμπελώνα θα φυτεύεις και δεν θα τον τρυγείς, γυναίκα θα αρραβωνιασθείς και άλλος μαζί της θα πλαγιάζει, υιούς και θυγατέρας θα γεννήσεις και δεν θα είναι δικοί σου... σπίτι θα χτίζεις και δεν θα κατοικείς σ’ αυτό».
Μήπως ανατριχιάσατε;
Ένα μικρό διάλειμμα, για μια βαθιά ανάσα και λίγα σχόλια για την τελευταία αυτή φράση. Είναι κατάρα λοιπόν να χτίζεις το σπίτι σου και να στο παίρνουν άλλοι! Αυτό όμως σε τίποτα δεν εμποδίζει την ίδια αυτή θεότητα, να υπόσχεται αντί ευλογίας στον εκλεκτό της λαό τα έτοιμα καλοχτισμένα σπίτια των Χαναναίων, υποσχόμενη ότι: «ο Κύριος θα σας φέρει στη χώρα που υποσχέθηκε στον Αβραάμ, για να σα δώσει πόλεις μεγάλες και καλές, τις οποίες δεν κτίσατε και οικίες γεμάτες απ’ όλα τα αγαθά, που δεν τα φέρατε εσείς και πηγάδια ανοιγμένα τα οποία δεν σκάψατε εσείς, αμπελώνες και ελαιώνες, τους οποίους εσείς δεν φυτέψατε (όμως)... δεν θα πάτε πίσω απ’ την λατρεία άλλων θεών» Δευτερ.6.10-14.
Μα γιατί να πάνε με άλλον θεό, μια χαρά είναι μ’ αυτόν, αφού ο ευφυέστατος θεός του Μωυσή, φροντίζει η κατάρα των άλλων να γίνεται η δική τους ευλογία! Αυτά σε παρένθεση.
Και συνεχίζει λοιπόν στο Δευτερονόμιο το κατάμαυρο "ουράνιο" ποτάμι από κατάρες: «θα σου σφάξουν το βόδι... θα σου αρπάξουν το γαϊδούρι... τα πρόβατά σου θα τα πάρουν οι εχθροί σου... θα χάσεις τον πόλεμο... οι υιοί και οι θυγατέρες σου θα παραδοθούν σε άλλον λαό, οι οφθαλμοί σου θα βλέπουν και θα μαραίνονται γι’ αυτούς όλη την ημέρα και θα γίνεις παράφρων... Ο Κύριος θα σε χτυπήσει στα γόνατα και στα σκέλη με κακή πληγή, από τις πατούσες έως την κορυφή σου, ώστε να μην μπορείς να γιατρευτείς...
»Τον αγρό σου θα καταφάγει ακρίδα. Όλα τα γεννήματα της γης σου... θα τα καταφθείρει η ερυσίβη. Σκουλήκια θα φανέ τους αμπελώνες σου και δεν θα πιεις το κρασί τους... Ελιές θα έχεις, αλλά δεν θα σου δίνουν το λαδί τους. Ο ξένος θα σε δανείζει, δεν θα δανείζει εσύ αυτόν... όλες αυτές οι κατάρες θα έλθουν πάνω σου, αν δεν υπακούσεις.
»Αν δεν υπακούσεις, όλες αυτές οι κατάρες θα πέσουν πάνω σου. Θα στείλω πάνω σου... πείνα... δίψα... γυμνότητα... έλλειψη πάντων... ζυγό σιδερένιο... και θα φας τις σάρκας των υιών σου και των θυγατέρων σου... Η απαλή και τρυφερή γυναίκα... θα κοιτάξει με πονηρό (πεινασμένο!) βλέμμα τον άνδρα της, τον γιο και την κόρη της, αλλά και το νεογέννητο βρέφος της, (!) που γεννήθηκε ανάμεσα στα ποδιά της, διότι, από την έλλειψη πάντων στην πολιορκία, θα τα φάγει (τα παιδιά της) κρυφά...!
»Σεβάσου λοιπόν το ένδοξο και φοβερό τούτο όνομα Κύριο (Γιαχβέ) τον θεό σου. Αλλιώς ο Κύριος θα κάνει τις πληγές σου... πληγές μεγάλες και αθεράπευτες και ασθένειες κακές βαριές και αθεράπευτες. Και θα φέρει πάνω σας όλες τις οδυνηρές πληγές της Αιγύπτου, απ’ τις οποίες κατατρόμαξες και θα τις κολλήσει σε σας (και σαν να μην έφταναν όλες αυτές οι κατάρες, ο Μωυσής ενσωματώνει και νομιμοποιεί όλες τις πιθανές μελλοντικές διευρύνσεις του καταλόγου!) και κάθε ασθένεια και κάθε πληγή που δεν είναι (ακόμα) γραμμένη στο βιβλίο αυτό, (ακόμα κι αυτές) θα φέρει ο Κύριος επάνω σας, και θα σας χτυπήσουν μέχρι αφανισμού».

Και τελειώνουμε με το αδιανόητο αποκορύφωμα που θα ντρόπιαζε χωρίς εξαίρεση οποιονδήποτε θεό: «και καθώς ο Κύριος ευφράνθη εις το να σας αγαθοποιεί και να σας πληθύνει, έτσι θα ευφρανθεί ο Κύριος στο να σας εξαλείψει και να σας μηδενίσει»!ΓΙΑΤΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ!!!

Είμαι χριστιανός, ως εκ τούτου δεν δύναμαι να είμαι Έλλην!» Γεννάδιος Σχολάριος!!!    
  
Είμαι Έλληνας , και ως εκ τούτου δεν δύναμαι να είμαι χριστιανός!!! Απολλώνιος!!!

 ΓΙΑΤΙ ΟΜΩΣ;;;;;

Γιατί είμαι απόγονος του Δευκαλίωνα και όχι του Αβραάμ!!Γιατί έχω την ίδια θρησκεία με τους προγόνους μου!!Γιατί πιστεύω στους Έλληνες Θεούς και όχι σε Εβραίους ψευτοπροφήτες!!Γιατί ο  Θεός των χριστιανών είναι ένας ανθέλληνας (ΓΙΑΧΒΕ) που είχε διατάξει τους Εβραίους να καταστρέψουν την πατρίδα μου!!Γιατί είναι τιμή μου να είμαι απόγονος του Μέγα Αλεξάνδρου του Λεωνίδα του Σωκράτη του Αριστοτέλη  του Πλάτωνα και τόσων άλλων μεγάλων Ελλήνων και ντροπή να θεωρούμαι απόγονος του μαστροπού Αβραάμ και του αιμομίκτη Λώτ!!Γιατί είμαι περήφανος για την Ελληνική γραμματεία και αηδιασμένος από την Βίβλο!!Γιατί θέλω οι ξένοι να με θεωρούν  απόγονο των μεγάλων Ελλήνων προγόνων μου και όχι των αγράμματων βαρβάρων Ιουδαοχριστιανών!!Δεν δύναμαι να είμαι χριστιανός γιατί αυτοί έσφαξαν τους προγόνους μου για να επιβάλουν την ιουδαϊκή αίρεση!!Γιατί κατέστρεψαν την περισσότερη Ελληνική γραμματεία!!Γιατι κατέστρεψαν όλα τα έργα τέχνης των προγόνων μου!!Γιατί βεβήλωσαν τους ιερούς ναούς των προγόνων μου!!Γιατί μέσα στους χριστιανικούς κανόνες υβρίζουν τους Έλληνες!!Γιατί δεν υπάρχει ουδεμία σύνδεση μέσα  στην βίβλο μεταξύ Ελληνισμού και χριστιανισμού και απουσιάζει παντελώς οτιδήποτε Ελληνικό στοιχείο!! Γιατί δεν είμαι ειδωλολάτρης και ανόητος να πιστεύω ότι τα  ξύλα ,τα πτώματα  και τα σχοινιά μπορούν να θεραπεύσουν την πάσα ασθένεια!! Γιατί επιτέλους γεννήθηκα Έλληνας και όχι Εβραιοχριστιανός!!Απολλώνιος!!


'Ελληνες και Αγάπη......

«Για τους Έλληνες, αγάπη δε σημαίνει να δίνεις τον ένα από τους δυο χιτώνες σου. Αλλά να μην επιτρέπεις στον εαυτό σου να έχει τρεις χιτώνες όταν ο διπλανός δεν έχει κανένα.
Η θέση των χριστιανών να δίνεις από τα δυο το ένα σε κείνον που δεν έχει κανένα, είναι η νοσηρή αντίδραση απέναντι στους νοσηρούς όρους. Η ελεημοσύνη δεν ταιριάζει στον αξιοπρεπή και τον περήφανο άνθρωπο. Γιατί ζητεί να λύσει το πρόβλημα προσωρινά, και εκ των ενόντων να "κουκουλώσει" μια κοινωνική αταξία.
Ενώ η θέση των ελλήνων να μην αποχτήσεις τρία, όταν ο δίπλα σου δεν έχει ούτε ένα, είναι η υγεία. Σου υποδείχνει να προλαβαίνεις στοχαστικά, για να μη χρειάζεσαι ύστερα να γιατροπορεύεις ατελέσφορα.
Άλλωστε η θέση αυτή είναι, αλλιώτικα, η βάση εκείνης της υπέροχης σύλληψης στο κοινωνικό πρόβλημα, που οι έλληνες την είπανε δημοκρατία. Ξέρεις άλλη λέξη με πιο αδρή, πιο γόνιμη, πιο πλούσια, πιο σοφή, και πιο έμορφη αν θέλεις ουσία από τη λέξη δημοκρατία; Εγώ δεν ξέρω. Και γράμματα γνωρίζω, που λένε στα δικαστήρια.
Αυτή την πρωταρχική συμπεριφορά των ελλήνων, που προφταίνει να σε φυλάγει από τη διολίσθηση στο ηθικό χάος, ο Αριστοτέλης τη χάραξε σε μια πρόταση μαρμάρινη. Μοιάζει τις εξισώσεις, που διατυπώνουν οι μεγάλοι φυσικοί: "ο αλτρουϊσμός", λέει, "είναι στον ίδιο βαθμό λανθασμένη προκατάληψη με τον εγωϊσμό".
Ο αλτρουϊσμός των χριστιανών όμως δεν είναι τέτοιο δώρο. Αλλά είναι η πρόφαση για να διαιωνίζεται ο εγωϊσμός τους. Σκέφτηκες ποτέ πόσο ατιμωτική είναι για σένα η στιγμή που ελεείς το διακονιάρη; Πώς επιτρέπεις, και πώς ανέχεσαι την υπεροχή σου απέναντί του; Η ελεημοσύνη σου τον φτύνει καταπρόσωπα.
Οι χριστιανοί ποτέ δεν θα μπορούσαν να ειπούν αυτό το λόγο του Αριστοτέλη. Γιατί έρχουνται να διακονίσουν την αρρώστεια. Δεν έρχουνται να στεφανώσουν την υγεία.
Η πρόταση του Αριστοτέλη είναι ο λόγος ο φυσικός και ο ολόκληρος. Αντίθετα το ἀγαπᾶτε ἀλλήλους των χριστιανών είναι η θέση η μισή και η αφύσικη. Γιατί ο άνθρωπος δεν αγαπά μόνο, αλλά εξίσου μισεί. Πράγμα που είναι και το φυσικό και το καθημερινά συμβαίνον.
Το περίφημο odi et amo, αγαπώ και μισώ, πέρα από την ερωτική κυριαρχία του στην ποίηση του Κάτουλλου και του Ντοστογιέβσκι, έχει και την κοινωνική του εγκυρότητα. Ένας άνθρωπος που δεν ημπορεί να μισήσει ποτέ μοιάζει τη σκύλα που δε μάχεται το λύκο, σαν έρχεται επίβουλα στο μαντρί, αλλά ζευγαρώνει μαζί του. Έτσι όμως, ποιος θα φυλάξει τα πρόβατα;
Επειδή η διδασκαλία των χριστιανών αγνόησε η παράβλεψε αυτό το δεύτερο φυσικό μισό, η φύση και τα πράγματα την ετιμώρησαν με τη χειρότερη τιμωρία. Την έκαμαν στα λόγια να γίνεται διδασκαλία απλότητας και αγάπης, και στην πράξη να παραμένει συμπεριφορά πονηριάς και μίσους.
Αυτό το αναποδογύρισμα στα σκοτεινά το περιγράφει η περίφημη υποκρισία των χριστιανών, που συνέχεια τη βλέπουμε γύρω μας, και συνέχεια την παραβλέπουμε αδιάφορα.
Η υποκρισία των χριστιανών μας είναι καθημερινή και βραδυνή και μεσημβρινή. Μας παραστέκει όπως το νερό που πίνουμε, και μας κυκλώνει όπως ο αέρας που ανασαίνουμε.
Παράδειγμα. Στο χωριό Μαύρη Τρύπα ένας τοκογλύφος έσπρωξε τον οφειλέτη του στην απόγνωση. Κρεμάστηκε στην πόρτα του σπιτιού του. Με τρία παιδάκια μέσα. Δεν είχε να πληρώσει τα χρέη.
Σαν του είπαν πως εξαιτίας του σκοινιάστηκε ο άνθρωπος, εκείνος αγανάκτησε, σήκωσε τα χέρια του παλαβά, και φώναξε:
- Ποιος θα μου δώσει τα λεφτά μου τώρα;
Από τη σύγχυση και την οργή του πήγε ο ψυχοβγάλτης στα εικονίσματα ν’ ανάψει το τσιγάρο του στη φλόγα του καντηλιού. Να γλιτώσει και το σπίρτο.
Εκεί ήταν που λαδώθηκε το χαρτί στην άκρη του τσιγάρου του από το λάδι του καντηλιού. Σαν το είδε ο τοκογλύφος γονάτισε και άρχισε να ικετεύει:
- Συγχώρα με Χριστέ! Μεγάλη Παρασκευή σήμερα, κι αρτεύτηκα. Οι καμπάνες χτυπούν λυπητερά το σταυρό σου, κι εγώ κατάλυσα τη νηστεία. Ήμαρτον ο αμαρτωλός.
Τέτοιοι είμαστε οι πλείστοι χριστιανοί. Και το χειρότερο δεν το ξέρουμε. Και το χείριστο δεν θα το μάθουμε ποτές.»


Δημήτρης Λιαντίνης – "Τα Ελληνικά".GREEKS AND AUSTRALIA


Those of us that live in the Diaspora are faced with many challengers as individuals and as Hellenic community organizations. On a personal level to better ourselves in our businesses, in our various spheres of professions and to survive as Hellenes, with whatever that implies to the individuals meaning of Hellenism.

This last point brings me to the issue of Greek (non – religious) organizations whose purpose is to bring us the joy of inter-reacting with other Hellenes, after all we as humans are a species that needs this social inter-reaction to thrive and to also help us within the many tasks and obligations that our organizations undertake to provide us with the tools to survive, i.e. schools etc.

This automatically implies the teaching of the Hellenic language, Hellenic history and culture including ….Greek dance, theatre and most importantly Hellenic philosophy and thought process.

We as Hellenes with our organizations at this point of time are at the cross roads of the need to redefine and renew ourselves in order to achieve our many goals as Hellenes as we are faced with the challengers brought on to us with mixed marriages etc.

What is and what should be the role of our organizations? How do we reach out to the broader community in our multi-cultural surroundings in the various host countries that we reside in ?
This is a very broad topic; therefore I will restrict my remarks to the following. By all means the alloethnis spouses of Greeks should be encouraged and be invited to be members of our Hellenic organizations…and to be made to feel welcome and inclusive members of our Hellenic community!

However to me this does not imply the need to allow other ethnicities who are not married to ethnic Greeks to join our Hellenic organizations simply because they were born in Greece and are now living in Australia or America etc.
For example,
1/ “Muslims” who consider themselves as being “Turkish”….ethnically…linguistically, and culturally Turkish! They in my opinion should not be allowed to join our Hellenic organizations, as they are organically part of the broader Turkish community.
On the other hand, “Muslims” who consider themselves as being “Hellenic”…ethnically…linguistically and culturally Greek should be allowed to join!
2/ Jewish people who have been born in Greece and are now living in e.g. Australia, in my opinion should not be allowed to join Greek organizations; for they have a Jewish (Hebrew) language of their own, they have Israel as their mother country as we Hellenes have Greece as our mother county. In Greece they consider themselves as belonging to the Israeli Jewish minority and community.
They are and consider themselves Jewish…ethnically….linguistically…religiously…..historically and culturally and therefore, their direction and vision is totally in contrast to that of ethnic Hellenes in the Diaspora, clearly they are and they belong in and to the broader Jewish community of Australia!

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Όσοι από εμάς που ζουν στη Διασπορά είμαστε αντιμέτωποι με πολλές αμφισβητίες και πρόκλησης ως άτομα με ελληνική ταυτότητά, και ως Ελληνικές κοινότητες και οργανώσεις . Σε προσωπικό επίπεδο, για την καλυτερεύσει τον εαυτού μας και στις επιχειρήσεις μας ... σε διάφορους τομείς, στα επαγγέλματα μας και πως να επιβιώσουμε ως Έλληνες , με ό, τι αυτό συνεπάγεται με ατομική έννοια για τον κάθε Ελληνα .

Αυτό το τελευταίο σημείο με φέρνει στο θέμα τους ελληνικούς (μη - θρησκευτικούς )οργανώσεις των οποίων ο σκοπός είναι να μας φέρουν τη χαρά της επαφής και επικοινωνία με τους άλλους Έλληνες , και κατά συνέπεια εμείς ως άνθρωποι είμαστε ένα είδος που χρειάζεται αυτή τη κοινωνική δράση και αντίδραση για να ευδοκιμήσουμε και για να μας βοηθήσει , επίσης, μέσα στα πολλά καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν οι οργανώσεις μας, να μας δώσουν τα εργαλεία για να μπορούμε να επιβιώσουμε ως 'Ελληνες , δηλαδή με ελληνικά σχολεία κλπ.

Αυτό συνεπάγεται αυτόματα και την διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας , της Ελληνικής ιστορίας και του πολιτισμού , συμπεριλαμβανομένων .... ελληνικό χορό , το θέατρο και το πιο σημαντικό... Ελληνική φιλοσοφία και την Ελληνική διαδικασία της σκέψης .

Εμείς, ως Έλληνες με τις οργανώσεις μας σε αυτό το σημείο του χρόνου είμαστε στο σταυροδρόμι μας...με την ανάγκη να επαναπροσδιορίσουμε και να ανανεώσουμε τον εαυτό μας , προκειμένου να επιτύχουμε πολλούς από στόχους μας ως Έλληνες και είμαστε αντιμέτωποι με της αμφισβητίες που μας φέρνουν οι πάρα πολλοί μικτοί γάμοι , κλπ.....

Τι είναι και τι θα πρέπει να είναι ο ρόλος των οργανώσεων μας ; Πώς μπορούμε να εχουμε νόημα και δράση στην ευρύτερη κοινωνία στο πολυπολιτισμικό περιβάλλον μας στις διάφορες χώρες υποδοχής που κατοικούμε;;;

Αυτό είναι ένα πολύ ευρύ θέμα ? Ως εκ τούτου, θα περιορίσω τις παρατηρήσεις μου στο εξής. Με όλα τα μέσα μας, οι σύζυγοι των αλλοεθνών των Ελλήνων, θα πρέπει να ενθαρρυνθούν και να είναι ευπρόσδεκτα να γίνουν μέλη των Ελληνικών οργανώσεων μας ... και να αισθάνονται την αγάπη μας!

Ωστόσο, για μένα αυτό δεν συνεπάγεται την ανάγκη να δοθεί σε άλλες εθνικότητες που δεν είναι παντρεμένοι με Έλληνες να συμμετάσχουν στους ομογενειακών οργανώσεων μας, μόνο και μόνο επειδή γεννήθηκαν στην Ελλάδα και ζουν σήμερα στην Αυστραλία ή στην Αμερική , κλπ.

Για παράδειγμα,
1 / " μουσουλμάνοι " που θεωρούν τους εαυτούς τους ως «Τούρκοι» .... ... εθνικά, γλωσσικά , πολιτισμικά και κτλ. ! Είναι κατά τη γνώμη μου, ότι δεν θα πρέπει να επιτραπεί να ενταχθούν στους ομογενειακών οργανώσεων μας , δεδομένου ότι είναι οργανικά μέρος της ευρύτερης τουρκικής κοινότητας .

Από την άλλη πλευρά , « Μουσουλμάνοι » που θεωρούν τους εαυτούς τους ως " Ελληνες " ... εθνοτικά ...και εθνικά...γλωσσικά ....πολιτιστικά με ελληνική συνείδηση και ταυτότητά, θα πρέπει να επιτρέπεται να γίνουν μέλι και να συμμετάσχουν !

2 / Οι Εβραίοι που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα και τώρα ζουν στην π.χ. Αυστραλία , κατά τη γνώμη μου δεν θα πρέπει να επιτραπεί να γίνονται μέλι και να συμμετάσχουν στης Ελληνικές οργανώσεις: Γιατί έχουν την δική τους Εβραϊκή γλώσσα , έχουν το Ισραήλ ως την μητέρα πατρίδα τους, όπως εμείς οι Έλληνες στην "Διασπορά" έχουμε την Ελλάδα ως τη μητέρα πατρίδα μας. Στην Ελλάδα οι ίδιοι θεωρούν ότι ανήκουν στην Ισραηλινή Εβραϊκή μειονότητα και κοινότητα .

Είναι και θεωρούν τους εαυτούς τους Εβραίοι ... εθνοτικά .... γλωσσικά ... θρησκευτικά ..... ιστορικά και πολιτιστικά με Εβραϊκή συνείδηση και , ως εκ τούτου , την κατεύθυνση και το όραμά τους είναι εντελώς σε αντίθεση με εκείνη των εθνοτικών Ελλήνων της Διασποράς , σαφώς ... οργανικά, είναι σίγουρο ότι ανήκουν στην ευρύτερη Εβραϊκή κοινότητα της Αυστραλίας !
HELLENES AND THE DIASPORA
For us Hellenes of the Diaspora in order to remain true to Hellas, to remain true to the “Ideals of Hellenism” we and our community organizations must remain totally free and independent of the influence and control of the corrupt political parties and the corrupt politicians of Greece!!!

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΠΟΡΑ

Για εμάς τους Έλληνες της Διασποράς, προκειμένου να παραμείνουμε πιστή στην Ελλάδα, να παραμείνουμε πιστή στα "ιδεώδη του Ελληνισμού" εμείς και οι κοινοτικές μας οργανώσεις θα πρέπει να παραμένουν εντελώς απαλλαγμένη και ανεξάρτητη από την επιρροή και τον έλεγχο των διεφθαρμένων πολιτικών κομμάτων και τους διεφθαρμένους πολιτικούς της Ελλάδα!!!

 Δεν δίνω μπάρα για την Ρωμιοσύνη, αλλά πολύ ευχαρίστως αφοσιώνομαι και δίνω τη ζωή μου για την Ελληνικότητά και τον Ελληνισμό μας!!!

I do not give Bar for Romiosini, but Ι very glad to devote myself to and give my life for our Hellenism !!!


 BETRAYAL IN EDUCATION!

Generally I feel enough is not done in the educational side in teaching Hellenic cultural values, cultivating in  a lack of knowledge and understanding of our real history and legacy left to us by our ancient ancestors!

Byzantium and Orthodoxy is not enough or the real answers to understanding who we are as a Hellenic people, and what our real and rich heritage is all about!

Without this knowledge we do not know where we came from and therefore we do not know since this link in the chain has been broken, where we are going with any sense of security and binding unity as a Hellenic people!ΠΡΟΔΟΣΊΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΎΣΕΙ!

Νιώθω, σε γενικές γραμμές, ότι δεν γίνεται σωστή δουλειά στην εκπαιδευτική πλευρά στη διδασκαλία της Ελληνικές πολιτιστικές αξίες, καλλιεργώντας σε έλλειψη γνώσης και κατανόησης την πραγματική μας ιστορία και την κληρονομιά που μας άφησαν οι σοφοί αρχαίοι μας πρόγονοι!

Το Βυζάντιο και η Ορθοδοξία δεν είναι αρκετό, ή οι πραγματικές απαντήσεις για την κατανόηση στο ποιοι είμαστε ως ελληνικός λαός, και ποια είναι η πραγματική και πλούσια κληρονομιά μας!

Χωρίς αυτή τη γνώση δεν ξέρουμε από πού ήρθαμε και ως εκ τούτου δεν γνωρίζουμε, δεδομένου ότι αυτό ο κρίκος στην αλυσίδα έχει σπάσει, πού πηγαίνουμε, δυστυχώς, με οποιαδήποτε έννοια της ασφάλειας και δεσμευτική ενότητας ως Ελληνικός λαός!


Celebrating the birth and death and the so-called resurrection of a Jewish man that cannot be proven beyond doubt that he even really existed is ridiculous to say the least.

Praying to what really would be if he existed....a dead Jewish man is even more ridiculous and illogical!

But then again Christianity is not founded on logic but Jewish stories for little children.....with a lot of plagiarized works from Plato and other great pagan Hellenic philosophers......for without them Christianity would have no dignity whatsoever!!!


ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ  κτλ.

 Γιορτάζοντας τη γέννηση και το θάνατο και τη λεγόμενη ανάσταση ενός Εβραϊκού ανθρώπου που δεν μπορεί να αποδειχθεί πέραν πάσης αμφιβολίας ότι ο ίδιος ακόμη υπήρχε, πραγματικά είναι γελοίο να πούμε το λιγότερο.

Προσέχοντας, σε ότι πραγματικά θα ήταν, αν υπήρχε, ένας νεκρός Εβραίος, είναι ακόμα πιο γελοίο και παράλογο!

Αλλά και πάλι, ο Χριστιανισμός δεν βασίζεται στη λογική, αλλά σε Εβραϊκές ιστορίες για μικρά παιδιά ..... με πολλά έργα που αντέγραψαν από τον Πλάτωνα και άλλους μεγάλους <<ειδωλολάτρες>> 'Ελληνες φιλόσοφους ...... γιατί χωρίς αυτούς ο Χριστιανισμός δεν θα είχε καμία απολύτως αξιοπρέπεια !

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στην Αυστραλία και σε άλλες χώρες της Διασποράς !

Για τη διατήρηση της Ελληνικής ταυτότητας και τον Ελληνισμό μας , η γνώση της Ελληνικής γλώσσας είναι πολύ σημαντικό ! Αλλά μαζί με αυτό , υπάρχει η ανάγκη να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να έχουν εμπιστοσύνη και υπερηφάνεια στο να είναι Έλληνες .

Αυτό σημαίνει ότι θα είμαστε καλά πρότυπα για αυτούς , έτσι ώστε να αναπτύξουν μια σημαντική αγάπη για των Ελληνισμό, την αγάπη και την επιθυμία να θέλουν να είναι γύρω από 'Ελληνες.

Θα πρέπει να αισθάνονται ένα θαυμασμό για την Ελληνική Κοινότητα μας και μια αίσθηση της εμπιστοσύνης , της αγάπης και του σεβασμού από τους Ελληνες γύρο τους εδώ στην Αυστραλία και σε κάθε χώρα όπου υπάρχουν Έλληνες !

Θα πρέπει , επίσης, να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να έχουν πλούσια γνώση σε όλα τα πράγματα .... εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, ελληνικούς χορούς και μια λογική γνώση της πραγματικής Ελληνικής ιστορίας, τον Ελληνικό πολιτισμό και της Ελληνικής φιλοσοφίας ! !

Θα πρέπει , επίσης, να τα βοηθήσουμε να είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν καλά , με εμπιστοσύνη στην ευρύτερη επικρατούσα τάση της κοινωνίας υποδοχής που ζουν!!!

Θα πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους , να νιώθουν μια πραγματική κατανόηση και την αίσθηση ότι ανήκουν ως ισότιμη πολίτες στις χώρες που ζούνε και αποκαλούν ως το σπίτι τους !!!

Θα πρέπει επίσης να τους βοηθήσουμε να καταλάβουν ότι η Ελλάδα είναι η μητέρα μας πατρίδα, η χώρα που μας αγαπάει, και ότι η ελληνική αρχαιότητα μας, είναι αυτό που μας ενώνει όλους σε μια ελληνική οικογένεια, και μας δίνει την αυθεντική Ελληνική μας ταυτότητα!

The challenges we are faced with in Australia and other countries in the Diaspora!!!

To maintain our Hellenic identity and Hellenism, knowledge of the Hellenic language is very important! But along with it, there is a need to help our children to have confidence and pride in being a Hellene.

This means being good role models for them, so that they will develop a love for Hellenic people, a love and a desire to want to be around Greek people.

They need to feel an admiration for our Hellenic Community and a sense of trust, love and respect from our Hellenic people here in Australia and in every country where there are Hellenes!!!

They also need to be helped to become all rounders in all things Hellenic....learning Greek dancers and a reasonable knowledge of real Hellenic history, culture and Hellenic philosophy!!!!!

They also need to be helped to be able to cope well, with confidence in the broader mainstream of the host society that they live in!!

They need to have confidence in themselves, who they are and a real understanding and sense of belonging as equal citizens in the countries they live in and call home!!!

We must also help them to understand without being confused, that Greece is our mother country, the country that loves us all, and that our Hellenic antiquity, is what binds us all together as a Hellenic family, and gives us our authentic Hellenic identity!!!Κατερίνα Βλάχου
ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ

Όταν ρώτησαν τον Αγησίλαο (Βασιλιά Λακεδαιμόνιων) ποια από τις δύο αρετές είναι καλύτερη, η ανδρεία ή η δικαιοσύνη, είπε πως η ανδρεία δεν χρησιμεύει σε τίποτε, αν δεν συνοδεύεται από δικαιοσύνη. Αν όλοι γίνονταν δίκαιοι, δεν θα χρειάζονταν πια η ανδρεία

Πλούταρχος ( αποφθέγματα Λακωνικά, 213 C )

Κάθε επιστήμη, όταν χωρίζεται από την δικαιοσύνη και την αρετή, είναι πανουργία και όχι σοφία

Πλάτων (Μενέξενος, 246Ε, 247 Α)

Ο δίκαιος είναι καλός και σοφός, ενώ ο άδικος αμαθής και κακός

Πλάτων (Πολιτεία, 350D)

Μην βγάζεις απόφαση καμία αν δεν ακούσεις τον λόγο και των δυο πλευρών

Πλάτων (Δημόδοκος, 383 α)

Η δικαιοσύνη είναι το μεγαλύτερο αγαθό για την ίδια την ψυχή

Πλάτων (Πολιτεία, 612 Β)

Δίκαιος άνθρωπος δεν αυτός που δεν αδικεί, αλλά αυτός που μπορεί να αδικήσει και δεν αδικεί

Φιλήμονας (Ανθ. Στοβ. Θ, 22)

Είναι δύσκολο και πολύ αξιέπαινο να περάσει κανείς την ζωή του δίκαια, ενώ έχει μεγάλη ευχέρεια να αδικεί

Πλάτων (Γοργίας, 526 Α)

(Σχετικό: Στην πολιτεία του Πλάτωνος αναφέρεται επίσης από τον Γλαύκωνα και από τον Αδείμαντο ότι δεν είναι καλός αυτός που δεν πράττει αδικίες από δειλία και φόβο, διότι αν του έδιναν ισχύ θα έκανε τα ίδια με τους άλλους, αλλά αυτός που έχει την ισχύ αλλά πράττει ενάρετα.)

Ό άνθρωπος χαρακτηρίζεται αξιόλογος ή όχι, κρινόμενος όχι μόνο από τις πράξεις του αλλά και από τις προθέσεις του

Δημόκριτος (Απόσπ. 68, Diels)

Προτιμότερο είναι να ελευθερώσουμε έναν ένοχο παρά να καταστρέψουμε έναν αθώο, διότι το μεν πρώτο είναι σφάλμα το δε δεύτερο ασέβεια

Αντιφώντας (Ανθ. Στοβ. Μς, 19)

Ποτέ μην αφήσεις αμαθείς ανθρώπους να κρίνουν

Φωκυλίδης (Γνώμαι, 86)

Εκείνος που θέλει να γίνει άριστος, δεν πρέπει να αγαπά περισσότερο τον εαυτό του, ούτε τα δικά του, αλλά τα δίκαια

Πλάτων (Νόμοι, 732 Α)

Ο άνθρωπος που είναι κατώτερος χρημάτων, δεν είναι ποτέ δυνατόν να είναι δίκαιος

Δημόκριτος (Απόσπ. 50, Diels)

Μπροστά στο δίκαιο να μην βάζεις σε ανώτερη μοίρα ούτε τα παιδιά σου, ούτε την ζωή σου, ούτε τίποτα άλλο

Πλάτων (Κρίτων, 54 Β)

Ευχάριστη είναι η ζωή όλων μας όταν επικρατεί δικαιοσύνη και ισότητα

Σόλων (Διογ. Λαερτίου Βίοι Φιλοσόφων, 1, 67)

Πρέπει να βοηθάμε όσο μπορούμε αυτούς που αδικούνται και να μην αδιαφορούμε

Δημόκριτος (Ανθ. Στοβ. Μς, 43)

Οι τρείς αιτίες που κάνουν τον άνθρωπο να αδικεί είναι η φιληδονία, η πλεονεξία και η φιλοδοξία

Κεινίας (Πυθαγορείου, Ανθ. Στοβ. Α, 66)

Αν ήταν ανάγκη να αδικώ ή να αδικούμαι , θα προτιμούσα να αδικούμαι παρά να αδικώ

Πλάτων (Γοργίας, 469 C)

Η αδικία είναι το δεύτερο από όλα τα κακά κατά το μέγεθος. Αυτό που πράγματι είναι το πρώτο και το μεγαλύτερο είναι να μην τιμωρείται αυτός που αδικεί

Πλάτων (Γοργίας, 469 C)

Τα πιο μεγάλα αδικήματα γίνονται από τις υπερβολικές επιθυμίες και όχι για την απόκτηση των αναγκαίων

Αριστοτέλης (Πολιτικά, 1267 α)

Όποιος, ενώ είναι άδικος, έχει την ικανότητα να πείθει χρησιμοποιώντας σωστά λόγια, αξίζει μεγαλύτερη τιμωρία, γιατί με τα όμορφα λόγια σκεπάζει το άδικο και κάνει πανούργες πράξεις

Ευριπίδης (Μήδεια, 580-583)

Από όλους τους ανθρώπους, οι πιο κακοί και άξιοι της μεγαλύτερης τιμωρίας είναι εκείνοι που ενώ είναι οι ίδιοι ένοχοι, τολμούν και κατηγορούν γι αυτά άλλους

Ισοκράτης (Περί Αντιδόδεως, 14)

Δεν πρέπει διόλου να υποχωρούμε στους κακούς, αλλά να αντιδρούμε

Μένανδρος (Ανθ. Στοβ. ΜΔ, 3)

Δεν είναι οι όρκοι που κάνουν τον άνθρωπο αξιόπιστο αλλά ο άνθρωπος τους όρκους

Αισχύλος (Ανθ. Στοβ. ΚΖ, 2)

Ο Αναξανδρίδας γιος του Λέοντος από την Σπάρτη, είπε προς εκείνον που δυσφορούσε για την απόφαση που τον εξόριζε από την πόλη: ¨Μην σκιάζεσαι που εξορίζεσαι από την πόλη, αλλά που εξορίζεσαι από την δικαιοσύνη¨

Πλούταρχος (Αποφθέγματα Λακωνικά 216 F)

Ο Αναξίλας προς εκείνον που απορούσε γιατί οι έφοροι δεν σηκώνονται μπροστά στους βασιλείς και δεν παραχωρούν την θέση τους, παρόλο που διορίζονται από αυτούς είπε: ¨Για τον ίδιο λόγο για τον οποίο είναι και έφοροι¨ (για να τσεκάρουν τους βασιλιάδες ότι πράττουν ορθά ως προς την Σπάρτη και τους Σπαρτιάτες, οπότε δεν είναι και γλείφτες τους)

Πλούταρχος (Αποφθέγματα Λακωνικά, 217 C)

Ο Λέων ο γιος του Ευκρατίδα ρωτήθηκε σε ποια πόλη θα έπρεπε να ζει κανείς με ασφάλεια είπε: ¨Εκεί που δεν αποκτούν ούτε περισσότερα ούτε λιγότερα από όσο χρειάζονται οι πολίτες, και το δίκαιο είναι ισχυρό και το άδικο αδύναμο¨


Πλούταρχος (Αποφθέγματα Λακωνικά, 224 F)

Αγαπάμε την Ελληνική Εθνική θρησκεία και Τιμή

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΙΣ ΜΙΑΣ ΑΓΕΦΥΡΩΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ.ΕΛΛΗΝ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ!
α) Ο Ζεύς, όπως και όλοι οι Εθνικοί Θεοί των Ελλήνων, είναι μία Κοσμική ή Φυσική Δύναμη και, συγχρόνως, είναι μία Ιδέα. Εκφράζει την φερέσβιο ρώμη του Κεραυνού αλλά και την Αρμονία που επιτρέπει στον Κόσμο να ίσταται ως τέτοιος. Η ελληνική Εθνική θρησκεία είναι μία φυσική θρησκεία. Ο χριστιανισμός, αντιθέτως, είναι μία θρησκεία ηθική και κατά άμεση συνέπεια περιέχει στην διδασκαλία του ένα πλήθος αυθαιρεσιών αφού η διδασκαλία αυτή δεν πηγάζει από την Ιερή Μήτρα κάθε γνώσης, κάθε αρετής και κάθε φιλοσοφίας που είναι η Φύσις. Ακόμη και οι μυθικές αφηγήσεις της Εθνικής μας θρησκείας για τον θάνατο και την αναγέννηση κάποιων Θεών (όπως είναι ο Διόνυσος, ο Άδωνις ή η Περσεφόνη που κατέρχεται στον Άδη για τον ένα τρίτο του ενιαυτού) μας διδάσκουν τον φυσικό κύκλο των εποχών και του ενιαυτού. Ουδέποτε διετύπωσαν οι Έλληνες την αφελή και ανόητη δοξασία πως ο Διόνυσος, λόγου χάριν, "πεθαίνει" για & τις αμαρτίες των θνητών. Ο Τζεσουά (χριστός), αντιθέτως, μέσα στην (από πολιτική σκοπιά άκρως επικίνδυνη) λογική του ιουδαϊκού μεσσιανισμού, πεθαίνει για να σώσει μία ανθρωπότητα που δεν αναζητούσε σωτηρία από ένα προπατορικό αμάρτημα που δεν γνώριζε να έχει διαπράξει.

β) Οι αρχαίοι Έλληνες, όπως και οι σημερινοί Έλληνες Εθνικοί, λατρεύουν τον Έρωτα. Οι Έλληνες είναι ερωτευμένοι με τους Θεούς τους. Ο χριστιανισμός, αντιθέτως, απαρνήθηκε τον Έρωτα και χαρακτήρισε την ερωτική πράξη, όταν αυτή δεν τελείται στο πλαίσιο του γάμου, ως έγκλημα απέναντι στον ανέραστο λατρευόμενο θεό του.

γ) Ο Ζεύς, όπως είδαμε δεν επιθυμεί να είναι ο μοναδικός κυρίαρχος του Κόσμου, σε αντίθεση προς τους Γιαχβέ και Τζεσουά που διεκδικούν απόλυτη κυριαρχία. Αλλά οι Γιαχβέ και Τζεσουά δεν ημπορούν να συγκριθούν ούτε με τον Κρόνο αφού αυτός ουδέποτε παρουσιάσθηκε από τους Έλληνες ως "ηθικός κριτής", ως κάτι διαφορετικό, δηλαδή από μία Φυσική Δύναμη. Σε αυτό το σημείο εντοπίζεται και η σχέση της Εθνικής μας πολυθεϊστικής θρησκείας με την Δημοκρατία (που ήταν για τους χριστιανούς επισκόπους Civitas Diaboli, διαβολικό πολίτευμα) όπως και η αντίστοιχη σχέση του Ιουδαιοχριστιανισμού με την μοναρχία. Ο Ευσέβιος Καισαρείας μάλιστα είχε διατυπώσει την άποψη κατά την οποίαν "όπως ακριβώς υπάρχει ένας μόνον θεός στον ουρανό, έτσι και επιβάλλεται να υπάρχει ένας μόνον ηγεμόνας επί της γης". Είναι άλλωστε ολοφάνερο πως ο Ζευς είναι ένας Επαναστάτης Θεός (και προστάτης των ανά τον κόσμο επαναστατημένων ανθρώπων και λαών) που εξεγείρεται εναντίον της μοναρχίας ου Κρόνου, σε αντίθεση προς τον Τζεσουά ο οποίος (και αν πιστέψουμε όσα η ίδια η χριστιανική μυθολογία αφηγείται) προέτρεπε τους ομοεθνείς του να αποδίδουν στον κατακτητή Καίσαρα όσα ο ίδιος απαιτούσε (με αντάλλαγμα, ομολογουμένως, πολλές ευεργεσίες των Ρωμαίων προς το ιουδαϊκό έθνος), προτροπή η οποία είχε ως αποτέλεσμα να τον απαρνηθεί ο ίδιος ο δικός του λαός επιλέγοντας να σώσει, αντί του Τζεσουά, τον πραγματικό επαναστάτη Βαραβά.

Αυτά οι Ιουδαίοι. Και οι ΄Ελληνες;

Με την βία του ξίφους τους επεβλήθη η θρησκεία του Τζεσουά και αναγκάσθηκαν, όπως το λέει και πάλι ο Αθάνατος Αλεξανδρινός,

"οι Έλληνες (οι Έλληνες!) να τον ακολουθούν,

μήτε να κρίνουν ή να συζητούν,

μήτε να εκλέγουν πια, ν' ακολουθούνε μόνο" (3)

δ) Οι Εθνικοί Θεοί των Ελλήνων, που δεν είναι μόνον δώδεκα (ο αριθμός είναι συμβολικός) αλλά χιλιάδες ευρίσκονται εντός του Κόσμου σε αντίθεση με τον θεό των χριστιανών που τίθεται από τους πιστούς του εκτός και υπεράνω του Κόσμου, αντίληψη ολοφάνερα παράλογη και αντιεπιστημονική. Αντιθέτως, η Τιτανομαχία και η Γιγαντομαχία όπως τις αφηγείται ο ελληνικός Μύθος αλλά και οι Μύθοι πολλών ευρωπαϊκών λαών (όπως, λόγου χάριν, των Γαλατών και των Κελτών) παρουσιάζουν έντονες αντιστοιχίες προς τις σύγχρονες απόψεις των φυσικών επιστημόνων για την γένεση του Σύμπαντος.

ε) Υψηλότερα ακόμη και από αυτόν τον Δία, οι Έλληνες τοποθετούν την Ανάγκη, την ισχυρότατη αυτή Δύναμη που υπερβαίνει τους Θεούς και ταυτίζεται με το Είναι, ταυτίζεται δηλαδή με την Φύση όπως την εννόησαν οι Έλληνες. Οι χριστιανοί δεν τοποθετούν καμία Δύναμη υπεράνω του δικτάτορος Γιαχβέ του οποίου μάλιστα το όνομα απαγορεύεται να &εκφέρουν, προφανώς για να μην συνειδητοποιήσουν ότι ο λατρευόμενος θεός τους δεν είναι άλλος από τον Εθνικό θεό των Ιουδαίων Γιαχβέ ή Ιεχωβά.

Αυτές δεν είναι οι μοναδικές διαφορές που ανοίγουν το βαθύ και αγεφύρωτο χάσμα ανάμεσα στην Εθνική θρησκεία των Ελλήνων και τον χριστιανισμό. Είναι όμως οι κυριότερες. Η γράφουσα θα κλείσει αυτό το κείμενο με την ευχή η νέα αυγή των Εθνικών να ανατείλει σύντομα δικαιώνοντας τις ελπίδες και τους αγώνες όλων εκείνων που, υπερασπιζόμενοι το αρχαίο έθος, τον πολιτισμό και το φως, εκάησαν στην πυρά της αμάθειας και των προκαταλήψεων ή έπεσαν νεκροί από το ξίφη των βαρβάρων, από τους Εθνικούς (τους τόσο τραγικούς εκείνους) της ύστερης αρχαιότητος ως τον Τζορντάνο Μπρούνο και, παρά λίγο, τον Γαλιλέο Γαλιλέι και, βεβαίως τον πρωτεργάτη της ιταλικής Αναγέννησης Αλιγκέρι Ντάντε που κατά το έτος 1302 της συμβατικής μεταχριστιανικής χρονολόγησης είχε καταδικασθεί να πεθάνει στην πυρά.

Ουρανία Τουτουντζή

αναδημοσίευση από το περιοδικό Διιπετές) ΕΙΜΑΣΤΕ Ο ΜΟΝΟΣ ΛΑΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΠΟΥ ΛΑΤΡΕΥΕΙ, ΠΡΟΣΚΥΝΑ ΚΑΙ ΤΙΜΑ ΤΟΥΣ ΣΦΑΓΕΙΣ, ΤΟΥΣ ΥΒΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΣ ΤΟΥ.ΣΑΣ ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ«ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»ΦΥΛΕΤΙΚΟΣ, ΕΘΝΙΚΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ & ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΑΦΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ.
Φέρνοντας πίσω στη ζωή την « Ελληνική Εθνική θρησκεία μας», είναι ένα πολύ αγαπημένο έργο σε εξέλιξη!

Χαιρετίζουμε τους Έλληνες σε όλο τον κόσμο και τούς καλούμε να συμμετάσχουν σε αυτή τη μεγάλη, συναρπαστική, χαρούμενη και πατριωτική πρόκληση.

Προτείνουμε σε όλους να οργανώσουν κρυφές, μυστικές πνευματικές ομάδες εργασίας για αυτόν τον σκοπό, και αυτές η πνευματικές ομάδες να εξελιχθούν σε οργανωμένες κοινότητες, με εκλεγμένα διοικητικά συμβούλια και μέλη. 

Αγαπάμε την Ελληνική Εθνική Θρησκεία και Τιμή
ΑΦΙΕΡΩΜΑ.
 (THE MURDER OF YPATIA - BY THE CHRISTIANS)

 (Η ΔΟΛΟΦΟΝΊΑ ΤΗΣ ΥΠΑΊΤΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ)


ΦΟΡΟΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΛΛΗΝΙΔΑ ΦΙΛΟΣΟΦΟ ΥΠΑΤΙΑ ΠΟΥ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΗΣ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΡΩΜΙΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ.

Την ανοιξη του 415 μ.χ. (ημερες του πασχα η αλλιως εβραικο πεσαχ), ο φανατισμενος χριστιανικος οχλος της αλεξανδρειας, επειτα απο ενα γεματο μισος κυρηγμα στην εκκλησια του αγιου μηχαηλ, κατα της ελληνιδας φιλοσοφου, αστρονομου και μαθηματικου υπατιας, ξεχυθηκε στους δρομους σε αναζητηση της υπο την καθοδηγηση του διακονου παραβολανου πετρου. Την συνελαβαν, την εσυραν στην πατριαρχικη εκκλησια αποκαλουμενη καισαριον, και της εσκισαν τα ρουχα (εσθητα), την κατεγδαραν ζωντανη με κοφτερα οστρακα, κοβωντας τις σαρκες της, και σπαζοντας τα μελη της. Μολις η υπατια ξεψυχισε, την δυαμελισαν. Αφου αναψαν φωτια εκαψαν το σωμα της παλουκωμενο, μαζι με τα κομματια της και τα γραπτα της, ενω αλλα τα εδωσαν τροφη στους σκυλους. Αφου τελειωσαν κραυγαζαν οτι καινε την μαγισσα.!!!!υοση κτηνωδια. Η υπατια πεθανε 45 χρονων αγαμη, και εξαιρετικης ωραιοτητας.

Ο υπαιτιος για τον θανατο της υπατιας ο κυριλλος αλεξανδρειας αγιοποιηθηκε, ενω αγιοι πατερες οπως ο σωκρατης ο σχολαστικος τον εχουν καταγραψει ως τον σφαγεα της υπατιας. Κυρηγματικο του αποσπασμα υπαρχει στο ορθοδοξο πιδαλιον (κανων) της εκκλησιας της ελλαδος, σελιδα χβ' το οποιο αποκαλυπτουμε.

του αγιου κυριλλου αλεξανδρειας.
'ακουσωμεν τοινυν οσοι της αναγνωσεως των γραφων αμελουμεν, οσην υπομενομεν βλαβην, οσην πενιαν, ου γαρ αν ποτε της δια των εργων επιλαβωμεθα πολιτειας, οι μηδε αυτους τους νομους ειδοτες, καθ'ους πολιτευεσθαι χρη.'

Η υπατια ειπε στους διωκτες της λιγο πριν το μαρτυριο της. (ιστορικο κειμενο).

''Δηλαδη μου ζητατε να αρνηθω την ελλαδα,

οτι πιστεψα, υπηρετησα κι αγαπησα,

σαν την ιδια την ζωη μου.

Σε ολη την ζωη μου καταφερα να παραμεινω

αυτη που πραγματικα ειμουνα. Αν καποιος

εχει την τυχη να πεθανει ελευθερος, τοτε η

ελευθερια γινεται το πιο ενδοξο μνημα του''.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ.
Σωκρατης σχολαστικος (380-439 μ.χ.)
Συνεσιος (370 - 413 μ.χ.)
Φλοστοργιος (368-433 μ.χ.).
Ιωαννης μαλαλας (491-578 μ.χ.).

------------------------------------------------------------------------------------------

'Στην Υπατία που στην λάμψη σου        στα λόγια σου κλίνω γόνυ και υψώνω το βλέμμα μου προς τον έναστρο ουρανό του πνεύματος σου. Γιατί προς τον ουρανό τοξεύει η πράξη σου, προς τον ουρανό οδηγεί των λόγων σου η ομορφιά, θεϊκή Υπατία. Ω συ των πνευμάτων επιστήμων υπέρλαμπρο αστέρι.'ΠΑΛΛΑΔΑΣ - ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΑΤΙΑΝ.
 Αγαπάμε την Ελληνική Εθνική Θρησκεία και τιμή
Αγαπάμε τον Ελληνικό πολιτισμό!!!!!


ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ - ΑΥΤΟΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ

Τι κακό έκανα; Τι καλό πρόσφερα; Τι καθήκον είχα να κάνω και δεν το έκανα;
(Καθημερινά ερωτήματα Πυθαγορείων)

Χρυσά Έπη, 42

Σημείωση: από τον Πυθαγόρα το έχουν αντιγράψει οι πρόσκοποι. Δεν είναι κακό που το αντέγραψαν, αλλά ότι δεν αναφέρουν ότι το αντέγραψαν από εκεί 

Η μεταμέλεια για αισχρές πράξεις είναι η σωτηρία της ζωής

Δημόκριτος (Αποσπ. 43, Diels)

Να ελέγχεις τα δικά σου λάθη παρά τα ξένα

Δημόκριτος (Ανθ. Στοβ. ΙΓ, 26)

Ή να λες κάτι καλύτερο (ωφέλιμο) από την σιωπή ή να σωπαίνεις

Ευριπίδης (Ανθ. Στοβ. ΛΔ7 – ΛΔ8)

Δυο περιστάσεις να θεωρείς κατάλληλες για να μιλάς, ή για όσα γνωρίζεις πολύ καλά, ή για όσα είναι ανάγκη να μιλήσεις, διότι μόνο σε αυτές τις δυο περιστάσεις η ομιλία είναι ωφελιμότερη από την σιωπή

Ισοκράτης (Προς Δημόνικο, 41)

Για τους συνετούς είναι αρκετά αυτά που είναι αναγκαία

Ευριπίδης (Φόνισαι, 554)

Κανένας άνθρωπος δεν είναι ελεύθερος αν δεν μπορεί να επιβάλλεται στον εαυτό του

Πυθαγόρας (Ανθ. Στοβ. ΣΤ, 51)

Δεν είναι σωστό να νοιώθει φόβο ο άνθρωπος, χωρίς να τον ελέγχει με το λογικό του

Ευριπίδη (Τρωάδες, 1165-1166)

Η μεγάλη αγάπη που μπορεί κάποιος να έχει στον εαυτό του, είναι σε κάθε περίπτωση η αιτία για όλα τα σφάλματα που κάνει ο κάθε άνθρωπος

Πλάτων (Νόμοι, 731 Ε)

Προς εκείνον που εξέφρασε τον θαυμασμό για την απλότητα των ρούχων και της τροφής του ίδιου (Αγησιλάου Βασιλιά Λακεδαιμόνιων) είπε: ¨Μ αυτό τον τρόπο ζωής, ξένε, εξαγοράζουμε την ελευθερίας μας¨

Πλούταρχος (Λακωνικά αποφθέγματα, 210 Α, 10)


 For the Future of Hellenism in America, Australia and Europe and much more ... click on the site below!

http://ellinikotitaellinismoshellenism.blogspot.com.au/


ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΉ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ ΔΕΛΦΏΝΈΝΩΣΗ ΕΛΛΉΝΩΝ ΕΘΝΙΚΏΝ
Ελληνική Εθνική Θρησκεία και Τιμή
Εμείς οι Έλληνες Εθνικοί διεκδικούμε...


ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΝΑ ΥΠΆΡΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΖΟΎΜΕ ΩΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΊ ΕΛΛΗΝΕΣ
Δηλαδή το δικαίωμα να υπάρχουμε και να ζούμε σύμφωνα με τα προγονικά μας ήθη, δικαίωμα που στην παρούσα κοινωνία είναι όχι μόνο υπαρκτό αλλά και εγγυημένο σε όσους ακολουθούν άλλα ήθη (λ.χ. ιουδαϊκό, χριστιανικό, μωαμεθανικό).
Το δικαίωμα στην πατρογονική διαδικασία ονοματοθεσίας, το δικαίωμα σε καθαρά ελληνότροπη εκπαίδευση αντί της σημερινής συμφυρματικής αποκοιμιστικής και καταστροφικής για τη συγκροτημένη σκέψη, κρίση και φιλομάθεια των μαθητών που δεν προσφέρει στον απόφοιτο του Λυκείου ούτε καν επαρκές λεξιλόγιο για κατανόηση ενός μετρίων απαιτήσεων θεωρητικού κειμένου.
Επίσης το δικαίωμα κάτω από την προστασία του Νόμου στην εθνική μας λατρεία των Ελλήνων Θεών σε όλη την πολυμορφία και μεγαλοπρέπεια της, καθώς και το δικαίωμα σε ελληνικές τελετές ονοματοδοσίας, γάμου και κήδευσης αντί των σημερινών επιβαλλόμενων μονοθεϊστικών.
Τέλος, διεκδικούμε το δικαίωμα της αξιοπρέπειας στο θάνατο με άνευ όρων νομιμοποίηση της ευθανασίας (όπως ακριβώς ίσχυε τον καιρό των Ελλήνων), καθώς και άμεση εξασφάλιση του δικαιώματος καύσεως του νεκρού σώματος, πρακτική κατ' εξοχήν ελληνική από το 7.000 προ της χριστιανικής χρονολογήσεως, έως την απαγόρευση της εθνικής μας λατρείας τον 4ο αιώνα της τωρινής εποχής.ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διεκδικούμε λοιπόν την εξασφάλιση πλήρους προστασίας των Μουσείων, αρχαιολογικών και ιερών χώρων μας από το σήμερα αδιάφορο ή μη ικανό να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις του νεοελληνικό Κράτος. Στην αντίθετη περίπτωση επιφυλασσόμαστε να διεκδικήσουμε μελλοντικά από διεθνή δικαστήρια εμείς οι ίδιοι οι Έλληνες εθνικοί το δικαίωμα φυλάξεως των προγονικών και ιερών μας τόπων και αντικειμένων, με ειδικό φορέα από ερασιτέχνες πλην όμως ευσεβείς προς την αρχαία κληρονομιά φύλακες, που θα αποζημιώνονται από τις εισπράξεις τις οποίες το τωρινό Κράτος οφείλει να εκχωρήσει, καθώς και από τα κέρδη του λεγόμενου Λαϊκού Λαχείου που πρέπει να επανέλθει στον αρχικό του προορισμό (από το 1874 έως το 1941 αποτελούσε λαχείο "υπέρ των Αρχαιοτήτων").
Επίσης, απαιτούμε την έναρξη, συνέχιση και ολοκλήρωση των ανασκαφών όλων των εντοπισμένων αρχαιολογικών χώρων της πατρίδας μας, ώστε να δειχθεί επιτέλους η αληθινή Ελληνική Ιστορία, τα δε πορίσματα των ανασκαφών να δημοσιεύονται αμέσως ώστε να εμπλουτίζεται με τα νέα στοιχεία και η διδακτέα ύλη των ελληνικών σχολείων που σήμερα είναι πλήρης ανακριβειών και λανθασμένων στοιχείων.
Επιδιώκουμε επίσης την ανύψωση της αισθητικής του ελλαδικού πληθυσμού με υποχρέωση του Κράτους να αναπαράγει σε αντίτυπα γνωστά γλυπτά ή ανάγλυφα αριστουργήματα των Ελλήνων Προγόνων μας, και την τοποθέτησή τους σε δημόσιους χώρους, σχολεία και δημόσια κτίρια. Παράλληλα προτιθέμεθα να χρηματοδοτούμε τη δημιουργία από σύγχρονους γλύπτες, πρωτότυπων αγαλμάτων σπουδαίων μορφών του Ελληνικού Εθνισμού (λ.χ. Δέξιππος, Ιουλιανός, Γεώργιος Γεμιστός-Πλήθων κ.α.) ή Θεών και Ηρώων, και την τοποθέτησή τους επίσης σε περιοχές ιδιαίτερα σχετιζόμενες με έν έκαστο απεικονιζόμενο πρόσωπο ή θεότητα, σε χώρους που θα παράσχουν για αυτό τον λόγο οι ανά τόπους Δήμοι και Κοινότητες.
Διεκδικούμε, τέλος, την καθιέρωση κρατικής οικονομικής ενισχύσεως ερευνών και συγγραφικών εργασιών νεοελλήνων με θέμα την προγονική μας Παράδοση, Ιστορία και Κοσμοαντίληψη.

ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΙ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΑΣ ΤΟΠΩΝ
Διεκδικούμε δηλαδή να ανακηρυχθούν όλοι οι αρχαιολογικοί μας χώροι που εμπεριέχουν προγονικά Ιερά "Ιεροί Τόποι του Έθνους των Ελλήνων", και στο μέτρο του δυνατού να αποκατασταθούν οι Ελληνικοί Ναοί και Βωμοί, ώστε να αποδοθούν ξανά σε λατρευτική χρήση. Υπό αυτή την λογική θα ζητηθεί η άμεση επιστροφή σπουδαίων αρχιτεκτονικών τμημάτων που τώρα φιλοξενούνται σε Μουσεία του εξωτερικού, ή η αποστολή ακριβών αντιγράφων από ανθεκτικά υλικά, για την επανατοποθέτησή τους στο σημείο που τα πρώτο έστησαν οι Έλληνες πρόγονοί μας. Πάσης φύσεως κτίρια που έχουν κτισθεί πάνω σε Ελληνικά Ιερά, θα πρέπει να μεταφέρονται αλλού, ενώ σε χώρους που η καταστροφή είναι τόσο μεγάλη που καθιστά αδύνατη την αρχιτεκτονική τους αποκατάσταση, θα αναγείρεται δίπλα τους μόνον Βωμός και μικρό περίστυλο κτίσμα για τη στέγαση αγάλματος.

ΈΝΩΣΗ ΕΛΛΉΝΩΝ ΕΘΝΙΚΏΝ


Τα καθήκοντά μου ως Ελληνας είναι:- Η Ελλάδα η καρδιά μας....


Ελληνική Εθνική Θρησκεία και Τιμή
Τα καθήκοντά μου ως Ελληνας είναι:-
ΓΕΝΝΉΘΗΚΑ ΕΛΛΗΝΑΣ: Η Ελλάδα η καρδιά μας....

Τι σημαίνει αυτό;

Πρέπει να κάνω αποδοχή της αρχαίας κληρονομιάς.
Δηλαδή:

• Οφείλω να μοιάσω στους προγόνους μου
• Οφείλω να γίνω ήρωας και ημίθεος όπως εκείνοι
• Οφείλω να γίνω μεγάλος εραστής της πατρίδας μου
• Οφείλω να τιμώ τον Έρωτα
• Οφείλω να θεωρώ κάθε αντιληπτή εκδήλωση της Μητέρας Φύσης ως Θεό και Θεά
• Οφείλω να τιμώ τους Αθανάτους Έλληνες Θεούς
• Οφείλω να ασχολούμαι διαρκώς με τα κοινά
• Οφείλω να διδαχθώ από τον πλούτο της ελληνικής φιλοσοφίας και να επιλέξω ποια από τις πολυποίκιλες εκφράσεις της με ικανοποιεί περισσότερο, ποιες από αυτές μπορώ να συνδυάσω καλύτερα και πως μπορώ να διαμορφώσω και να εισηγηθώ τη νέα δική μου φιλοσοφία και να την εφαρμόσω στην πράξη.
• Οφείλω να γίνω εξερευνητής του σύμπαντος κόσμου
• Οφείλω να υιοθετήσω κάθε αξία των προγόνων μου αλλά και να διδαχθώ από τα σφάλματά τους.
• Οφείλω να γνωρίζω ότι ο Χρυσός Αιώνας υπήρξε ανθρώπινο επίτευγμα και στο χέρι μου είναι να τον ξανακάνω πραγματικότητα
• Οφείλω να διδάξω τους νέους την αγάπη για την Ελλάδα και την Ελληνική Παιδεία
• Οφείλω να ξανακάνω την Ελλάδα αυτό που ήταν κατά την εποχή της δόξας των προγόνων μου: το Φως της Οικουμένης!..Συστρατευτείτε με την ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ , οργανωθείτε σε κοινότητες ανά τόπους για να δείτε ελεύθερο το Ελληνικό Έθνος και παλινορθωμένη την Ελληνική Εθνική Θρησκεία και Τιμή μας!

Γιατί οφείλουμε να διδάσκουμε τα Αρχαία Ελληνικά στα παιδιά μας.

Γιατί αλήθεια διδάσκουμε τα αρχαία ελληνικά στα παιδιά που θέλουμε να μορφώσουμε, σε τόσο πολλές ώρες μάλιστα; Τρεις είναι οι κύριοι λόγοι που μας υποχρεώνουν να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να επικοινωνήσουν όσο γίνεται περισσότερο με τον αρχαίο κόσμο.
Πρώτα απ’ όλα, γιατί είμαστε κι εμείς Έλληνες. Από τον καιρό του Ομήρου ως σήμερα έχουν περάσει κάποια χιλιάδες εφτακόσια χρόνια. Στους αιώνες που κύλησαν οι Έλληνες βρεθήκαμε συχνά στο απόγειο της δόξας, άλλοτε πάλι στα χείλια μιας καταστροφής ανεπανόρθωτης νικήσαμε και νικηθήκαμε αμέτρητες φορές∙...
Δοκιμάσαμε επιδρομές και σκλαβιές αλλάξαμε θρησκεία στους τελευταίους αιώνες η τεχνική επιστήμη μετασχημάτισε βασικά τη μορφή της ζωής μας∙ και όμως κρατηθήκαμε Έλληνες, με την ίδια γλώσσα‐φυσικά εξελιγμένη‐, με τα ίδια ιδανικά, τον ίδιο σε πολλά χαραχτήρα και με ένα πλήθος στοιχεία του πολιτισμού κληρονομημένα από τα προχριστιανικά χρόνια.
Στον πνευματικό τομέα κανένας λαός δεν μπορεί να προκόψει, αν αγνοεί την ιστορία του, γιατί άγνοια της ιστορίας θα πει άγνοια του ίδιου του ίδιου του εαυτού του. Είμαι Έλληνας, συνειδητός Έλληνας, αυτό θα πει, έχω αφομοιώσει μέσα μου την πνευματική ιστορία των Ελλήνων από τα μυκηναϊκά χρόνια ως σήμερα.
Ο δεύτερος λόγος που μας επιβάλλει να γνωρίσουμε την αρχαία πνευματική Ελλάδα είναι ότι είμαστε κι εμείς Ευρωπαίοι. Ολόκληρος ο Ευρωπαϊκός πολιτισμός στηρίζεται στον αρχαίο Ελληνικό, με συνδετικό κρίκο τον ρωμαϊκό.
Η ρίζα του πολιτισμού των Ευρωπαίων όλων είναι ο αρχαίος Ελληνικός στοχασμός και η τέχνη, γι’ αυτό δεν μπορεί να τα αγνοεί κανείς, αν θέλει να αισθάνεται πως πνευματικά ανήκει στην Ευρώπη. Μα ο κυριότερος λόγος που δεν επιτρέπεται οι νέοι μας ν’ αγνοούν την αρχαία Ελλάδα είναι άλλος: στην Ελλάδα για πρώτη φορά στα χρονικά του κόσμου ανακαλύφτηκε ο άνθρωπος ως αξία αυτόνομη, ο άνθρωπος που θέλει να κρατιέται ελεύθερος από κάθε λογής σκλαβιά, και υλική και πνευματική. Μέσα στους λαούς που περιβάλλουν τον ελληνικό χώρο στα παλιά εκείνα χρόνια υπάρχουν πολλοί με μεγάλο πολιτισμό, πάνω απ’ όλους οι Αιγύπτιοι και οι Πέρσες.
Οι λαοί όμως αυτοί ούτε γνωρίζουν ούτε θέλουν τον ελεύθερο άνθρωπο. Το απολυταρχικό τους σύστημα επιβάλλει στα άτομα να σκύβουν αδιαμαρτύρητα το κεφάλι μπροστά στο βασιλέα και στους θρησκευτικούς αρχηγούς. Η ελεύθερη πράξη και η ελεύθερη σκέψη είναι άγνωστα στον έξω-ελληνικό κόσμο. Και οι Έλληνες; Πρώτοι αυτοί, σπρωγμένοι από μια δύναμη που βγαίνει από μέσα τους και μόνο, την δεσποτεία θα την μεταλλάξουν σε δημοκρατία, και από την άβουλη, ανεύθυνη μάζα του λαού θα πλάσουν μια κοινωνία από πολίτες ελεύθερους, που καθένας τους να νιώθει τον εαυτό του υπεύθυνο και για τη δική του και για των άλλων την προκοπή.
Ο στοχασμός είναι κι αυτός ελεύθερος για τα πιο τολμηρά πετάματα του νου και της φαντασίας. Ο Έλληνας είναι ο πρώτος, που ενώ ξέρει πως δεν μπορεί ατιμώρητα να ξεπεράσει τα σύνορα του ανθρώπου και να γίνει θεός, όμως κατέχεται από μια βαθιά αισιοδοξία για τις ανθρώπινες ικανότητες και είναι γεμάτος αγάπη για τον άνθρωπο, που τον πιστεύει ικανό να περάσει τις ατέλειές του και να γίνει αυτό που πρέπει να είναι−ο τέλειος άνθρωπος.

Αυτή η πίστη στον τέλειων άνθρωπο, συνδυασμένη με το βαθύ καλλιτεχνικό αίσθημα που χαρακτηρίζει την ελληνική φυλή, δίνει στον αρχαίο Έλληνα τον πόθο και την ικανότητα να πλάσει πλήθος ιδανικές μορφές σε ό,τι καταπιάνεται με το νου, με τη φαντασία και με το χέρι: Στις απέριττες μορφές που σχεδιάζουν οι τεχνίτες στα αγγεία της καθημερινής χρήσης, στη μεγάλη ζωγραφική, στην πλαστική του χαλκού και του μαρμάρου, πάνω απ’ όλα στο λόγο τους, και τον πεζό και τον ποιητικό. Αυτόν τον κόσμο θέλουμε να δώσουμε στα παιδιά μας, για να μορφωθούν για να καλλιεργήσουν τη σκέψη τους αναλύοντας τη σκέψη των παλιών Ελλήνων για να καλλιεργήσουν το καλλιτεχνικό τους αίσθημα μελετώντας ότι ωραίο έπλασε το χέρι και η φαντασία των προγόνων τους για να μπορέσουν κι αυτοί να νιώσουν τον εαυτό τους αισιόδοξο, ελεύθερο και υπεύθυνο για τη μοίρα του ανθρώπου πάνω στη γη προπαντός για να φουντώσει μέσα τους ο πόθος για τον τέλειο άνθρωπο.

 ΈΝΩΣΗ ΕΛΛΉΝΩΝ ΕΘΝΙΚΏΝ

ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΜΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΑ ΧΈΡΙΑ ΤΟΥΣ...ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΦΕΡΕΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΞΕΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ !!!!

Στην Ελληνική Εθνική Θρησκεία και Τιμής γιορτάζουμε το συμβολισμό και τις διδασκαλίες των Θεών μας.

Επίσης γιορτάζουμε τη γέννηση ... τη ζωή και τις διδασκαλίες των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων μας, ... οι προπάτορες μας... και Πατέρες του Ελληνικού Έθνους και λαού !

In the Hellenic National Religion and Honour we celebrate the symbolism and the teachings of our Gods.

We also celebrate the birth...the lives and the teachings of our ancient Ηellenic philosophers,...our forefathers and Fathers of the Hellenic Nation and people!


Ευγνωμονώ τους Θεούς διότι γεννηθέν 'Ελληνας!

Το να γεννηθείς ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΤΙΜΗ!

Να παραμείνει ένας ΕΛΛΗΝΑΣ

Να επιβιώσει ως ΕΛΛΗΝΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΠΟΡΑ

Είναι μια τεράστια πρόκληση!

........................................................

I am grateful to the Gods because I was born a Hellene!

TO BE BORN A HELLENE IS A REAL HONOUR!

TO REMAIN A HELLENE

TO SURVIVE AS A HELLENE IN THE DIASPORA

IS A HUGE CHALLENGE!ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ.........THEOFANIA......6 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ

Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει γιατί αυτή η γιορτή να είναι σημαντικό γεγονός για εμάς τους Έλληνες;

Ένας Εβραίος (δηλαδή ο Ιωάννης ο Βαπτιστής) βαπτίζει ένα άλλο Εβραίο που ονομάζεται Ιησούς Χριστός!

Ο Ιησούς βαφτίστηκε σε τι;

Μπορεί ένας Έλληνας ορθόδοξος χριστιανός παρακαλώ να μου πει τι και γιατί εμείς οι Έλληνες θα πρέπει να γιορτάζουμε το τι αυτοί οι δύο Εβραίοι, δήθεν έκαναν πριν από 2000 χρόνια;

Οι Εβραίοι στης δικές τους θρησκευτικές εορτές γιορτάζουν γεγονότα που μόνο έχουν να κάνουν με (Εβραίους ανθρώπους) με θέματα τις φυλής τους!!! Και πολύ καλά κάνουν!!!


Πότε επιτέλους θα αρχίσουμε και εμείς να γιορτάζουμε σημαντικά ελληνικά γεγονότα;
THEOFANIA........6th January
Can someone please explain to me why this celebration is of importance to us Greeks?

One Jew (namely John the Baptist) baptizes another Jew called Jesus Christ!

Jesus was baptized into what?

Can a Greek Orthodox Christian please tell me what and why we Greeks should be celebrating what these two Jews, supposedly did 2000 years ago?

Jews in their religious celebrations, only celebrate issues of importance that have to do with (Jewish people) the Jewish people and race!!! And good luck to them for doing so!!!


When are we going to start celebrating important Hellenic events in our religious calendar?7th January 2014....
The beheading of John the Baptist! 

The Christians today are celebrating another human sacrifice........a Jewish one again.......no surprise......they never celebrate and remember or honour their own Hellenic ancestors who suffered OR MADE AN ENORMOUS CONTRIBUTION TO MANKIND! Their religion only celebrates Jewish events......and they dare to call themselves Hellenes!

Pote tha valete mialo? When are you going to become Greeks?
7 Γενάρη του 2014....

Ο αποκεφαλισμός του Ιωάννη του Βαπτιστή!

Οι Χριστιανοί σήμερα γιορτάζουν μια άλλη ανθρώπινη θυσία ........ για έναν Εβραίο  πάλι ....... δεν αποτελεί έκπληξη ...... ποτέ δεν γιορτάζουν και να θυμούνται ή να τηρήσουν τιμή προς τους δικούς τους 'Ελληνες προγόνους που υπόφεραν η προσέφεραν πολλά στην ανθρωπότητα ! Η θρησκεία τους γιορτάζει μόνο Εβραϊκές εκδηλώσεις και γεγονότα...... και τολμούν να αποκαλούν τους εαυτούς τους Έλληνες!

Πότε θα βάλλεται μυαλό; Πότε θα γίνετε 'Ελληνες;;;  CLICK HERE FOR MORE (then, go to the right of your screen and click on 2010)
Για περισσότερα, κάνετε ένα κλικ εδώ και μετά στα δεξιά τις οθόνης σας ένα κλικ επάνω στο 2010

  http://ellinikotitaellinismoshellenism.blogspot.com.au/search?updated-min=2010-01-01T00%3A00%3A00-08%3A00&updated-max=2011-01-01T00%3A00%3A00-08%3A00&max-results=2 


Ελληνική Εθνική Θρησκεία και ΤιμήΚαλή μου φίλοι Χριστιανοί, με το συμπαθειών, η θρησκεία σας, η εκκλησία σας και οι ρασοφόροι σας δοξάζουν τους πρόγονούς των Εβραίων, δεν δοξάζουν τους πρόγονούς των 'Ελλήνων!!!

Γιορτάζετε πάντα Εβραϊκά γεγονότα, διδάσκεται στα παιδιά μας Εβραϊκά γεγονότα και Εβραϊκή ιστορία!

Ποτέ δεν γιορτάζετε Ελληνικά γεγονότα, ποτέ δεν διδάσκεται στα παιδιά σας Ελληνικά γεγονότα και Ελληνική ιστορία!

Ηρωποιείται τους αρχαίους Εβραίους και περιφρονείται τους 'Ελληνες πρόγονούς μας!

Εμείς θέλουμε να παράγουμε 'Ελληνες!

Εμείς θέλουμε τα παιδιά μας να αισθάνονται περήφανοι 'Ελληνες!

Εσείς δυστυχώς παράγεται γενίτσαρους !!!!!!!!!!!!!

Οι μαύρο-διάβολοι και η θρησκεία τους, όχι μόνο δεν αναφέρουν τίποτα το καλό για τους προγόνους μας, αλλά τους βρίζουν επίσημα στην λειτουργία την ημέρα της "Ορθοδοξίας" !!!!!


Στις 8 Μαρτίου 2008 μ.0., εορτή της «Κυριακής της Ορθοδοξίας», στην σχετική τελετή παρουσία του προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κ. Παπούλια, ο αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος αποσιώπησε το κείμενο των Επτά Αναθεματισμών κατά των Ελλήνων, το οποίο διαβαζόταν κάθε χρόνο την ημέρα αυτή σʼ όλες τις ορθόδοξες εκκλησίες και τα μοναστήρια μέχρι το 2008 μ.Χ., από το 787 μ.Χ., όταν το καθιέρωσε η εν Νικαία Οικουμενική Σύνοδος ως «Κανόνα».

Η σιωπηρή αυτή κατάργηση των Αναθεματισμών κατά των Ελλήνων, που έσπασε μια ιστορική παράδοση 1221 ετών...
Περισσότερα για τις ύβρεις της Ορθοδοξίας κατά των Ελλήνων ως λαού και του Ελληνικού Πολιτισμού βλέπετε: «Τα υβριστικά κατά των Ελλήνων επίσημα κείμενα της Ορθοδοξίας.-
Όσα εγκρίνει και χρησιμοποιεί σήμερα η Εκκλησία της Ελλάδος.....
 http://www.davlos.gr/webfiles/pdf/ybristika.pdf
George...Jewish friend said...
We Jews just finished celebrating Hanukkah, and of course the birth of the Great Rabbi on Dec. 25th and his circumcision as a Jew, Jesus or Yeshua on January 1st..All important dates. Tu B'Shevat, the 15th of Shevat on the Jewish calendar, is the day that marks the beginning of a “new year”, a nice celebration...this year 2014 falls on January 16th.

My dear George, tell that to the Greek Orthodox Christians!

George...ένας Εβραίος φίλος μας είπε...
Εμείς οι Εβραίοι μόλις τελειώσαμε την γιορτή Χανουκα, και φυσικά τη γέννηση του μεγάλου ραβίνου στις 25η Δεκέμβρη και τη περιτομή του, ως Εβραίος, ο Ιησούς ή Yeshuaτην 1η Ιανουαρίου .. όλες σημαντικές ημερομηνίες.Tu B'Shevat, η 15η Shevat σχετικά με το Εβραϊκό ημερολόγιο, είναι η ημέρα που σηματοδοτεί την έναρξη ενός «νέου έτους» για μια ωραία γιορτή ... φέτος το 2014 πέφτει στις 16 Γενάρη.

Αγαπητέ μου Γιώργο, αυτά να τα πείτε στους Έλληνες ορθοδόξους χριστιανούς!
Λαμπρό φως... Brilliant light

Λαμπρό φως

Ελληνα, εισέβαλες σε όλους τους λαούς του πλανήτη μας
Με το λαμπρό φως σου
Με τις γνώσεις και τον πολιτισμό σου
Βοήθησες όλους εμάς να ξεφύγουμε το σκοτάδι
Να ζούμε τώρα και εμείς με το διαφωτισμό σου
Εύγε σου Ελληνα
Συνέχισε την σπουδαία Θεϊκή αποστολή σου!

Brilliant light

Hellene, you invaded all the peoples of our planet
With your shining light
With knowledge and your culture-civilization
You helped us all to overcome darkness
For now we live with your Enlightenment
Well done thy Greek
Continue your Gods important mission!

'ΕΛΛΗΝΕΣ και ΕΒΡΑΊΟΙ

Σέβομαι τον ενθουσιασμό και τα σχόλια που πολλοί έχουν κάνει σχετικά με τις κοινότητες μας στη Διασπορά ! Ωστόσο , η αλήθεια είναι ότι εμείς οι ‘Ελληνες είμαστε μετανάστες από τα αρχαία χρόνια . Αλλά τα 400 χρόνια της Τουρκοκρατίας μας κράτησαν πίσω , με πολλούς τρόπους .... μια εποχή που ήταν πολύ καταστροφική για τον Ελληνισμό .


Είναι αλήθειά ότι η ελληνική μετανάστευση από την περιοχή της Ευρώπης προς τα έξω, ξεκίνησε σε γενικές γραμμές περίπου πριν από 150 χρόνια σε μικρό επίπεδό.... με μια αύξηση ανθρώπων περίπου 100 χρόνια πριν ..... και με μια τεράστια αύξηση τα τελευταία 60 -70 χρόνια !

Επίσης, υπάρχει και μια άλλη σημαντική διαφορά μεταξύ ημών και των Εβραίων ... Οι Εβραίοι έχουν μια μοναδική , και δική τους γηγενής θρησκεία που τους ενώνει... .... έχουν κληρικούς που είναι εντελώς πιστή στην Εβραϊκή πατρίδα τους και του Εβραϊκού λαού ..... και έχουν μια δημοκρατική δομή στης κοινότητες τους στην Διασπορά !

Δεν υπάρχει κληρική θρησκευτική ιεραρχία στο σώμα τους .... και συνάμα καμία δικτατορία των κληρικών , όπως έχουμε εμείς!

Ως εκ τούτου, δεν έχουν / ούτε είχαν τις εσωτερικές διαμάχες μεταξύ των κληρικών και των λαϊκών... σχετικά με το ποιος θα έχει την κοινοτική και πολιτική εξουσία... οι αρχιερείς...οι ρασοφόροι... η τα εκλεγμένα διοικητικά συμβούλια τον λαϊκών;;;;;; ... και έτσι ποτέ δεν είχαν τον συνεχή πόλεμο για τα περιουσιακά στοιχεια των κοινοτήτων.... για τα ακίνητά .... Οι Εβραίοι δεν έχουν ένα σώμα που ονομάζεται " Αρχιεπισκοπή " .... έχουν μόνο KINOTITES... με μια δημοκρατική δομή ... και όχι την ΔΙΚΤΑΤΟΡΊΑ του κλήρου που έχουμε εμείς! ‘Όπου ο Ραβίνος εξυπηρετεί τους λαϊκούς στις θρησκευτικές τους ανάγκες και είναι υπάλληλος της κάθε κοινότητας! 

Τα τελευταία 100 χρόνια στην Ελληνική Διασπορά η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία και ο αχόρταγος κλήρος για χρήματα και εξουσία έκανε έναν βρώμικο πόλεμο κατά των Ελληνικών Κοινοτήτων και τα μέλι των ... προκειμένου να αποκτήσουν την συνολική κοινοτική πολιτική εξουσία και την ιδιοκτησία σε όλα τα περιουσιακά στοιχεια των κοινοτήτων .... με στόχο την ολοσχερή καταστροφή όλων των κοινοτικών δομών δημοκρατίας... και την επιβολή της <<δικτατορίας του κλήρου>>

Σε αυτόν το βρώμικο αγώνα τους, οι ρασοφόροι είχαν πάντοτε στο πλευρό τους...τους διεφθαρμένους πολιτικούς της Ελλάδας!!!

Για την επίτευξη αυτών των στόχων , ο ελληνικός ορθόδοξος κλήρος ασκείσαι μια φρικτή τακτική του « διαίρει και βασίλευε» στην Ελληνική Διασπορά για τα τελευταία 100 χρόνια! Προώθησαν ένα τεράστιο ΜΙΣΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΒΑΣΗ σε όλες της χώρες που κατοικούσαν ‘Ελληνες!

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι αδύνατο για εμάς τους ‘Ελληνες της Διασποράς να επιτύχουμε την απαραίτητη ενότητα και τη δύναμη που απαιτείται για να επιτύχουμε ένα Ελληνικό συγχρονο μεγαλείο !

Η Εκκλησία και οι ρασοφόροι τις, είναι ένα τεράστιο εμπόδιο για την Ελληνική πρόοδο των Ελλήνων της
 Διασποράς! ! !

GREEKS & JEWS
I respect the enthusiasm and comments many have made about our communities in the Diaspora! However, the truth is we have been migrating fron ancient times. But the 400 years of Turkish rule held us back is many ways....very destructive for Hellenism.

True most Greek migration out of the European region has only being going on for some 150 years in a small way ....increasing some 100 years ago.....and a massive increase in the last 60 years or so!

Also there is another major difference between us and the Jews...they have a unique, native and indigenous religion to bind them....a clergy which is totally loyal to the Jewish motherland and Jewish people.....with a democratic community structure!

There is no real clergy hierarchy in their religious body....no dictatorship of the clergy as we have!!!

Therefore they do not have/ nor have they had the internal wars between the clergy and the lay people about where the community political power should lay...with the clergy or the lay members....they have never had the ongoing war about the ownership of property....they do not have a body called the "Archdiocese"....they only have KINOTITES - COMMUNITIES...with a democratic structure...and no DICTATORSHIP of the clergy!!!

Whereas for the last 100 years in the Hellenic Diaspora the Greek Orthodox Church and its power & money hungry clergy waged a war of attrition against the Greek Communities and people...in order to gain total community political power and the ownership of all community properties.... with the aim of totally destroying all democratic community structures and imposing the "dictatorship of the Clergy"......in this struggle for the total power of the clergy over the people and the destruction of existing democratic structures...the clergy were assisted totally by all the corrupt politicians of Greece....government and opposition alike!!!

To achieve these goals the Greek Orthodox clergy practiced the horrible tactics of "DIVIDE AND RULE" in the Hellenic Diaspora for the last 100 years!!THEY PROMOTED HATRED AMONGST GREEKS ON A WORLD WIDE BASIS!!!

This is the reason that it is impossible for us to achieve the necessary unity and strength required to achieve greatness!!!

The Church and its clergy is a massive obstacle for Hellenic progress!!!!!!!!

 ..............................................................................................................................Αγαπητέ φίλε Γιώργο (φίλος Εβραίος), γιατί είστε τόσο ανυπόμονος να υιοθετήσετε εμάς τους Έλληνες ως Εβραίοι, όταν γνωρίζετε πολύ καλά ότι είμαστε φιλοσοφικά διαμετρικά αντίθετοι λαοί;

Γνωρίζουμε από τους αρχαίες εποχές ότι ο λαός σας ήταν πολύ ανασφαλής και σε βίαια αντίθεση ενάντια της Ελληνικής σκέψης και του Ελληνικού τρόπου ζωής.

Ω Εβραϊκός λαός σας θεωρούσε της τέχνες, τον αθλητισμό, το χορό, τη μουσική και το θέατρο ως αμαρτωλός ..... αλλά με τον καιρό τα αγκάλιασε όλα, όσα ήταν Ελληνικά ..... ΤΑ ΠΆΝΤΑ!

Νομίζω ότι να μιλάτε για την ύπαρξη ανώτερη φυλή... δηλαδή την δική σας, είναι λίγο ανόητο .... ειδικά όταν όλη σας η ύπαρξη, έχει ιδρυθεί στο να είστε πάντα το θύμα ..... δηλαδή μια νοοτροπία ....ένα σύμπλεγμα που συνέχεια να λέει .....λυπηθείτε εμάς τους Εβραίους!

Λαμβάνοντας υπόψη ότι εμείς οι Έλληνες ήμασταν πάντοτε ένας περήφανος και αξιοπρεπείς λαός .... που πάντα έκανε μεγάλη συμβολή στην ανθρωπότητα και τον πολιτισμό!

Εμείς στο παρελθών ποτέ δεν σκύβουμε το κεφάλι μας και ποτέ δεν κάναμε υποκύψεις σε κανέναν ...... αυτό είναι και ήταν ένα μέρος της κουλτούρας μας....εμείς ακόμα δεν σκύβαμε το κεφάλι μας η κάναμε υποκύψεις σε βασιλιάδες ή στους θεούς μας ......

Αλλά σε όλες τις Αβρααμικές θρησκείες ..... ο άνθρωπος είναι συνέχεια στην υπόκλιση και σε έναν δουλοπρεπή τρόπο ζωής!!

Είναι όμως πολύ αλήθεια ότι είναι καιρός για μας τους Έλληνες να μάθουμε κάποια σημαντικά πράγματα από τον Εβραϊκό λαό .... ιδίως για την κατοχή της ενότητας ... ένα ενωμένο εθνική σκοπό ... το συντονισμό μας σε παγκόσμια βάση ... βοηθώντας ο ένας τον άλλο ανά πάσα στιγμή ... μια ολοκληρωτική πιστότητα και αφοσίωση στη μητέρα μας πατρίδα Ελλάς και την υποστήριξη της μητέρας πατρίδας μας με κάθε δυνατό τρόπο ανά πάσα στιγμή!

Αυτά δυστυχώς είναι προτερήματά και αξίες που λείπουν από τον συγχρονο 'Ελληνα!
......................................................................................

Dear friend George (a Jewish friend), why are you so anxious to adopt us Hellenes as Jews when you know only too well that we are philosophically diametrical opposites?

We know from ancient times your people were very insular and opposed violently against Hellenic thought and Hellenic lifestyle.

Your Jewish people saw the arts, sport, dancing, music and the theatre as being sinful.....yet over time you embraced and adopted everything Hellenic.....EVERYTHING!!!

I think for you to talk about being a superior race is a bit tardy and rich....especially when your whole being, is and has been founded on playing the victim.....feel sorry for me mentality....

Whereas we Hellenes have always been a proud and dignified people....always making a contribution to mankind and civilization!!!

We never grovel and bow to anyone......it is part of our culture not to even bow or grovel to our kings or Gods......

But in the Abrahamic religions .....man is all about bowing and groveling!!!!!

It is however very true that it is time for us Hellenes to learn some important things from the Jewish people….in particular about having unity…a united national purpose…co-ordination on a world basis…assisting each other at all times…a total loyalty to our mother country Hellas and assisting our mother country in every way possible at all times!!!

These are unfortunately principles and values which are missing from today’s' modern Greeks!
ΤΑ 400 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ & Η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία!

Ναι πάνω από 400 χρόνια της τουρκοκρατίας ...... υπήρχε μαζική γενοκτονία του Ελληνισμού ... αυτό είναι μια πραγματικότητα ....... συνέβη αποσπασματικά !

Αλλά οι Τούρκοι δεν έθεσαν ως στόχο να εξαλείψουν εντελώς τον Ελληνικό λαό, ή για να τους αφομοιώσουν ή να απαγορεύσουν την ελληνική γλώσσα .... γιατί αν το είχαν κάνει αυτό εμείς και η γλώσσα μας σήμερα δεν θα υπήρχε !

Οι Τούρκοι ήθελαν τους Έλληνες ως ξεχωριστό λαό , ώστε να μπορούν να τους εκμεταλλεύονται με τον πιο απάνθρωπο τρόπο .... σχεδόν σαν σκλάβοι .... έτσι οι Έλληνες θα μπορούσαν να χρηματοδοτούν και να υποστηρίζουν την τουρκική αυτοκρατορία ..... για αυτό τον λόγο δεν ήθελαν να εξαλείψουν το Ελληνικό λαό !

Σύμφωνα με το σύστημα « Μιλλετ κυβέρνησής των μειονοτήτων » που υπέβαλαν οι Τούρκοι .... Η Εκκλησία και οι προδότες κληρικοί της, ήδη είχε κάνει την συμφωνία από την πρώτη ημέρα της τουρκικής κατοχής στην Ελλάδα ..... η Εκκλησία θα διακυβέρνηση κατά τρόπο όλους τους Χριστιανούς για λογαριασμό των Τούρκων .

Η Εκκλησία συγκέντρωνε επίσης τους φόρους από τους Χριστιανούς και μετέφερε αυτά τα χρήματά στους Τούρκους ..... Φυσικά , πρώτα είχαν τη δυνατότητα και το δικαίωμα να κρατήσουν την προμήθειά τους !

Επίσης, στο πλαίσιο αυτού του συστήματος, οι Τούρκοι επέτρεψαν τη δημιουργία και τη λειτουργία των ιδιωτικών ελληνικών σχολείων... (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ) σε όλη την Ελλάδα !

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το λεγόμενο " ΚΡΥΦΌ ΣΧΟΛΕΊΟ " είναι ένα μεγάλο ψέμα , που αποτελείται από τους κληρικούς για να κρύψουν την προδοσία τους ....προδοσία προς του ελληνικού λαού ... και να κρύψουν τη συνεργασία τους με τις κατοχικές δυνάμεις , δηλαδή τους Τούρκους !

Η ελληνική γλώσσα επέζησε , γιατί οι Τούρκοι επέτρεψαν τον Ελληνικό λαό να ζει χωριστά και σχεδόν αυτόνομα από τον τουρκικό λαό ... «τουρκικού πληθυσμού» .... όχι επειδή... κάπως σώθηκε ως εκ θαύματος... από την Εκκλησία και τη ιεροσύνη του, με το λεγόμενο " ΚΡΥΦΌ ΣΧΟΛΕΊΟ " !


Γι 'αυτό η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΗΤΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΈΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΆΔΑΣ από τη δουλεία των Τούρκων !

Οι κληρικοί ζούσαν μια πολύ προνομιακή ...και άνετο τρόπο ζωής . Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μέσα από τα διάφορα διατάγματα της Εκκλησίας αναθεμάτιζαν όλους τους ηγέτες της επανάστασης !


THE 400 YEARS OF TURKISH OCCUPATION & THE Greek Orthodox CHURCH

Yes over the 400 years of Turkish rule……a massive genocide of the Hellenic people did take place….on a piecemeal basis!!!

But the Turks did not set out to completely wipe out the Hellenic people, or to assimilate them or to forbid and outlaw the Hellenic language….for if they had done so we and our language would not exist today!!!

The Turks wanted the Greeks as a separate people, so that they could exploit them in a most inhuman way....almost like slaves....so that the Greeks could finance and support the Turkish Empire.....that is why they did not want to eliminate the Hellenic people!!!

Under the “Millet” system of government which the Turks established….the G.O. Church and its traitorous clergy which had made a deal from day one of the Turkish occupation of Greece…..the Church governed all the Christians on behalf of the Turks.

The Church also collected the taxes from the Christians and passed them on to the Turks…..of course, first they were allowed to keep their commission!!!

Also under this system, the Turks also allowed the establishment and the running of private Greek schools (primary & high schools) throughout Greece!!!

That is why the so-called “KRIFO SCHOLIO” is a big lie, made up by the clergy to hide their betrayal of the Greek people…and to hide their collaboration with the occupying forces i.e. the Turks!!!

The Greek language survived, because the Turks allowed the Hellenic people to live separately and almost autonomously from the Turkish people…Turkish population….not because it was somehow miraculously saved by the Church and its clergy with the so-called “KRIFO SCHOLIO”!!!

THIS IS WHY THE GREEK ORTHODOX CHURCH WAS AGAINST THE REVOLUTION TO FREE GREECE FROM THE BONDAGE OF THE TURKS!!!

The clergy lived a very privileged and comfortable lifestyle. That is why through the various Church decrees they anathematized and ex-communicated all the leaders of the revolution!!!


 Όσον αφορά τους Εβραίους φίλους μας, εμείς οι Έλληνες από την αρχαιότητα είχαμε εκατοντάδες των φιλοσόφων και των εφευρετών που ανακάλυψαν σχεδόν τα πάντα ή έθεσαν τα θεμέλια για τις μελλοντικές ανακαλύψεις.

Ο Ελληνικό λαός μας δημιούργησε το πιο όμορφο πολιτισμό στη Γη!

Ο διαφωτισμός και τον πολιτισμό που έχουμε σήμερα στηρίζεται στην κλασική Ελλάδα!

Πού είναι οι Εβραίοι φιλόσοφοι σας από τους αρχαίους χρόνους, που και τι ήταν η συνεισφορά τους στην ανθρωπότητα και τον πολιτισμό;;;

Όλος ο κόσμος .... τα πανεπιστήμια του κόσμου διδάσκουν τη φιλοσοφία και τα έργα της αρχαίας Ελληνικής φιλοσόφους μας, αλλά ακούμε απολύτως τίποτα για των αρχαίων Εβραίων φιλοσόφων και τις ανακαλύψεις τους!


With respect to our Jewish friends, we Hellenes from ancient times had hundreds of philosophers and inventors that discovered just about everything or created the foundations for future discoveries.

Our Hellenic people created the greatest civilization on Earth!

The enlightenment and civilization we have today is founded on Classical Greece!

Where are your Jewish philosophers from ancient times, where and what are/were their contributions to mankind and civilization???

The whole world....the universities of the world teach the philosophy and the works of our ancient Hellenic philosophers, but we hear absolutely nothing of ancient Jewish philosophers and their discoveries!!!


Η Ελληνική Φιλοσοφία...και Η Εβραϊκή Φιλοσοφία...
Η Εβραϊκή φιλοσοφία και η Ελληνική φιλοσοφία ήταν πάντα διαμετρικά αντίθετες μεταξύ τους . Εμείς οι Έλληνες πιστεύουμε ότι η ύπαρξη υπήρχε ανέκαθεν , ότι οι νόμοι που διέπουν και ελέγχουν των Σύμπαν (the Cosmos) πάντα υπήρχαν και πάντα ήταν στην εξελικτική κίνηση , την καλλιέργεια, την ανάπτυξη και την επέκταση σε όλα τα πράγματα.

Η Εβραϊκή φιλοσοφία αναφέρει ότι στην αρχή δεν υπήρχε τίποτα . Ότι υπήρχε μόνο αυτό το μαγικό πράγμα που ονομάζεται Θεός τον οποίον αυτοί ονόμασαν Γιαχβέ.

Πιστεύουν ότι ο Γιαχβέ δημιούργησε τα πάντα , τους πλανήτες τα αστέρια κλπ. και όλα τα έμβια όντα σε 6 ημέρες και στη συνέχεια χρειάστηκε να ξεκουραστεί την 7μη μέρα.

Γνωρίζουμε από την επιστημονική έρευνα ότι οι πλανήτες έχουν υπάρξει για δισεκατομμύρια χρόνια ότι η ζωή των φυτών υπάρχει εδώ και δισεκατομμύρια χρόνια , τα ζώα και η ανθρώπινη ζωή έχει υπάρξει για εκατοντάδες και χιλιάδες χρόνια .

Ωστόσο , αν έπρεπε να υπολογίσουμε από την Εβραϊκή Παλαιά Διαθήκη , σύμφωνα με τις διδασκαλίες του , ο αριθμός των ετών από την δική τους σημασία για την αρχή, οι υπολογισμοί μας θα έρθουν κάπου μεταξύ 6500 έως στην καλύτερη περίπτωση 7.000 χρόνια.

Ζητάμε από τους Εβραίους να καθορίσουν αυτό το τίποτα που μιλούν στην θρησκευτική φιλοσοφία τους για την αρχή ! Τι είναι το τίποτα ; να εξηγήσουν και να καθορίσουν αυτό το τίποτα ! Μπορεί κανείς να φανταστεί και να εξηγήσει και να αποδείξει αυτό το τίποτα;

Πιστεύουμε ότι δεν μπορούν, αυτός είναι ο λόγος η Εβραϊκή θρησκευτική φιλοσοφία είναι λανθασμένη, είναι χωρίς θεμέλια , 
και αυτή η άποψη, ως εκ τούτου δεν είναι έγκυρη!


Jewish philosophy and Greek philosophy have always been diametrically opposed to each other. We Hellenes believe that existence has always existed, that the laws which govern and control the Cosmos have always existed and always have been in evolutionary movement, growing, developing and expanding all things.

Jewish philosophy says that in the beginning there was nothing. That there was just this magical thing called God whom they called Yahweh ( Γιαχβέ ) . They believe that Yahweh created everything, the planets stars etc. and all living things in six days and then needed to rest on the 7th.

We know from scientific research that the planets have existed for billions of years that plant life has existed for billions of years, animals and human life has existed for hundreds and thousands of years. However , if we had to estimate from the Hebrew Old Testament , according to its teachings of the number of years since their beginning, our calculations will come to somewhere between 6500 to 7000 years at best.

We ask the Jews to define this nothing, or this nothingness that they talk about in their religious philosophy about the beginning. What is nothing? Explain this state of nothing? Can anyone imagine and explain and prove this nothing?

We believe that nobody can, which is why Jewish religious philosophy is wrong - flawed, it is without foundation, and therefore is invalid!

ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΓΑΠΗΤΕ ΦΊΛΟΙ, ΔΥΣΤΥΧΩΣ, ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΤΩΝ ΕΥΒΡΑΙΩΝ, ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΟΥΣ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΜΑΣ, ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΜΑΣ.....ΤΙ ΝΑ ΠΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΥΣΤΥΧΗ ΕΛΛΑΔΑ...!!!ΕΠΕΣΕ ΣΕ ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΩΤΙΚΑ ΧΕΡΙΑ, ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ...ΠΡΕΠΕΙ ΟΜΩΣ ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΚΑΠΟΤΕ...ΑΦΥΝΠΗΣΗ, ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΩΣ ΤΩΡΑ!!!

"Η αφοσίωση δεν μπορεί να επιβληθεί με τη βία, με το φόβο, με την ανασφάλεια ή με τον εκφοβισμό.
Είναι επιλογή που μόνο τα δυνατά πνεύματα έχουν το θάρρος να κάνουν".

ΚΆΝΕΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΊΣ ΤΟ ΒΉΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ ΣΤΗΝ "Ελληνική Εθνική Θρησκεία" και στον Ελληνικό πολιτισμό!!!

(Τα μηνύματά μας εδώ στην ιστοσελίδα μας δεν έχουν σκοπό να προβάλλουν το μίσος ενάντια στους Εβραίους η σε άλλους λαούς, ο στόχος μας είναι να φέρουμε πίσω την χαμένη αξιοπρέπεια στην Ελλάδα και των Ελληνικό Λαό μας!!!)
WE HELLENES DEAR FRIENDS, UNFORTUNATELY, CELEBRATE ALL THE CELEBRATIONS OF THE JEWS; WE HAVE EVEN NAMED OUR SQUARES AND OUR STREETS AFTER THEM..... WHAT CAN ONE SAY ABOUT THIS DESTITUTE SITUATION GREECE IS IN…

 We have fallen very low, our country has for many years now fallen into the grasp of traitorous hands.... ALL THIS MUST BE CHANGED ... We need an awakening of Hellenic power and light now!

“Loyalty” cannot be imposed by force, fear, intimidation and uncertainty.
The option for change is for only those that have the spiritual power and courage to do so!

WHY DON’T YOU TAKE THE STEP TO RETURN TO “The Hellenic National Religion” and the Hellenic Civilization!!!(Our messages here on our blog are not intended to project a hatred of the Jews or other peoples, our goal is to bring back the lost respect, pride and dignity of Greece and our Hellenic people!) 


 ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΕΘΝΙΚΉ ΘΡΗΣΚΕΊΑ και ΤΙΜΉ

Δεν μπορούμε και δεν κρίνουμε κανέναν ....... κάνουμε το καλύτερό μας για να μην είμαστε ή να ακουγομαστε ως ρατσιστικές ...... είμαστε υπέρ της αλήθειας και την προώθηση και την αγάπη για την Ελλάδα των Ελληνικό πολιτισμό και όλα τα πράγματα που είναι Ελληνικά, προς στους Έλληνες!! 

Πιστεύουμε ακράδαντα στην προσπάθεια ώστε να επιφέρουμε μια αλλαγή .... για να δημιουργήσουμε μία καλύτερη ποιότητα Ελλήνων σε όλο τον κόσμο .....

Ένας λόγος για τα παιδιά και τα εγγόνια μας και όλες τις μελλοντικές γενεές Ελλήνων να είναι πολύ υπερήφανοι που είναι Έλληνες!

Για να θέλουν να παραμείνουν Έλληνες και να συμμετέχουν στην ελληνική κοινότητα τους και τον ελληνικό τρόπο ζωής και να προσφέρουν τη συμβολή τους στον Ελληνισμό όπου και αν ζουν στον κόσμο!!!!!!

HELLENIC NATIONAL RELIGION and HONOUR

We cannot and will not judge anyone.......we do our best not to be or to sound racist......we are all about the truth and promoting a love for Greece, Greek civilization and all things which are Hellenic to all Hellenes!!!!

We firmly believe in helping to bring about a change....to help create a better quality of Greeks around the world.....

A reason for our children and grand children and all future Greek generations to be very proud of being Greeks!!!

To want to remain Hellenes and to participate in Greek community life and to make their contribution to Hellenism wherever they live in the world !!!!!!!!!!!!!!!!!!


ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ :
ρήμα άρχω : εξουσιάζω
μαντρί: περιορίζω τα ζώα .
Αρχιμανδρίτης είναι αυτός λοιπόν που εξουσιάζει το κοπάδι ,τα πρόβατα .Οι "Αβρααμικές" θρησκείες δημιουργήθηκαν ακριβώς για αυτόν τον λόγο , για να έχουν τους ανθρώπους κάτω από την κυριαρχία τους ,διασπείροντας τον φόβο του θεού τους ,την δεισιδαιμονία ,την παθητικότητα ,την άγνοια ,την υποταγή!!!

Καλή μέρα σε όλους τους Έλληνες απανταχού του κόσμου, Η γέννηση του θεού Απόλλων και η έλευση του νέου έτους ... να λευτερώσει την Ελλάδα από το βάρβαρο κατακτητή, τους σι χαμένους ρασοφόρους και να είναι η τελευταία χρονιά που βρομίζουν τη γη των θεών. Εύχομαι σε όλους τους Έλληνες το 2014 να είναι η πρώτη χρονιά που η Ελλάδα θα ανασάνει τη λευτεριά της , μετά από 1750 χρόνια!Γεώργιος Γεμιστός Πλήθων

Γεώργιος Γεμιστός Πλήθων 

(Georgios Gemistos Plethon, Κωνσταντινούπολη, περ. 1355 – Σπάρτη, 1452)

Έλληνας φιλόσοφος και πολιτικός άνδρας των αρχών του 15ου αιώνα, μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του υστεροβυζαντινού πνευματικού βίου, βαθύς γνώστης του Πλατωνισμού, πολυθεϊστής και ένθερμος υπερασπιστής της φυσικής και πολιτισμικής συνέχειας του Ελληνισμού («εσμέν Έλληνες το γένος, ως η τε φωνή και η πάτριος παιδεία μαρτυρεί»), η σκέψη του οποίου επηρέασε έντονα την ιταλική διανόηση της εποχής και συνέβαλε στην τελική διαμόρφωση του ρεύματος που ονομάστηκε «Αναγέννηση».

 • Θαυμασία αναδρομή ενός μεγάλου άνδρα των γραμμάτων, και της Θρησκείας μας. Από αυτόν έχουμε βλαστήσει. Και τον 16ο αιώνα και τον 17ο και τον 18ο και τον 19ο και τον προηγούμενο και τον τωρινό!


ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από επιφανή οικογένεια, απέκτησε πολύ καλή γενική παιδεία και το 1380 εγκαταστάθηκε στην τότε πρωτεύουσα του οθωμανικού κράτους Αδριανούπολη, όπου μαθήτευσε δίπλα σε έναν ελληνιστή Εβραίο, πολυθεϊστή ή οπαδό του Ζωροαστρισμού, τον Ελισσαίο, με αποτέλεσμα να κατανοήσει έγκαιρα τόσο την πνευματική αθλιότητα της βυζαντινής θεοκρατίας όσο και την κραυγαλέα φιλοσοφική και θεολογική ανεπάρκεια του Χριστιανισμού.

Δίπλα στον Ελισσαίο (που πιστεύεται ότι τελικά κατηγορήθηκε ως «ειδωλολάτρης» από τους Οθωμανούς και κατέληξε στην πυρά) μελέτησε ιδιαίτερα τον Πλάτωνα, ενθουσιάστηκε από το έργο του και πρόσθεσε στο βυζαντινό επώνυμό του «Γεμιστός» το ελληνικό «Πλήθων» (το οποίο ο φανατικός εχθρός του μετέπειτα υπότουρκος πατριάρχης Γεννάδιος Σχολάριος ισχυρίστηκε ότι… «του εδόθη υπό των δαιμόνων»!). Όταν όμως επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη, οι νέες ιδέες του άρχισαν να ενοχλούν τους θεοκράτες του Οικουμενικού Πατριαρχείου (που αργότερα εξόντωσαν στην Πελοπόννησο τον μαθητή του Ιουβενάλιο), με αποτέλεσμα το 1393 (ή το 1400 κατά τον Καζάζη ή το 1414 κατά τον Μανδηλά) να εγκατασταθεί οικογενειακώς στο υπό τον Θεόδωρο (τον Α ή τον Β, ανάλογα με την χρονολογία που θα υιοθετήσει κανείς,
1383 – 1407 ο πρώτος και 1407 – 1443 ο δεύτερος) Παλαιολόγο Δεσποτάτο του Μυστρά στην Λακωνία, με την ανοχή του φίλου του αυτοκράτορα Μανουήλ Β του Παλαιολόγου.

Η «δραπέτευση» του «αποστάτη» Πλήθωνος στην Ελλάδα εξόργισε τον προσωπικό εχθρό του μετέπειτα υπότουρκο (1454 - 1464) πατριάρχη Γεννάδιο Σχολάριο, ο οποίος ήθελε να τον δει να εξορίζεται «σε χώρα βαρβάρων» ή να εξουδετερώνεται «με κάποιον άλλον τρόπο» (…), ωστόσο ο ίδιος εγκαταστάθηκε με ιδιαίτερη χαρά στην Πελοπόννησο, την οποία, όπως και την υπόλοιπη Ελλάδα θεωρούσε κοιτίδα του ανθρώπινου πολιτισμού:

«Εσμέν γαρ ουν ων ηγείσθε τε και βασιλεύετε Έλληνες το γένος, ως η τε φωνή και η πάτριος παιδεία μαρτυρεί. Έλλησι δε ουκ έστιν ευρείν ήτις άλλη οικειοτέρα χώρα, ουδέν μάλλον προσήκουσα η Πελοπόννησος τε και όση δη ταύτη της Ευρώπης προσεχής των τε αυ νήσων επικείμεναι. Ταύτην γαρ δη φαίνονται την χώραν Έλληνες αεί οικούντες οι αυτοί εξ ότουπερ άνθρωποι διαμνημονεύουσιν, ουδενών άλλων προενωκηκότων…» γράφει απευθυνόμενος προς τον Παλαιολόγο, δηλαδή «…εμείς πάνω στους οποίους είστε ηγεμόνας και βασιλεύς, είμαστε Έλληνες κατά την καταγωγή, όπως μαρτυρεί η γλώσσα και η πατροπαράδοτος παιδεία. Είναι αδύνατον δε να βρει κανείς μίαν άλλη χώρα που να είναι περισσότερο οικεία και συγγενική στους Έλληνες από την Πελοπόννησο, καθώς και από το τμήμα της Ευρώπης που γειτονεύει με την Πελοπόννησο και από τα νησιά που γειτονεύουν προς αυτή. Γιατί είναι φανερό ότι οι Έλληνες κατοικούσαν πάντοτε σε αυτήν τη χώρα, από τον καιρό που αρχίζει η μνήμη των ανθρώπων, χωρίς προηγουμένως κανένας άλλος να έχει κατοικήσει πάνω σε αυτήν…»Ο Πλήθων στο γνωστό έργο του ζωγράφου
Μπενότσο Γκότσολι (Benozzo Gozzoli)
«Η Πομπή των Μάγων» στο Palazzo
Medici-Riccardi της Φλωρεντίας.
Στον Μυστρά ο Πλήθων έλαβε το αξίωμα του ανώτατου δικαστικού, το οποίο χρησιμοποίησε με υποδειγματική αμεροληψία (όπως μαρτυρείται από τον επικήδειο που εκφώνησε ο μαθητής του Ιερώνυμος Χαριτώνυμος, απόσπασμα του οποίου παραθέτει ο Μανδηλάς: «…και μην δικαιοσύνη τοιαύτη τις ή τώ ανδρί, ως λήρον είναι Μίνω εκείνον και Ραδάμανθυν τούτω παραβαλλομένους»), καθώς επίσης είχε και την κηδεμονία δύο γειτονικών πόλεων, του Φαναρίου και των Βρυσών, η οποία κηδεμονία του εξασφάλιζε οικονομική άνεση. Πολύ σύντομα συγκρότησε τον φιλοσοφικο-λατρευτικό «Κύκλο» του Μυστρά, συνέθεσε πολλούς ύμνους προς τους Έλληνες Θεούς, συνέγραψε τα βιβλία «Περί ων Αριστοτέλης προς Πλάτωνα διαφέρεται» και «Περί Νόμων» και προέβαλε δυναμικά ένα αίτημα για άμεση επανελλήνιση.

Στο 16ο κεφάλαιο του βιβλίου του, ο Μανδηλάς γράφει: «από την καρδιά της Πελοποννήσου άρχισε λοιπόν ο σοφός Πλήθων να βάζει τα θεμέλια μίας νέας μεταρρύθμισης, όχι για την ανάκαμψη της πάλαι ποτέ ‘‘κραταιάς’’ αυτοκρατορίας των Βυζαντινών, αλλά μόνο για την δημιουργία των προϋποθέσεων ενός εντελώς καινούργιου ξεκινήματος του Ελληνισμού μέσα στον ίδιο τον γεωγραφικό χώρο της Κλασικής Ελλάδος. Ο φιλοσοφικός του λόγος φιλοδοξούσε ν’ αντικαταστήσει τον κυρίαρχο Χριστιανισμό και να οδηγήσει στην ανάσταση του παλιού, αρχαίου, εθνικού μεγαλείου των Ελλήνων. Απογοητευμένος από την ησυχαστική τάση του ανατολικού Χριστιανισμού που εκείνη την εποχή ήταν πλέον κυρίαρχη σε όλα τα επίπεδα, ο Πλήθων αναζήτησε, συνέλαβε και πρότεινε μία περισσότερο πολιτική θρησκεία, ικανή να ανασυντάξει τον κατεστραμμένο ιστό στην προετοιμασία για ένα εντελώς νέο ευνομούμενο Κράτος των Ελλήνων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου κόσμου που τότε διαμορφωνόταν. Η ανάδειξη της σημασίας του Φυσικού Κόσμου, η θέληση για ζωή μέσα σε αυτόν και όχι στους νεφελώδεις υπερβατικούς ουρανούς, τού ήταν γνωστό ότι θα γεννούσε

στις ψυχές των ανθρώπων την ανάγκη για μία διαφορετική, πολύ πιο ανθρώπινη και ελπιδοφόρα οργάνωση της επίγειας ζωής τους. Προς αυτήν λοιπόν την κατεύθυνση, η πραγμάτωση της περίφημης Πολιτείας του Πλάτωνος στα μέσα της δεύτερης χιλιετίας και στην ασφαλή σχετικά χώρα των αρχαίων Λακεδαιμονίων έγινε το μεγάλο όραμα του Γεωργίου Γεμιστού».

Το «Περί Νόμων» βιβλίο του, ένα πλήρες σχέδιο για επανελληνοποίηση της Πελοποννήσου, δυστυχώς κάηκε δημόσια μετά τον θάνατό του από τον μετέπειτα πατριάρχη Γεννάδιο Σχολάριο, καθώς θεωρήθηκε «ειδωλολατρικό» και «σατανικό» βιβλίο, το οποίο έβριθε από τα… «σαπρά των Ελλήνων ληρήματα». Ο ίδιος ανθέλληνας θεοκράτης («Έλλην ων τήι φωνήι, ουκ αν ποτέ φαίην Έλλην είναι, δια το μη φρονείν ως εφρόνουν ποτέ οι Έλληνες' αλλ' από της ιδίας μάλιστα θέλω ονομάζεσθαι δόξης. Και ει τις έροιτό με τις ειμί, αποκρινούμαι χριστιανός είναι») ήταν άλλωστε που διέταξε και τον βασανισμό και την θανάτωση του μαθητή του Πλήθωνος Ιουβενάλιου, όταν περιερχόταν όλη την Πελοπόννησο, βγάζοντας λόγους κατά της βυζαντινής εξουσίας και της Εκκλησίας.

Όταν κατά την περίοδο 1438 - 1439 συνόδευσε τον αυτοκράτορα Ιωάννη τον Η και τον πατριάρχη Ιωσήφ στην εκκλησιαστική Σύνοδο της Φεράρας – Φλωρεντίας, ο Πλήθων έδωσε διαλέξεις και άφησε άριστες εντυπώσεις στους κύκλους των Ιταλών ουμανιστών, κερδίζοντας ιδιαιτέρως τον θαυμασμό του μετέπειτα ιδρυτή της «Πλατωνικής Ακαδημίας της Φλωρεντίας» Κόζιμο Μέδικο (Cosimo di Giovanni de' Medici, 1389 - 1464). Ο μεγάλος ουμανιστής και πρώτος διευθυντής της «Ακαδημίας» Μαρσίλιο Φιτσίνο (Marsilio Ficino, 1433 - 1499) απεκάλεσε αργότερα τον μεγάλο διδάσκαλο Πλήθωνα «δεύτερο Πλάτωνα».

Ο Πλήθων πέθανε υπέργηρος από φυσικά αίτια το 1450 στην «Λακεδαίμονα» (όπως αποκαλούσαν την Σπάρτη οι Βυζαντινοί). Μετά από λίγο έπεσε η «Νέα Ρώμη» του Βοσπόρου και έφθασαν στην περιοχή οι Οθωμανοί Τούρκοι, υποχρεώνοντας εκ των πραγμάτων τους Ελληνιστές του «Κύκλου» του Πλήθωνος να φύγουν στην Δύση, κυρίως στην Ιταλία, συμβάλλοντας σημαντικά στην λεγόμενη «Αναγέννηση». Γνωστοί μαθητές του ήσαν οι Ιωάννης Αργυρόπουλος, Μιχαήλ Αποστόλης, Δημήτριος Χαλκοκονδύλης, Γεώργιος Ερμητιανός, καθώς και ο ουμανιστής Βησσαρίων, ο οποίος όμως αργότερα προσχώρησε στον Ρωμαιοκαθολικισμό και έγινε καρδινάλιος.

Δεκαέξι χρόνια μετά τον θάνατό του, το έτος 1466, και ενώ ήδη το όνομά του αποτελούσε έναν θρύλο για όλους τους καλλιεργημένους Ιταλούς, μία ένοπλη ομάδα θαυμαστών του με αρχηγό τον, κατά τον πάπα «αντίθεο λύκο του Ρίμινι», Σιγισμούνδο Μαλατέστα (Sigismondo Pandolfo Malatesta, 1417 - 1468) εισέβαλαν στην Λακεδαίμονα, πήραν τα οστά του και τα μετέφεραν στο Ρίμινι, στον γνωστό «Ναό των Μαλατέστα» («Tempio Malatestiano»), όπου βρίσκονται μέχρι σήμερα, «για να αναπαύεται ο μεγάλος διδάσκαλος μεταξύ ελευθέρων ανθρώπων».
22ος ΥΜΝΟΣ ΠΛΗΘΩΝΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥΣ


Μη υμίν εσθλών την χαράν, ώ Μάκαρες Θεοί, ειδώς παυσαίμην,
τα τε μοι δια υμέων σύμπαντ’ εστίν ηδ’ αιέν γέγονεν,
τών δώτης δη ύπατος Ζευς.
Μη κοινού αγαθού γένεος ολιγωρήσαιμι του μου,
ότου τις μοι δύναμις.
Πρόφρων δε το κοινόν δρων ευ, τουθ’ άμα
και εμόν ειδοίην μεγ’ όνειαρ.
Μη κακού, ω κεν εκάστοτε συμβάλλοι,
γιγνοίμην αίτιος ανθρώπων,
αγαθοίο δε, η κε δυναίμην, ως μάκαρ ύμμιν
εϊσκόμενος κ’αγώ γιγνοίμην.


Ας μην παύσω ώ Μάκαρες Θεοί, να σας χρωστώ ευγνωμοσύνη,
για όλα τ' αγαθά που από εσάς λαμβάνω και έχω λάβει
με δωρητή τον Ύπατο Δία.
Ας μην παραμελήσω, αναλόγως της δύναμης μου
το καλό του γένους μου.
Το να υπηρετώ πρόθυμα το κοινό καλό, αυτό ας θεωρώ
και δικό μου μεγάλο όφελος.
Ας μην γίνομαι αίτιο κανενός κακού,
από αυτά που τυχαίνουν στους ανθρώπους,
αλλ’ αγαθού, όσον δύναμαι, ώστε να γίνομαι κι εγώ ευτυχής, ομοιάζοντας σ' εσάς.

Ο ΠΑΛΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΗΘΩΝΑ

«Οι πολύθεοι»

Μακαρισμένος εσύ που μελέτησες
να τον ορθώσης απάνω στους ώμους σου
το συντριμμένο ναό των Ελλήνων!
Του Νόμου τ’ άγαλμα σταίνεις κορώνα του,
στις μαρμαρένιες κολώνες του σκάλισες
τους λογισμούς των Πλωτίνων.
Είδες τον κόσμο κι ατέλειωτο κι άναρχο
ψυχών και θεών, μαζί κύριων και υπάκουων,
σφιχτοδετά κρατημένη αρμονία
και των καπνών και των ίσκιων τα είδωλα
παραμερίζοντας όλα, ίσα τράβηξες
προς την Αιτία
και σε κρυψώνα ιερό, και σωπαίνοντας
έσπειρες, έξω απ’ το μάτι του βέβηλου,
κ’ έπλασες λιόκαλη εσύ σπαρτιάτισσα
τη θυγατέρα σου την Πολιτεία.
Στους χριστιανούς τους μισόζωους ανάμεσα
ξαναζωντάνεψες Ολυμπους άγνωρους,
έθνη καινούριων αθανάτων κι άστρων
μέσα σε σένα Λυκούργοι και Πλάτωνες
απαντηθήκαν, το λόγο ξανάνιωσες
των Ζωροάστρων.
Κι αφού το τέκνο μεγάλωσες, ένιωσες
τότε μονάχα την κούραση, κ’ έγυρες
ζωή κατόχρονη ισόθεης σκέψης,
κι αλαφροπήρε σε ο θάνατος κ’ έφυγες
το μυστικό, τρισμκάριε, τον ίακχο
με τους Ολύμπιους θεούς να χορέψης.
Σοφός, κριτής και προφήτης μας μοίρασες
από το γάλα που εσένα σε πότισε
της Ουρανίας Αφροδίτης η ρώγα.
Του κόσμου αφήνεις το τέκνο, το θάμα σου
μα ο μισερός κι ο στραβός κι ο ζηλόφτονος
λυσσομανάει και το ρίχνει στη φλόγα.
Όμως ο αέρας τριγύρω στη φλόγα σου
πνοή σοφίας κι αλήθειες πνοή γίνεται,
κι από τη θράκα της φλόγας πετάχτη
στον ήλιο ολόισα ένας νους μεγαλόφτερος
τ’ αποκαίδια σου κρύβουμε γκόλφια μας,
και θησαυρός της φωτιάς σου είν’ η στάχτη!


ΣΩΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΛΗΘΩΝΟΣ:

«Περί Αρετών», Αθήνα, 1987
«Πληθωνος Νόμων Συγγραφή» (εκδόθηκε στην Αθήνα το 1997, μαζί με το «Περί του βιβλίου του Γεμιστού και κατά της ελληνικής πολυθεϊας» του αντιπάλου του πατριάρχη Γενναδίου)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

Woodhouse C. M., «George Gemistus Plethon - The Last of the Hellenes», Oxford, 1986
Καββαδίας Γεώργιος, «Γεωργίου Πλήθωνος Γεμιστού η σοσιαλιστική Πολιτεία», Αθήνα, 1987
Μαμαλάκις Ιωάννης, «Γεώργιος Γεμιστός Πλήθων», Αθήνα, 1939
Μπαρτζελιώτης Λ. Κ., «Ο Ελληνοκεντρισμός και Οι Κοινωνικοπολιτικές Ιδέες Του Πλήθωνος», Αθήνα 1989
Σολδάτος Χρήστος, «Γεώργιος Γεμιστός - Πλήθων», Αθήνα, 1973
Σπέντζας Π.Σ., «Γ. Γεμιστός Πλήθων, ο φιλόσοφος του Μυστρά», Αθήνα, 1990
Μανδηλάς Κώστας Π., «Γεώργιος Γεμιστός Πλήθων», Αθήνα, 1997
ΔΙΩΓΜΟΙ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ : ΜΑΡΙΟΥ ΠΛΩΡΙΤΗ Δημοσιεύτηκε στο ’’Το βήμα’’

Η Ιστορία, αρχίζει με μια γοερή αντίφαση: Οι Βυζαντινοί ένιωθαν συνεχιστές των αρχαίων Ελλήνων, οι λόγιοί τους μελετούσαν την αρχαία Γραμματεία, τη «συντηρούσαν» αντιγράφοντας τα κείμενά της.
Απ' την άλλη, όμως, αποστρέφονταν την Ελλάδα και τους Έλληνες, επειδή τους ταύτιζαν με την επάρατη ειδωλολατρία, τον εχθρό και αλλοτινό διώκτη της χριστιανικής θρησκείας. Έτσι, έγιναν αυτοί διώκτες ανελέητοι των παλιών διωκτών τους. Και, φυσικά, πρωταρχικό ρόλο στο μίσος κατά «παντός του ελληνικού» και στον λυσσαλέο κατατρεγμό του, έπαιξε η Εκκλησία, που ήταν ο φορέας και λειτουργός της νέας θρησκείας και ο μοναδικός σχεδόν πνευματικός οδηγητής των Βυζαντινών.
Η πρώτη τους κίνηση ήταν να καταστρέψουν τους ναούς και τα αγάλματα των Ελλήνων στερώντας, έτσι, τον κόσμο από ανεπανάληπτα δημιουργήματα της αρχαίας τέχνης, για να μη μείνει ίχνος από τη «βδελυρή θρησκεία των ειδώλων».
Ο πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόφιλος, πρωτοστάτησε στην πυρπόληση της βιβλιοθήκης του Σεραπείου, με τους 42.000 τόμους της μοναδικής κιβωτού της αρχαίας γνώσης και λογοτεχνίας...
Ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος Α' κατάργησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες και ο πολύς Ιουστινιανός έκλεισε τις φιλοσοφικές σχολές της Αθήνας...
Και να ήταν μόνο τα άψυχα; Οι πρόδρομοι των σημερινών ζηλωτών επιδόθηκαν σε φοβερούς διωγμούς και σφαγές των «εθνικών», που τις ομολογούν και οι χριστιανοί χρονικογράφοι...
Ο ελληνολάτρης αυτοκράτορας Ιουλιανός όχι μόνο συκοφαντήθηκε και αναθεματίστηκε σαν «αποστάτης» και «παραβάτης» αλλά και δολοφονήθηκε από χριστιανό, ενώ πολεμούσε εναντίον των Περσών...
Ο ανεψιός και διάδοχος του πατριάρχη Aλεξανδρείας Θεόφιλου, ο Κύριλλος, θεωρείται ηθικός αυτουργός της δολοφονίας της σπουδαίας νεοπλατωνικής φιλοσόφου Υπατίας...
Και η Σύνοδος της Νικαίας αναθεμάτιζε όσους «μελετούσαν διεξοδικώς τα ελληνικά μαθήματα»...
Ακόμα και το όνομα «Έλλην» πήρε νόημα υβριστικό και αποκρουστικό. Το Βυζάντιο «πολέμιον υπελάμβανε (θεωρούσε εχθρικό) το των Ελλήνων όνομα, καθ' όσον ανέκαθεν το όνομα τούτο εταυτίσθη μετά της εννοίας του ειδωλολάτρου», γράφει ο κάθε άλλο παρά «αντίχριστος», βέβαια ιστορικός Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. «Ανόσιους, μυσαρούς, παμμίαρους» αποκαλούσαν τους Έλληνες οι αυτοκρατορικοί νόμοι και οι εκκλησιαστικοί πατέρες.
Ο Αθανάσιος κατακεραύνωνε τους «μιαρούς» Έλληνες... ο Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός στηλίτευσε την «κίβδηλον ποίησιν» των αρχαίων... και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος θεωρούσε πως Χριστιανισμός και Ελληνισμός είναι ασυμβίβαστοι, διαφωνώντας με τους νυν ελληνοχριστιανικούς κήρυκες...
«Το όνομα Έλλην κατήντησε θρησκευτικόν και ελέγετο περί μη χριστιανών και αν ακόμη ούτοι ήσαν Σαρακηνοί», λέει στην εκδοθείσα το 1933 «Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους» ο ιστορικός Αμαντος.
Ακόμα και κορυφαίοι διανοητές, όπως ο πατριάρχης Φώτιος (9ος αιώνας) έγραφε πως οι Ρώσοι, προτού εκχριστιανισθούν, είχαν «ελληνικήν και άθεον δόξαν», ενώ ο «πλατωνιστής» Μιχαήλ Ψελλός (11ος αιώνας) έλεγε πως οι Κινέζοι ήταν. «Έλληνες το δόγμα»!!!
Και όταν, το 968, απεσταλμένοι του Πάπα εγχείρισαν στον αυτοκράτορα Νικηφόρο Φωκά γράμματα του Ποντίφικα με την προσφώνηση «αυτοκράτωρ των Ελλήνων», ο Φωκάς τους έριξε στη φυλακή!
Εναι αλήθεια πως, από τον 10ο και, περισσότερο, από τον 13ο αιώνα, οι βυζαντινοί ανθρωπιστές προσπάθησαν να ξαναδώσουν στα ονόματα «Ελλάς» και «Έλληνες» την παλιά τους αίγλη, και διεκδίκησαν την πνευματική «κληρονομιά» της Αθήνας. Ωστόσο, αυτή η «αποκατάσταση» δεν εξάλειψε τον (κληρικό προπάντων) ανθελληνισμό ως το τέλος της αυτοκρατορίας.
Ο μέγας λογοθέτης (πρωθυπουργός) του Ανδρόνικου Β' Παλαιολόγου, Θεόδωρος Μετοχίτης (αρχές 14ου αιώνα), θεωρούσε τους Έλληνες «εχθρούς του κράτους» και ευχόταν να «εξολοθρευθούν με την βοήθειαν του Θεού», ενώ ο προοδευτικός θεολόγος Βαρλαάμ (14ος αιώνας) θα κατηγορηθεί, ανάμεσα στ' άλλα, και σαν «ελληνομανής».
Και ο Γεννάδιος Σχολάριος (ο κατοπινός πρώτος πατριάρχης της Οθωμανοκρατίας), όταν ρωτήθηκε, τρία χρόνια πριν απ' την Άλωση, αν είναι Έλλην, απάντησε με αποστροφή: «... αν με ρωτήσει κανείς τι είμαι απαντώ, Χριστιανός είμαι».
Και ο ιστορικός Παύλος Καλλιγάς στο βιβλίο του «Μεσαιωνικός βίος του Ελληνικού Έθνους» λέγει: «Αυτούς τους διώκοντας τον Χριστιανισμό Τούρκους, αποκαλεί η Εκκλησία "νέους Έλληνας", διότι το όνομα Έλλην ήτο τότε συνώνυμο τω αντιχρίστω... Οι περισωθέντες επίσημοι αναθεματισμοί του ελληνικού ονόματος, αποδεικνύουν ότι οι ακαταλόγιστοι εκείνοι άνθρωποι ενόσουν (έπασχαν από) αληθή ελληνοφοβία»....
Ο βυζαντινός ιερός πόλεμος κατά των Ελλήνων, που κράτησε έντεκα αιώνες, απόδειξε πόσο τυφλώνει ο δογματικός φανατισμός, αλλά και πόσο ανέσπερη αλκή έχει ο ελληνικός πολιτισμός, αφού κατόρθωσε να επιβιώσει ακόμα κι όταν τον μαχόταν ανένδοτα η πιο κραταιή (μαζί με τον αυτοκράτορα) δύναμη του Βυζαντίου, η ιεραρχία... 

ΜΑΡΙΟΣ ΠΛΩΡΙΤΗΣ 1919 - 2006
Ο Μάριος Πλωρίτης γεννήθηκε στον Πειραιά. Πτυχιούχος της Νομικής και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, μιλούσε επίσης γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά και ιταλικά. Αν και τελείωσε με επιτυχία τα νομικά αυτό που τον τράβηξε κοντά του ήταν το θέατρο. Κριτικός του θεάτρου και του κινηματογράφου, μεταφραστής, λογοτέχνης και θεατρικός σκηνοθέτης, έκανε θεατρικές σπουδές στην Αγγλία, Γαλλία και ΗΠΑ. Θεατρικός συντάκτης στην εφημερίδα "Ελευθερία" (1945-1965), διευθυντής του θεατρικού τμήματος της ΕΙΡ (1950-1952), καθηγητής της Ιστορίας Θεάτρου στη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης (1956-1967). Συνεργάστηκε με το ‘’Βήμα της Κυριακής" όπου τα εβδομαδιαία άρθρα του άφησαν εποχή.
Το μεταφραστικό και κριτικό του έργο είναι σημαντικό. Μετέφρασε περισσότερα από 100 περίπου θεατρικά έργα των: Ρίλκε (1943), Μπρεχτ, Μπέρναρντ Σω, Ουάιλντ, Λουίτζι Πιραντέλλο, Ο Νιλ, Ανούιγ, Ουίλιαμς, Σόμερσετ Μωμ, Βάις κ.ά

Επιμέλεια:

Θεαγένης Γεώργιος Κοσμόπουλος
ΔΕΝ ΜΑΣ ΚΑΤΑΛΑΒΑΊΝΟΥΝ!!! (They do not understand us!!!)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΜΗ

HELLENIC NATIONAL RELIGION and HONOUR

ΔΕΝ ΜΑΣ ΚΑΤΑΛΑΒΑΊΝΟΥΝ!!! (They do not understand us!!!)

Εκείνοι που δεν καταλαβαίνουν τη δέσμευσή μας για την Ελληνική Εθνική Θρησκεία και τον Ελληνικό πολιτισμό μας, πιστεύω ότι δεν έχουν αισθανθεί ακόμη την λύπη προς τους προγόνους μας και την τυραννία που υπέστησαν από τους βαρβάρους Χριστιανούς της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Δεν έχουν αισθήματα θλίψης για την τεράστια θυσία που έκαναν για να μείνουν πιστοί στον Ελληνικό πολιτισμό. Πολλά εκατομμύρια Ελλήνων προτίμησαν να αποδεχθούν τα φρικτά βασανιστήρια των Χριστιανών και να πεθάνουν, παρά να ασπαστούν το Χριστιανισμό. Πολλοί άνθρωποι δεν αισθάνονται ούτε κατανοούν τη μεγάλη καταστροφή που έκαναν οι Εβραίο-χριστιανοί στους ανθρώπους μας και τις αρνητικές συνέπειες που είναι ακόμα μαζί μας μέχρι σήμερα.
Αν δεν αισθάνθηκαν κάποια από αυτά τα πράγματα, δεν μπορούν να κατανοήσουν τις πεποιθήσεις μας και τη δέσμευση μας σε αυτό το εθνικό σκοπό, να α ποτίσουμε φόρο τιμής σε όλα αυτά τα εκατομμύρια που θυσίασαν τη ζωή τους για τον Ελληνισμό.

THEY DO NOT UNDERSTAND US !!!
Those that do not understand our commitment to the Hellenic National Religion and our Hellenic civilization I believe have not as yet felt the sorrow towards our ancestors and the tyranny that they were subjected to by the Barbarian Christians of the Roman Empire. They have no feelings of sorrow for the enormous sacrifice they made to stay true to the Hellenic civilization. Many millions of Hellenes prefered to accept the horrendous torture of the Judaio-Christians and die, rather than to convert to Christianity. Many people do not feel or understand the great destruction that the Christians did to our people and the negative consequences that are still with us to the present day.
If they felt any of these things, they would understand our convictions and commitment to this our national cause, to pay tribute to all those millions that sacrificed their lives for Hellenism.


 CLICK HERE FOR MORE (then, go to right of your screen and click on 2010)
Για περισοτερα, κανετε ενα κλικ εδω και μετά στα δεξία τις οθωνης σας ενα κλικ επανω στο 2010 
http://ellinikotitaellinismoshellenism.blogspot.com.au/2010/11/h-aristotellis-alexandridis.html

Tuesday, 19 November 2013


ΟΙ ΘΕΟΙ ΜΑΣ

 «Εμείς αναγνωρίζουμε τους Θεούς ως τους κυβερνήτες και φύλακες του σύμπαντος κόσμου, ως ψυχή και πνεύμα του κόσμου και ως κύριο υπεύθυνο της δημιουργίας, στον οποίο αρμόζουν όλα τα ονόματα.

Εάν εσύ επιθυμείς να τους αποκαλείς Μοίρα, δεν σφάλεις. Γιατί είναι οι ίδιοι αυτοί, από τους οποίους εξαρτώνται τα πάντα, το αίτιο των αιτίων. 

Εάν εσύ επιθυμείς να τους αποκαλείς Πρόνοια, ορθά πράττεις. Γιατί είναι οι ίδιοι αυτοί, του οποίου η σοφία προνοεί γι’ αυτόν τον κόσμο.

Εάν εσύ επιθυμείς να τους αποκαλείς Φύση, πάλι δεν σφάλεις. Γιατί είναι ο ίδιοι αυτοί, από τον οποίο τα πάντα γεννήθηκαν και από την αναπνοή τους οποίου αντλούμε την ζωή μας. 

Εάν εσύ επιθυμείς να τους αποκαλείς Σύμπαν, πάλι δεν σφάλεις. Γιατί αυτοί είναι τα πάντα που μπορείς να βλέπεις, αλλά και αυτοί που ενυπάρχουν σε όλα τα επί μέρους, υπερασπιζόμενοι των εαυτό τους αλλά κάθε τι που τους ανήκει». 
(Σενέκας, «Naturales Quaestiones», 2. 45)Περί Θεών Εγκόσμιων και Υπερκόσμιων.

Από τους Θεούς μερικοί είναι του κόσμου, δηλαδή Εγκόσμιοι και άλλοι πάνω από τον κόσμο, δηλαδή Υπερκόσμιοι. Εγκόσμιους αποκαλώ όσους δημιούργησαν τον Κόσμο. Από τους Υπερκόσμιους Θεούς μερικοί δημιούργησαν την Ουσία, άλλοι τον Νου και άλλοι την Ψυχή. Και για αυτό έχουν τρεις τάξεις, οι οποίες μπορούν όλες να βρεθούν στις πραγματείες περί του θέματος. Από τους Εγκόσμιους Θεούς μερικοί έφεραν σε ύπαρξη τον Κόσμο, άλλοι τον ψύχωσαν, άλλοι τον εναρμόνισαν, καθώς αποτελείται από διάφορα στοιχεία. Μία τετάρτη τάξη Θεών τον διαφυλάσσει εναρμονισμένο.

Αυτές είναι οι τέσσερις πράξεις που η κάθε μία έχει αρχή, μέση και τέλος, συνεπώς πρέπει να υπάρχουν Δώδεκα Θεοί για να κυβερνούν τον Κόσμο. Εκείνοι που έπλασαν τον Κόσμο είναι ο Ζεύς, ο Ποσειδών και ο Ήφαιστος. Εκείνοι που τον εμψύχωσαν είναι η Δήμητρα, η Ήρα και η Άρτεμις. Εκείνοι που τον εναρμόνισαν είναι ο Απόλλων, η Αφροδίτη και ο Ερμής. Εκείνοι που τον φυλάσσουν είναι η Εστία, η Αθηνά και ο Άρης.

Στ’αγάλματά τους υπάρχουν κρυφές ενδείξεις των χαρακτηριστικών τους. Ο Απόλλων εναρμονίζει μία λύρα. Η Αθηνά είναι ένοπλη και η Αφροδίτη είναι γυμνή (επειδή η αρμονία δημιουργεί την ομορφιά και η ομορφιά σε ό,τι είναι ορατό δεν κρύβεται). Ενώ αυτοί οι Δώδεκα, κατά μία πρωταρχική έννοια κατέχουν τον Κόσμο, θεωρούμε ότι και οι άλλοι Θεοί εμπεριέχονται σε αυτούς. Ο Διόνυσος στο Δία, για παράδειγμα, ο Ασκληπιός στον Απόλλωνα και οι Χάριτες στην Αφροδίτη.

Διακρίνουμε επίσης και τις διάφορες σφαίρες τους. Στην Εστία ανήκει η Γη, στον Ποσειδώνα το νερό, στην Ήρα ο αέρας, στον Ήφαιστο η φωτιά. Και οι έξι ανώτερες σφαίρες στους Θεούς που συνήθως αποδίδονται. Διότι ο Απόλλων και Άρτεμις αφορούν τον Ήλιο και τη Σελήνη, η σφαίρα του Κρόνου πρέπει να αποδοθεί στην Δήμητρα, ο αιθέρας στην Αθηνά. Ενώ ο ουρανός είναι κοινός για όλους. Έτσι οι τάξεις, δυνάμεις και σφαίρες των Δώδεκα Θεών εξηγούνται και υμνούνται.


Σ.ΣΑΛΟΥΣΤΙΟΣ
Η συμβολική σημασία των Θεών...

Δίας - Ζευς = = δύναμις, αρμονία ( αρχική αιτία των πραγμάτων ).

Ποσειδών = ισορροπία των υγρών στοιχείων, για να υπάρχει ζωή.

Απόλλων = θερμότητα για την επιβίωση του ανθρώπου και της φύσης. ( Ήλιος, Φως , Θεός του Φωτός ).΄

Ηφαιστος = τέχνη, διαμόρφωση και εξευγενισμός των στοιχείων του κόσμου.

Άρης = ανδρική και πατριαρχική κηδεμονία.( θεός του πολέμου).

Έρμής = γνώση και σοφία για να ολοκληρωθεί ο νους του ανθρώπου. Αγγελιοφόρος των πνευματικών θεικών βουλών, αλλά και της διακίνησης του εμπορικού πλούτου και θεός του εμπορίου.

Ήρα = υποσυνείδηση , σύζυγος του Δία για να διατηρείται η αρμονία και η πληρότητα. Θεά των γυναικών και της οικογένειας.

Δήμητρα = θεά της γεωργίας, η μεγαλύτερη μητέρα που αγκαλιάζει το παιδί της και δεν μπορεί να το αποχωριστεί.

Εστία = θεά της οικίας, της ζεστασιάς του σπιτιού, η ζεστή φλόγα που ολόγυρά της συγκεντρώνεται η οικογένεια.

Αθηνά = υπερσυνείδηση, θεά της γνώσης και της σοφίας. Αλεξίκακη, ειρηνική, ηθικότατη, παρθένα.

Άρτεμις = θεά της αξιοπρέπειας. Προστάτης των ζώων από τις επιβουλές των μνησίκακων ανθρώπων, αλλά και του κυνηγιού.

Αφροδίτη = θεά της γονιμότητας και της ομορφιάς. Ενώνει αρμονικά το θηλυκό με το αρσενικό και διαιωνίζει το είδος του.

Οι Θεοί των Ελλήνων είναι εγκόσμιοι και όχι ''εξωγήινοι'', είναι δυνατοί, χαμογελαστοί, ωραίοι και προπαντός << άνθρωποι >>.

Η ταυτόχρονη και απανταχού παρουσία του θείου είναι βαθειά ριζωμένη στην ψυχή του Έλληνα που βλέπει την ουσία του παντού, χωρίς ωστόσο να τη φοβάται. Οι θεοί είναι γεννήτορές του και φίλοι του, είναι οι ελπίδες και τα ιδανικά του προς τα οποία τείνει να εξομοιωθεί. Δεν είναι άναρχοι και άμετροι, αλλά υπόκεινται στον Νόμο, του οποίου τα μέτρα κατά τον Ηράκλειτο << κανείς δεν μπορεί να υπερβεί >>.

NO I WILL NOT BE CELEBRATING EASTER!
My very dear friends, without wishing to hurt the feelings of those close to us that might be celebrating the life and the so-called resurrection of this normal Jewish human being called Manuel sic. Jesus....allow me to first of all say that "Sin" is a Judeo-Christian creation...a manifestation of the mind...an imaginary illusion of a hypothetical rainbow in our minds....we see it only with our imagination...born of fear, embedded in our mindset from early on in our lives by adults...by the clergy...by the Church etc.
However in the real world, there is right and wrong, good and bad...the just and the unjust...the ethical and the unethical...the moral and the immoral  a spirit of kindness and an attitude of being mean spirited...legal and illegal....το κάλος και το αδικώ...ή αδικία...
Therefore I cannot see the reason for the so-called God (Yahweh – Γιαχβέ) of the need to bring into the world a so-called son of God Yahweh called Jesus and then to have the intentions of intentionally sacrificing this so-called God-person in order to save man from an unknown and non-existence thing called SIN !
Is Yahweh such a barbarian and cruel God ?
I do not believe in the death and resurrection after 3 days of this Jewish man called Jesus. I do not believe is his divinity...to me if he actually existed he was just a normal human being !
So no, I will not be celebrating this so-called event!!!
It will be a normal week for me...and I will be wishing peace,  love and  ευδαιμονία to all the peoples of the world...as I do every other day of the year....with a special emphasis of good wishes to all our Hellenic brothers and sisters of the world!!!

ΌΧΙ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΟΡΤΆΣΩ ΤΟ ΠΆΣΧΑ!
Πολύ Αγαπητοί μου φίλοι , χωρίς να θέλω να βλάψει τα συναισθήματα όσων είναι κοντά μας που μπορεί να γιορτάζουν τη ζωή και τη λεγόμενη ανάσταση αυτού του φυσιολογικού εβραϊκού ανθρώπου που ονομάζεται Εμμανουήλ sic .... Ιησούς .... επιτρέψτε μου πρώτα απ 'όλα να πω ότι "η ΑΜΑΡΤΊΑ " είναι μια Εβραίο - χριστιανική δημιουργία ... μια εκδήλωση του νου ... μια φανταστική ψευδαίσθηση ενός υποθετικού ουράνιο τόξο στο μυαλό μας .... το βλέπουμε μόνο με τη φαντασία μας ... γεννιέται από το φόβο , ενταγμένες στη νοοτροπία μας από νωρίς στη ζωή, από τους ενήλικες ... από τους κληρικούς ... από την Εκκλησία κλπ.
Ωστόσο, στον πραγματικό κόσμο , υπάρχει το σωστό και το λάθος,  το καλό και  το κακό, το ηθικό και το ανήθικο,  ... το πνεύμα της καλοσύνης και της μη καλοσύνης... η νομιμότητά και το παράνομο .... το κάλος και το αδικώ ... ή αδικία . ..
Ως εκ τούτου, δεν μπορώ να βλέπω το λόγο για το λεγόμενο Θεό ( Γιαχβέ ) να έχει την ανάγκη να φέρει στον κόσμο ένα λεγόμενο "γιο του Θεού Γιαχβέ" που ονομάζεται Ιησούς και στη συνέχεια να έχει τις προθέσεις της εκ προθέσεως να θυσιάζει αυτό το λεγόμενο Θεό - άνθρωπο, προκειμένου να σώσει τον άνθρωπο...την ανθρωπότητα από ένα άγνωστο και μη - υπαρκτό πράγμα που ονομάζεται ΑΜΑΡΤΊΑ ..επιχείρημά οξύμωρο...
Είναι ο Γιαχβέ,  ένας βάρβαρος και απάνθρωπος Θεός;;
Δεν πιστεύω στο θάνατο και την ανάσταση μετά από 3 ημέρες αυτού του Εβραϊκού ανθρώπου που ονομάζεται Ιησούς . Δεν πιστεύω στην θεότητα του ... για μένα, αν υπήρξε πραγματικά ήταν απλά ένα φυσιολογικό ανθρώπινο ον !
Οπότε όχι, δεν θα γιορτάσω αυτό το λεγόμενο γεγονός!

Θα είναι μια κανονική εβδομάδα για μένα ... και εγώ θα ευχηθώ την ειρήνη,  αγάπη και ευδαιμονία σε όλους τους λαούς του κόσμου ... όπως κάνω κάθε άλλη μέρα του χρόνου .... με ιδιαίτερη έμφαση στις ευχές αυτές σε όλους τους 'Ελληνες αδελφούς και αδελφές του κόσμου μας ! 
Η Αγία Σοφία στην ΚωνσταντινούποληΗ Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη είναι ένα χριστιανικό σύμβολο της Χριστιανικής Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, αυτή η Αυτοκρατορία που διέπραξε γενοκτονία εναντίον του Ελληνικού Λαού.

Είναι επίσης ένα "Πολιτιστικό, Φιλοσοφικό και θρησκευτικό σύμβολο γενοκτονίας κατά του Ελληνισμού και του Ελληνικού Πολιτισμού".

Γιατί θα πρέπει εμείς οι ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΗΙΚΟΊ να νοιαζόμαστε για το τι θα κάνουν οι Τούρκοι με αυτό το χριστιανικό κτίριο, το οποίο χτίστηκε από τον Ρωμαίο Αυτοκράτορα Ιουστινιανό τον 6ο αιώνα μ.Χ.;

The Hagia Sophia Church in Constantinople is a Christian symbol of the Christian Eastern Roman Empire, the empire which committed genocide against the Greek People, from the middle 4th century A.D. onwards.

It is also a "cultural, philosophical and religious symbol of genocide against HELLENES and Hellenic Civilization, by the Christians."

Why should we ETHNIKOI GREEKS care what the Turks do with this Christian building, which was built by the foreign Christian Eastern Roman Emperor Justinian in the 6th century AD?

...............................................................................................................................
WE NEED TO BE GUIDED BY LOGIC, NOT IRRESPONSIBLE EMOTION!

Description: agora1All this talk about HAGIA SOFIA….and taking back CONSTANTINOPLE with a population of 18 million TURKS, is like wanting to go to war with Turkey… this we need like a bullet in the head!!!

We would risk the total destruction of Greece as we know it. This of course would benefit many foreigners and their interests 100%, but it would certainly not benefit Greece or its’ people even 1 % .

A big part of Turkey was part of Ancient Greece for 3 thousand years …this loss for us Hellenes is very painful indeed…but it is something we unfortunately have to accept and move on…

Thus talking constantly about taking back CONSTANTINOPLE by the Greek Orthodox clergy and their over ZEALOUS Christian followers  is foolish, dangerous and very irresponsible!!!

For too long the Hellenic State has made compromises to TURKEY…because of the so called delicate interests of the PARTRIARCHATE and its’ HALKIS SCHOOL etc. !!!
THIS IRRESPONSIBLE POSITION & POLICY BY GREECE MUST STOP IMMEDIATELY!!!

The well being and the security of Greece must not be allowed to be undermined and compromised by the Patriarchate!!! This blackmail must not be tolerated or accepted by Greece or its’ people any longer!!!


Πρέπει να καθοδηγουμαστε από τη λογική και όχι από ανεύθυνα ΣΥΝΑΊΣΘΗΜΑ !!!

Όλη αυτή η συζήτηση για την Αγία Σοφία .... και παίρνοντας πίσω την Κωνσταντινούπολη , με το πληθυσμό τις από 18 εκατομμύρια ΤΟΥΡΚΟΥΣ, είναι σαν να θέλουμε πόλεμο με την Τουρκία ... αυτό είναι σαν να θέλουμε μια σφαίρα στο κεφάλι !

Θα διακινδυνεύσει η ολική καταστροφή της Ελλάδα όπως την ξέρουμε ... αυτό φυσικά θα ωφελούσε πολλούς ξένους και τα συμφέροντά τους 100 % ... αλλά σίγουρα δεν θα ωφελήσει την Ελλάδα ή των λαό της ούτε 1 % .

Ένα μεγάλο μέρος της Τουρκίας ήταν μέρος της αρχαίας Ελλάδα, για περίπου 3.000 χρόνια ... αυτή η απώλεια για εμάς τους Έλληνες είναι πραγματικά πολύ επώδυνη ... αλλά αυτό είναι κάτι που , δυστυχώς, πρέπει να το αποδεχθούμε και να προχωρήσουμε προς τα μπροστά....στο μέλλων...

Έτσι, που μιλάνε συνεχώς για το «ΝΑ ΠΆΡΟΥΜΕ ΠΊΣΩ» την Κωνσταντινούπολη από τους Έλληνες Ορθοδόξους κληρικούς και των πολύ ζηλόφθονο χριστιανούς τους οπαδούς, είναι ανόητο , επικίνδυνο και πάρα πολύ ανεύθυνο!!!

Για πολύ καιρό, η Ελληνική Πολιτεία έχει κάνει συμβιβασμούς προς όφελος της Τουρκίας ... γιατί.... από τα λεγόμενα ευαίσθητα συμφέροντα του Πατριαρχείου και της « ΧΑΛΚΙΣ ΣΧΟΛΗΣ τις κλπ.

ΑΥΤΉ Η ανεύθυνη ΘΈΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΊΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΆΔΑΣ πρέπει να σταματήσει αμέσως!!!

Η ευημερία και η ασφάλεια της Ελλάδας δεν πρέπει να επιτρέπεται να υπονομευθεί και να τεθεί σε κίνδυνο από το Πατριαρχείο !!!

Αυτός ο εκβιασμός δεν πρέπει να γίνεται ανεκτός ή αποδεκτικός από την Ελλάδα ή των λαό τις...φτάνει πια!!!

....................................................................................................................
ΑΝ ΠΑΊΡΝΑΜΕ ΤΗΝ ΠΌΛΗ ΠΊΣΩ......ΟΙ ΤΟΎΡΚΟΙ ΜΕ ΤΑ 17 Η 18 ΕΚΑΤΟΜΜΎΡΙΑ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΘΑ ΑΦΟΜΟΊΩΝΑΝ ΕΜΑΣ ΚΑΙ ΌΧΙ ΕΜΕΙΣ ΑΥΤΟΎΣ.......ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΣΕ ΛΊΓΑ ΧΡΌΝΙΑ ΤΈΡΜΑ Η ΎΠΑΡΞΉ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΠΆΝΤΑ !!!

IF BY SOME (sic…CHRISTIAN...MIRACLE...) WE EVER TOOK BACK CONSTANTINOPLE WITH ITS 17 TO 18 MILLION TURKS, THEY...THE TURKS WOULD ASSIMILATE US ALL....NOT THE OTHER WAY AROUND......After a few decades we would cease to EXIST FOREVER...NO MORE HELLENISM OR HELLENES!!!

............................................................................................................................


ΈΝΩΣΗ ΕΛΛΉΝΩΝ ΕΘΝΙΚΏΝ

Συστρατευτείτε με την ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ , οργανωθείτε σε κοινότητες ανά τόπους για να δείτε ελεύθερο το Ελληνικό Έθνος και παλινορθωμένη την Ελληνική Εθνική Θρησκεία και Τιμή μας!
Η σφαγή των Ελλήνων από το Βυζάντιο και την Εκκλησία! Διαβάστε όλα τα στοιχεία
Η σφαγή των Ελλήνων από το Βυζάντιο και την Εκκλησία! Διαβάστε όλα τα στοιχεία
 19 Αυγ 2013 - ΘΕΜΑΤΑ   Τα παρακάτω είναι αυτοκρατορικά διατάγματα από την εποχή του Βυζαντίου με τα οποία δίνονται οδηγίες προς τους τοπικούς άρχοντες για το πως θα εξαλείψουν τους “Έλληνες”. Σαν Έλληνες θεωρούνται αυτοί που δεν ασπάστηκαν τον χριστιανισμό αλλά συνέχιζαν να εξασκούν την προγονική τους Ελληνική θρησκεία και να διαβάζουν και να μελετούν αρχαία κείμενα φιλοσόφων.
Εντύπωση προκαλεί η φράση «διαπράττουν την ασέβεια του Ελληνισμού»! Ο ορισμός του μίσους! Απολαύστε:
«Διατάσσουμε όλα τα ιερά και οι ναοί τους (των Ελλήνων), όσα βρίσκονται ακόμα άθικτα, να καταστραφούν με διαταγή των τοπικών αρχών και να εξαγνιστούν με την ύψωση του σημείου της σεβαστής χριστιανικής θρησκείας. Αν με επαρκείς αποδείξεις ενώπιον ικανού δικαστή εμφανιστεί κάποιος που έχει παραβλέψει αυτόν τον νόμο, θα τιμωρηθεί με την ποινή του θανάτου». (Αυτοκράτορες Θεοδόσιος και Βαλεντιανός προς Ισίδωρον, Έπαρχο Πραιτωρίου, 14 Νοεμβρίου 435 μ.Χ.)
«Να κλείσουν όλοι οι ναοί σε όλες τις πόλεις και σε όλους τους τόπους της οικουμένης. Αν κάποιος με οποιαδήποτε δύναμη παραβεί (αυτόν τον νόμο) θα τιμωρηθεί με αποκεφαλισμό». (Ιουστινιάνειος Κώδικας 1.11 : αυτοκράτωρ Κωνστάντιος Α’ προς Ταύρο. Έπαρχον του Πραιτωρίου, Δεκέμβριος 534 μ.Χ.)
«Τέτοιου είδους πράξεις (λατρεία των ελλήνων θεών) αν εξακολουθούν να συμβαίνουν(η καταγγελθεί ότι συμβαίνουν) ακόμα και σε κάποιο λιβάδι ή σπίτι, το λιβάδι ή το σπίτι αυτό θα προσαρτηθεί ταμείο των ιεροτάτων ανδρών (δηλαδή των Ιερέων της Χριστιανικής Εκκλησίας) ενώ ο ιδιοκτήτης τους, που έδωσε τη συγκατάθεσή του να μιανθεί ο τόπος, θα αποπεμφθεί από το (οποιοδήποτε) αξίωμά του, θα χάσει την περιουσία του και αφού υποστεί βασανισμό με μεταλλικά όργανα, θα οδηγηθεί σε διαρκή εξορία».(Ιουστινιάνειος Κώδικας 1.11.8,αυτοκράτορες Λέων και Ανθέμιος προς Διόσκουρον, Έπαρχο του πραιτωρίου. Παρεδόθη το 472 μ.Χ.).
«Διατάσσουμε τους άρχοντές μας, αλλά και όσους διδάσκονται από τους θεοφιλέστατους επισκόπους, να αναζητούν σύμφωνα με το νόμο όλες τις περιπτώσεις ασέβειας υπέρ της Ελληνικής θρησκείας έτσι ώστε να μη συμβαίνουν, αλλά και αν συμβαίνουν να τιμωρούνται. Κανείς να μην έχει το δικαίωμα να κληροδοτεί με διαθήκη(περιουσίες) ή να χαρίζει με δωρεά οτιδήποτε σε πρόσωπα ή τόπους, που έχουν επισημανθεί ότι διαπράττουν την ασέβεια του Ελληνισμού. Όσα δίδονται ή κληροδοτούνται μ’ αυτόν τον τρόπο θα αφαιρούνται. Με την παρούσα ευσεβή νομοθεσία να διατηρηθούν σε ισχύ όλες οι τιμωρίες, με τις οποίες οι προηγούμενοι βασιλείς είχαν απειλήσει να τιμωρήσουν την Ελληνική πλάνη, με τις οποίες προσπαθούσαν (οι προγενέστεροι χριστιανοί βασιλείς) να διασφαλίσουν την Ορθόδοξη πίστη».(Ιουστινιάνειος Κώδικας 1.11.9 επίσης Β1,1,19 και Νομοκάνων 6,3. Ο συγκεκριμένος νόμος θεωρείται νομοθέτημα του Ιουστινιανού).
«Επειδή μερικοί συνελήφθησαν(αν και αξιώθηκαν το χριστιανικό βάφτισμα) διακατεχόμενοι την πλάνη των ανόσιων μυσαρών Ελλήνων, να διαπράττουν εκείνα που δικαιολογημένα εξοργίζουν τον φιλάνθρωπο Θεό μας, αυτοί θα υποβληθούν στην αντίστοιχη τιμωρία και μάλιστα με πνεύμα επιείκειας. Αν επιμείνουν στην πλάνη των Ελλήνων, θα υποβληθούν στην εσχάτη των ποινών. Αν δεν έχουν αξιωθεί ακόμα το σεβαστό βάφτισμα, θα πρέπει να παρουσιαστούν στις ιερότατες εκκλησίες μαζί με τις συζύγους και τα παιδιά τους και μαζί με όλους του οίκου τους και να διδαχθούν την αληθινή πίστη των χριστιανών. Αφού διδαχθούν και αποβάλουν την πλάνη που τους διακατείχε προηγουμένως, θα πρέπει να ζητήσουν το σωτήριο βάπτισμα. Διαφορετικά ας γνωρίζουν ότι αν παραμελήσουν να το κάνουν(να ζητήσουν μόνοι τους δηλαδή το σωτήριο βάπτισμα) δεν θα έχουν κανένα πολιτικό δικαίωμα ούτε θα τους επιτραπεί να είναι ιδιοκτήτες περιουσίας, ούτε κινητής ούτε ακίνητης. Θα τους αφαιρεθούν τα πάντα και θα εγκαταλειφθούν στην ένδεια και επιπλέον θα υποβληθούν στις έσχατες τιμωρίες. Θα παρεμποδίσουμε κάθε μάθημα που διδάσκεται από όσους πάσχουν από τη νόσο και τη μανία(μάθησης) των ανόσιων των Ελλήνων, ώστε προσποιούμενοι ότι διδάσκουν, να μη διαφθείρουν πια τις ψυχές των μαθητών τους με δήθεν αλήθειες. Αν φανεί λοιπόν κάποιος τέτοιος άνθρωπος και δεν τρέξει στις άγιες εκκλησίες μας μαζί με όλους τους συγγενείς και τους οικείους του, θα τιμωρηθεί με τις προαναφερθείσες ποινές. Θεσπίζουμε δε και νόμο, σύμφωνα με τον οποίο τα παιδιά, όταν είναι σε μικρή ηλικία θα πρέπει να βαπτίζονται αμέσως και χωρίς αναβολή, όσα δε είναι μεγαλύτερα στην ηλικία θα πρέπει να συχνάζουν στις ιερότατες εκκλησίες μας και να διδάσκονται τις θείες γραφές και τους θείους (εβραιο-βιβλικούς) κανόνες. Αφού δε εννοήσουν και αποβάλλουν την παλαιά (αρχαιο-Ελληνική) πλάνη, θα μπορέσουν να δεχθούν το βάπτισμα και στη συνέχεια να διαφυλάξουν την αληθινή πίστη των ορθόδοξων χριστιανών. Όσων δε έχουν κάποιο στρατιωτικό ή άλλο αξίωμα ή περιουσία μεγάλη και για να κρατήσουν προσχήματα(προσποιούμενοι τους πιστούς) ήλθαν ή πρόκειται να έρθουν να βαφτιστούν, αλλά αφήνουν τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους και τα υπόλοιπα μέλη του οίκου τους μέσα στην Ελληνική πλάνη, διατάσσουμε να δημευθεί η περιουσία τους, να αποκλεισθούν από τα πολιτικά τους δικαιώματά τους και να υποβληθούν σε αντάξιες τιμωρίες, αφού είναι φανερό, ότι πήραν το βάπτισμα χωρίς καθαρή πίστη. Θεσπίζουμε αυτούς τους νόμους για τους αλιτήριους Έλληνες». (Ιουστινιάνειος κώδικας 1.11.10).
Κάτω από την κυριαρχία των αυτοκρατόρων της Ανατολικής Ρώμης του Θεοδοσίου 379-395 και του Ιουστινιανού 527-565 φροντίσανε για τα μεγαλειώδη ανθελληνικά Νομοθετήματα και μ΄ αυτά την αυξανόμενη καταπίεση της Ελληνικής θρησκείας. Μεγαλοπρεπή αριστουργήματα κτιριακών οικοδομημάτων καταστράφηκαν ή μετατράπηκαν σε εκκλησίες και οι τελετουργίες των αρχαίων απαγορεύτηκαν Παρά τούτων των διαπιστώσεων και γεγονότων οι αγώνες επιβιώσανε και επί των χριστιανικών χρόνων μέχρι το 393 μετά Χριστών
Ο Αυτοκράτορας Θεοδόσιος Τον Φεβρουάριο του 380 καθιέρωσε τον «θρίαμβο της ορθοδοξίας» και υπέβαλε ως επίσημη υποχρεωτική θρησκεία τον χριστιανισμό. Συγκάλεσε το 381 τη Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδο για να αποβάλει τους αιρετικούς και να ρυθμίσει τις διάφορες ενδοεκκλησιαστικές έριδες. Υπό του Θεοδοσίου εγκαινιασθείς διωγμός εναντίον των αιρετικών επεκτάθηκε σε όλες τις πόλεις της Ανατολής. Όλες οι εκκλησίες και όλα τα ιερά κτήματα δόθηκαν στους ορθοδόξους, απαγόρευσε στους αιρετικούς να κατέχουν πολιτικά αξιώματα, πολλούς από αυτούς τους έστειλε στην εξορία.
Επίσης εστράφη με φανατισμό εναντίον των επιμενόντων στην αρχαιοελληνική λατρεία, προέβηκε ακόμα περαιτέρω μεταξύ άλλων και στην κατάργηση των ολυμπιακών αγώνων και γενικά πανελλήνιων αγώνων, ως υποθάλποντων αυτήν την λατρεία. Οι φανατικοί χριστιανοί αφού έλαβαν θάρρος και αποθρασύνθηκαν από τη στάση του αυτοκράτορα, προέβησαν στην κατεδάφιση πολλών αρχαίων ναών. Μεταξύ άλλων κατεστράφη τότε ο περίφημος ναός του Σεράπιδος στην Αλεξάνδρεια, ο περικαλλής ναός στην Απαμεία και πολλοί άλλοι. Κατ΄ αυτόν τον τρόπον θριάμβευσε επί της εποχής του Θεοδοσίου ο χριστιανισμός επί των Ελλήνων εθνικών, και των αλλιώς σκεπτόμενων και επίσης η Ορθοδοξία επί των αιρετικών, έτσι που ανακηρύχτηκε από την εκκλησία ως Θεοδόσιος ο Μέγας.
324 Ο Κωνσταντίνος συντρίβει τον ανταγωνιστή του Λικίνιο και ανακηρύσσει τον Χριστιανισμό μόνη επίσημη λατρεία της Αυτοκρατορίας. Λεηλατεί το Μαντείο του Διδυμαίου Απόλλωνος κοντά στην Μίλητο και θανατώνει με βασανιστήρια όλους τους ιερείς του. Στο ιερό όρος Άθως εξαπολύεται μέγας διωγμός κατά των Εθνικών και καταστρέφονται όλα τα εκεί ελληνικά Ιερά.
326 Με προτροπή της μητέρας του Ελένης, ο Κωνσταντίνος εκθεμελιώνει το Ιερό του Θεού Ασκληπιού στις Αιγές της Κιλικίας και χρησιμοποιεί τους κίονές του για κατασκευή εκκλησιών. Επίσης, καταστρέφει τον Ναό της Θεάς Αφροδίτης επάνω στον υποτιθέμενο τάφο του ραβί Τζεσουά, αλλά και άλλους Ναούς της ιδίας Θεάς όπως λ.χ. στην Άφακα Λιβάνου, την Μάμβρη, την Φοινίκη και την Βααλβέκ (Ηλιόπολη), και αυτές οι καταστροφές είναι βεβαίως μόνον όσες ομολογεί ο βιογράφος του Ευσέβιος.
335 Εγκαίνια της Εκκλησίας του. «Αγίου Τάφου», ο οποίος κτίσθηκε στη θέση του Ναού της Θεάς Αφροδίτης που ο Κωνσταντίνος κατέστρεψε το 326 – 327, και για τον διάκοσμό του λεηλατούνται όλα σχεδόν τα Εθνικά Ιερά της Παλαιστίνης και της Μικράς Ασίας. Με ειδικό αυτοκρατορικό διάταγμα σταυρώνονται ως τάχα… υπαίτιοι της κακής συγκομιδής εκείνου του έτους (…) όλοι οι «μάγοι και μάντεις», και ανάμεσά τους μαρτυρεί ο Νεοπλατωνικός φιλόσοφος Σώπατρος εξ Απαμείας, μαθητής του Ιαμβλίχου.
355 Στους «Αποστολικούς Κανόνες», συνταχθέντες εκείνη ακριβώς την εποχή, διαβάζουμε τα εξής ανατριχιαστικά:
«Απόφευγε όλα τα βιβλία των Εθνικών. Τι χρειάζεσαι τις ξένες συγγραφές, τους νόμους και τους ψευδοπροφήτες που οδηγούν τους άφρονες μακριά από την πίστη; Τι βρίσκεις να λείπει από τις εντολές του Θεού και το αναζητάς στους μύθους των Εθνικών;
Αν επιθυμείς να διαβάζεις ιστορίες έχεις το βιβλίο των Βασιλειών, αν ρητορική και ποιητική έχεις τους Προφήτες, έχεις τον Ιώβ, έχεις τις Παροιμίες, όπου θα βρεις σοφία μεγαλύτερη από κάθε ποιητική και σοφιστική, γιατί αυτά είναι τα λόγια του Κυρίου, του μόνου σοφού.
Αν επιθυμείς τραγούδια έχεις τους Ψαλμούς, αν επιθυμείς αρχαίες γενεαλογίες έχεις την Γένεση, αν νομικά βιβλία και επιταγές, έχεις τον ένδοξο Θείο Νόμο. Γι’ αυτό απόφευγε με επιμονή κάθε εθνικό και διαβολικό βιβλίο».
356 Κοινό έδικτο του Κωνσταντίου και του Κώνσταντος («Προς τον Φλάβιο Ταύρο, Έπαρχο του Πραιτωρίου»), την 20η Φεβρουαρίου ή κατ’ άλλους την 1η Δεκεμβρίου του έτους αυτού, διατάσσει την απομάκρυνση του Βωμού της Θεάς Victoria – Νίκης από την αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου (η Θεά αποτελούσε από την εποχή του Διοκλητιανού. τμήμα της ανωτάτης Τριάδος -Jupiter, Hercules, Victoria- του Πανθέου των Εθνικών), το σφράγισμα των Εθνικών Ιερών και την κατάσχεση των περιουσιών τους, καθώς και την θανάτωση δι’ αποκεφαλισμού όλων όσων ασκούν (ή και απλώς… ανέχονται !) την Παραδοσιακή Λατρεία
365 Έδικτο της 17ης Νοεμβρίου απαγορεύει στους Εθνικούς αξιωματικούς να διατάσσουν χριστιανούς στρατιώτες. Άπειροι σωροί βιβλίων, όλα τους λογοτεχνικά, φιλοσοφικά κι επιστημονικά ελληνικά συγγράμματα -και όχι.. «εγχειρίδια μαγείας», όπως ήθελε η διαστροφή των ιεροεξεταστών- καίγονται στις πλατείες των αστικών κέντρων, ενώ μέσα στα πλήθη των διωκομένων Ελληνικώς θρησκευόμενων («ειδωλολατρών» κατά τους χριστισανούς), βρίσκονται όλοι σχεδόν οι εναπομείναντες αξιωματούχοι του Ιουλιανού, που είτε καθαιρούνται, όπως λ.χ. ο γνωστός Καίσαρ Σαλλούστιος (συγγραφεύς της θαυμαστής πολυθεϊστικής θεολογικής επιτομής «Περί των Θεών και του Κόσμου», ο οποίος και είχε επίσης προτρέψει τον Ιουλιανό στη θέσπιση της απολύτου ανεξιθρησκείας), είτε ρίχνονται στις φυλακές και οι πιο άτυχοι από αυτούς καίγονται ζωντανοί, αποκεφαλίζονται, ή στραγγαλίζονται μετά από φρικτά βασανιστήρια με την κατηγορία, φυσικά, της… «ασκήσεως μαγείας» (!), όπως λ.χ. ο ιατρός Ορειβάσιος, ο φιλόσοφος Σιμωνίδης που τον έκαψαν ζωντανό (στην πρώτη ιστορικά χριστιανική καύση, πολύ πριν τα περιβόητα «auto da fe» των παπικών), ο αρχιερεύς των Εθνικών Ναών της Τρωάδος κα πρώην χριστιανός επίσκοπος Πηγάσιος, κ.ά
373 Επαναλαμβάνεται η απαγόρευση των μαντικών πρακτικών και της Αστρολογίας, και πρωτοχρησιμοποιείται ο απαξιωτικός όρος «pagani» (παγανιστές, άνθρωποι της υπαίθρου) για μείωση των Εθνικών. Εφεξής, οι Εθνικοί δεν θ’ αναφέρονται πλέον στα έδικτα των αυτοκρατόρων ως «gentiles» ή «ethnici», αλλά με τον απαξιωτικό όρο «pagani» με τον οποίο το θράσος των χριστιανών προσπαθεί να παρουσιάσει τον Εθνισμό ως τάχα σύμφυρμα δεισιδαιμονικών αντιλήψεων αμόρφωτων χωριατών «.gentiles quos vulgo paganos vocamus» («Θεοδοσιανός Κώδιξ» 16. 3. 46).
380 Στις 27 Φεβρουαρίου, ο αυτοκράτωρ Φλάβιος Θεοδόσιος απαγορεύει όλες τις θρησκείες πλην της χριστιανικής. Όλοι οι μη χριστιανοί χαρακτηρίζονται στο εξής «σιχαμεροί, αιρετικοί, μωροί και τυφλοί». Ο επίσκοπος Μεδιολάνου Αμβρόσιος εξουσιοδοτείται να καταστρέψει όλους τους Ναούς των Εθνικών και να κτίσει επάνω στα θεμέλιά τους εκκλησίες. Οι αρχηγοί μερικών γοτθικών φυλών βαπτίζονται χριστιανοί. Καθοδηγούμενος από το μισαλλόδοξο ιερατείο, ο χριστιανικός όχλος επιτίθεται στο ελληνικό Ιερό της Ελευσίνος, το βεβηλώνει και απειλεί να λυντσάρει τους ιερείς Νεστόριο και Πρίσκο. Ο 95χρονος Ιεροφάντης Νεστόριος, γεμάτος θλίψη και αγανάκτηση, ανακοινώνει το οριστικό τέλος των πανάρχαιων Ελευσινίων Μυστηρίων και την απαρχή της επί γής βασιλείας του πνευματικού σκότους. Ο αυτοκράτωρ Θεοδόσιος αποκαλεί σε διάταγμά του «παράφρονες» όλους όσους διαφωνούν με το χριστιανικό δόγμα της Αγίας Τριάδος και απαγορεύει κάθε διαφωνία με τις θελήσεις της Εκκλησίας.
389 Κηρύσσεται εκτός νόμου κάθε μη χριστιανική μέθοδος χρονολογήσεως. Πλήθη μοναχών της ερήμου εισβάλουν στις πόλεις της Μέσης Ανατολής και καταστρέφουν με μανία αγάλματα, βωμούς και Ιερά, λυντσάρουν Εθνικούς και καίνε Βιβλιοθήκες. Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόφιλος κινητοποιεί τον φανατισμένο χριστιανικό όχλο για να κάνει μεγάλους διωγμούς κατά των Εθνικών. Μετατρέπει σε εκκλησία τον Ναό του Θεού Διονύσου, πυρπολεί το Μιθραίο και καταστρέφει τον Ναό του Διός.
392 Νέος μεγάλος διωγμός κατά των Εθνικών σε ολόκληρη την Αυτοκρατορία. Σβήνουν τα Μυστήρια της Σαμοθράκης μετά από κατασφαγή των ιερέων και όλων των θρησκευτών από απόσπασμα «διωγμιτών» που αποβιβάσθηκε στο νησί. Καταστροφή του Μαντείου του Άμμωνος Διός στην Άφυτο της Χαλκιδικής. Στις αίθουσες των δικαστηρίων «κυλούν ρυάκια αίματος», όπως χαρακτηριστικά γράφει ο Λιβάνιος. Στην Κύπρο, ο εβραϊκής καταγωγής επίσκοπος («Άγιος» και αυτός !) Επιφάνειος και ο «Άγιος» Τύχων εκχριστιανίζουν μαζικά και με την απειλή του φασγάνου και της πυράς χιλιάδες Εθνικούς και καταστρέφουν όλα τα Ιερά της νήσου. Παύουν οριστικά τα κυπριακά Μυστήρια της Αφροδίτης.
Το σχετικό διάταγμα του Θεοδοσίου δηλώνει κυνικά: «όποιος δεν υπακούσει στον πατέρα Επιφάνειο δεν έχει θέση πάνω στο νησί». Στις μεσανατολικές πόλεις Πέτρα, Αερόπολη, Ράφια, Γάζα και Βααλβέκ (Ηλιόπολη) ξεσπούν απελπισμένες εξεγέρσεις των Εθνικών κατά των διωγμητών, των χριστιανών οχλοκρατών και των μοναχών ροπαλοφόρων. Στην πόλη Σούφες της Β. Αφρικής, 60 χριστιανοί πληρώνουν με τη ζωή τους την προσπάθειά τους να γκρεμίσουν το εκεί άγαλμα του Ηρακλέους. Στη Γαλατία σφάζονται όλοι οι ιερείς και κατάσχονται οι περιουσίες όλων των Εθνικών Ναών που στη συνέχεια πυρπολούνται κι εκθεμελιώνονται.
393 Ο αυτοκράτωρ Ευγένιος φθάνει στην Ιταλία, όπου ο διανοούμενος στρατηγός Βίριος Νικόμαχος Φλαβιανός ξαναστήνει τον Βωμό της Νίκης στην αίθουσα της Συγκλήτου κι επαναφέρει τη λατρεία των παραδοσιακών Θεών. Στην Ανατολή, ο Θεοδόσιος καταργεί τα Πύθια, τα Άκτια και τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δήωση της Ολυμπίας και ισοπέδωση όλων των βωμών της.
395 Οι αυτοκράτορες Αρκάδιος και Ονώριος απαγορεύουν ακόμα και την είσοδο στους Εθνικούς Ναούς («Θεοδοσιανός Κώδιξ» 16. 10. 13), ενώ με τα έδικτα της 22ας Ιουλίου και 7ης Αυγούστου, κηρύσσουν νέους διωγμούς κατά των Εθνικών. Το ίδιο έτος, ο ευνούχος πρωθυπουργός του αυτοκράτορος Αρκαδίου Ρουφίνος κατευθύνει τις ορδές τών, υπό τον Αλάριχο, χριστιανών πλέον Γότθων προς τον ελλαδικό χώρο. Ακολουθούμενοι από πλήθη φανατισμένων μοναχών, οι Γότθοι του Αλαρίχου (ο οποίος είχε πολεμήσει με τον Θεοδόσιο κατά των Εθνικών του Φλαβιανού) κατασφάζουν αμέτρητους Εθνικούς Έλληνες και καταστρέφουν πόλεις και Ιερά στο Δίον, τη Θεσσαλία, τους Δελφούς, τη Βοιωτία, την Αττική, τα Μέγαρα, την Κόρινθο, τη Φενεό, το Άργος, τη Νεμέα, τη Λυκόσουρα, τη Σπάρτη, τη Μεσσήνη, τη Φιγαλεία, την Ολυμπία.
Στην Ελευσίνα πυρπολείται το εκεί πανάρχαιο Ιερό και θανατώνονται στην πυρά ο Θεσπιεύς Ιεροφάντης Ιλάριος και όλοι οι ιερείς των Μυστηρίων τα οποία είχαν αναβιώσει από τους Μιθραϊστές λίγο μετά τον θάνατο του Νεστορίου. Την ίδια εποχή περίπου, το βεβηλωθέν Ιερό της Θεάς Κελαιστίδος αρχίζει να επαναλειτουργεί ως χριστιανική εκκλησία έως το έτος 421 που οι χριστιανοί θα το πυρπολήσουν επειδή οι θρησκευτές μέσα από την χριστιανική λατρεία τιμούσαν και την Θεά. Στο έργο του «Paraenesis», ο Ισπανός επίσκοπος Βαρκελώνης Πασιανός (Pacianus) δυσανασχετεί, με πολύ γλαφυρό μάλιστα τρόπο («Me Miserum ! Quid ego facinoris admisi !»), για το γεγονός ότι παρά τους διωγμούς, εξακολουθούν να υπάρχουν στην περιοχή του ενεργοί Εθνικοί που τιμούν τους Θεούς τους, πράξη η οποία, κατά το μισαλλόδοξο μυαλό του, είναι στον ίδιο βαθμό. «εγκληματική» με την ανθρωποκτονία !
401 Ο χριστιανικός όχλος της Καρχηδόνος λυντσάρει Εθνικούς και καταστρέφει Ναούς και αγάλματα. Ο («άγιος») επίσκοπος Πορφύριος. οργανώνει μαζικά λυντσαρίσματα Εθνικών και καταστρέφει με τη βοήθεια του φανατισμένου όχλου τους οκτώ εν ενεργεία Ναούς της Γάζης. Η ΙΕ Σύνοδος της Καρχηδόνος, εκδίδει κανόνα με τον οποίο αφορίζονται ακόμη και μετά θάνατον όλοι όσοι δημιουργούν συγγένειες με Εθνικούς ή δεν αποκληρώνουν τους ήδη συγγενείς τους που παραμένουν Εθνικοί.
440 – 450 Καταστροφή όλων των μνημείων, βωμών και Ναών που έστεκαν ακόμη στην Αθήνα, την Ολυμπία και τις άλλες ελληνικές πόλεις.
448 Ο Θεοδόσιος διατάσσει να παραδοθούν στις φλόγες όλα τα «αντιχριστιανικά» βιβλία. Ανάμεσά τους καταστρέφονται και τα βιβλία του νεοπλατωνικού Πορφυρίου που βήμα προς βήμα ξεσκέπαζαν την αληθινή φύση του Χριστιανισμού.
500 Η χριστιανική εσχατολογία προβλέπει, ανεπιτυχώς φυσικά, ότι το συγκεκριμένο έτος θα γίνει η. συντέλεια του Κόσμου. Νέες πυρές των χριστιανών καταστρέφουν ό,τι είχε απομείνει από την σοφία και επιστήμη των Εθνικών. Η ανθρωπότητα πέφτει σε ακόμη μεγαλύτερη αποκτήνωση. Εξαφανίζονται παντελώς η αποχέτευση των οικιών, η ρωμαϊκή κεντρική θέρμανση και τα κρεβάτια.
528 Με έδικτο του αυτοκράτορος Γιουτπράδα-Ιουστινιανού, καταργούνται οι εξόριστοι στην Αντιόχεια Ολυμπιακοί Αγώνες. Ο ίδιος έχει ήδη νομοθετήσει να θανατώνονται με κατασπαραγμό από θηρία, θάνατο στην πυρά, σταύρωση ή ξέσκισμα με σιδερόνυχα όλοι οι «καταγινόμενοι με την μαγείαν, την μαντικήν, την γοητείαν και την Ελληνική θρησκεία (ειδωλολατρίαν)» και απαγορεύσει να διδάσκουν «οι πάσχοντες από την ιερόσυλη ψυχική νόσο των Ελλήνων» δηλαδή οι Εθνικοί.
529 Με έδικτο του αυτοκράτορος Γιουτπράδα-Ιουστινιανού, κλείνει η Ακαδημία των Αθηνών και κατάσχεται η περιουσία της. Οι επτά τελευταίοι διδάσκαλοι καταφεύγουν στον βασιλιά των Περσών Χοσρόη που τους δίδει έδρες στο Πανεπιστήμιο του Ιουντισαπούρ (Jundishapur).
540 Η ελληνική Ιατρική έχει ήδη απαγορευθεί ως «γνώση του Διαβόλου» και τα συγγράμματά της έχουν ήδη χαθεί για πάντα στη φωτιά των χριστιανών. Με μόνη θεραπευτική μέθοδο την. αφαίμαξη και το διάβασμα εξορκισμών, αρχίζει στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία η μεγάλη επιδημία που υπολογίζεται (Panati Charles, 1989) ότι εξόντωσε 100 εκατομμύρια ανθρώπους. Η Εκκλησία βγαίνει παρόλα αυτά κερδισμένη, καθώς αποδίδει την επιδημία στην οργή του Θεού για την επιβίωση των «αιρέσεων» και της Ελληνική θρησκεία («ειδωλολατρίας» κατά τους χριστιανούς).
Ο ΔΙΩΓΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ το 395 μχ
Ο πολυάριθμος Γοτθικός στρατός ήταν βαρέως εξοπλισμένος αλλά δυσκίνητος γιατί περιελάμβανε σμήνη πεινασμένων παιδιών γυναίκες και άμαξες για την μεταφορά των κλοπιμαίων. Έμοιαζε με ένα κινητό στρατόπεδο. Στο στρατό συμμετείχαν και πλήθη φανατισμένων μοναχών για την καταστροφή των Ελληνικών ναών και τον σφαγιασμό των «μιαρών και δαιμονισμένων Ελλήνων».
Η ετερόκλητη αυτή στρατιά με αρχηγό τον Αλάριχο ξεκίνησε από την Θράκη προχώρησε δια μέσου της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας και τον Νοέμβριο του 395 μ Χ έφθασε στις Θερμοπύλες «τις πύλες της Ελλάδας» που από αυτό το σημείο άρχιζε τότε η επαρχία της Αχαΐας που διατηρούσε ακόμα ζωντανή την προγονική της δόξα στις τέχνες και τα γράμματα. Από τις Θερμοπύλες ο χείμαρρος αυτός έφθασε στην Βοιωτική πεδιάδα και πολιόρκησε και λεηλάτησε την Θήβα και αφού εξαφάνισε πόλεις της Βοιωτίας εισήλθε στην Αττική. Όταν είδε ο Αλάριχος από μακριά τον Παρθενώνα από θαυμασμό και σεβασμό στην προσφορά της Αθήνας στον πολιτισμό
δεν της δημιούργησε κανένα πρόβλημα. Ο εθνικός ιστορικός Ζώσιμος αναφέρει ότι:
«Ο Αλάριχος είδε τον Αχιλλέα ιστάμενο πάνοπλο και οργισμένο επί των τειχών της Αθήνας όπως τον περιέγραφε ο Όμηρος και η Πρόμαχος Αθηνά περιερχόταν τα τείχη οπλισμένη σαν να ετοιμαζόταν να αποκρούσει τους επιτιθέμενους και γι αυτό ο Αλάριχος ζήτησε συνθηκολόγηση».
Συνεχίζοντας το στράτευμα την πορεία του για την Πελοπόννησο λεηλάτησε τον Πειραιά και σταμάτησε στην Ελευσίνα, όπου καταστράφηκε από τους μοναχούς το πανάρχαιο ιερό της Δήμητρας και σφαγιάστηκαν ο Θεσπιεύς ιεροφάντης Ιλάριος και οι ιερείς. Το ιερό της Ελευσίνας μετά την καταστροφή του στους διωγμούς που έγιναν το 380 μχ είχε αναβιώσει από Μιθραιστές και λειτουργούσε ως Μιθραίο.
Το καλοκαίρι του 396 μ.χ ο Αλάριχος ( 350- 412) εισέβαλε στην Πελοπόννησο. Αφού κατέστρεψε την Κόρινθο λεηλάτησε το Άργος και προχώρησε στο εσωτερικό της Πελοποννήσου χωρίς να συναντήσει καμία αντίσταση. Ο κόσμος φοβισμένος εγκατέλειπε τις πόλεις και τα χωριά και ανέβαινε στα βουνά για να σωθεί.
Η εκστρατεία αυτή δεν ήταν μία πολεμική αναμέτρηση για κάποια σοβαρή αιτία αλλά οργανωμένος και βίαιος διωγμός κατά των Ελλήνων και της θρησκείας τους. Σ αυτόν τον διωγμό τον Αλάριχο τον ενδιέφερε μόνο η αρπαγή θησαυρών έργων τέχνης και τροφίμων για να ταΐσει τα πεινασμένα γυναικόπαιδα και τον στρατό του. O Aλάριχος είχε σαφή έννοια της αξίας των έργων τέχνης, αυτό φαίνεται από τον θαυμασμό του «στα έργα των Θεών» και την διαφύλαξη της Αθήνας από την καταστροφή. Οι καλόγεροι και οι φανατισμένοι χριστιανοί που ακολουθούσαν το στράτευμα διέπραξαν τους διωγμούς και τoν σφαγιασμό των Ελλήνων και την καταστροφή των ναών και των αγαλμάτων.
Όσα από τα έργα τέχνης ήταν ογκώδη και δεν μπορούσαν να μεταφερθούν καταστρέφονταν, συχνά μάλιστα οι καλόγεροι όταν δεν προλάβαιναν να ολοκληρώσουν την καταστροφή των αγαλμάτων τότε με μανία τα αποκεφάλιζαν και τους έκοβαν τα γεννητικά τους όργανα για να τα παραμορφώσουν.
Όλα έπρεπε να ισοπεδωθούν βιβλιοθήκες πυρπολήθηκαν, πανεπιστήμια φιλοσοφικές σχολές Ασκληπιεία και θέατρα έκλεισαν με την αστεία κατηγορία ότι ήταν κατοικία δαιμόνων.
Η αιτία όμως της καταστροφής της Ελλάδας είναι ότι: ο απάνθρωπος αυτός διωγμός διεπράχθη γιατί η δημοκρατία η επιστημονική έρευνα και ο Ελληνικός πολιτισμός ήταν εμπόδιο και έπρεπε να εξαφανιστούν για να γίνουν οι πολίτες της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας υπάκουα και άβουλα πρόβατα του χριστιανικού ποιμνίου για να μπορούν οι αυτοκράτορες και οι επίσκοποι να επιβάλλουν ευκολότερα την στυγνή τους εξουσία.
Τότε καταστράφηκαν τα Μέγαρα το Άργος η Φενεός η Λυκοσούρα η Νεμέα η Σπάρτη η Μεσσήνη η Φιγαλεία η Λασιώνα η Ψωφίδα η Λοκρίδα η Φωκίδα η Δελφοί η Ολυμπία και χιλιάδες άλλες πόλεις βωμοί ιερά και έργα τέχνης μοναδικής ομορφιάς.
Ο Ζώσιμος αναφέρει: μέχρι τότε οι πόλεις και τα μνημεία της Ελλάδας που είχαν παραμείνει σχεδόν άθικτα έπαθαν τόσο μεγάλες καταστροφές που επέφερε το τέλος του αρχαίου κόσμου στις χώρες της αρχαίας Ελλάδας. Ο ιστορικός Ευνάπιος αναφέρει ότι: η καταστροφή υπήρξε τόσο μεγάλη εξ αιτίας των φανατισμένων Χριστιανών μοναχών.
Και ενώ ο Αλάριχος συνέχιζε το καταστροφικό του έργο πλήθος Ελλήνων προσφύγων πέρασαν στην Ιταλία και ζήτησαν την προστασία της Ρώμης.
Τον χειμώνα του 397 ο Στηλίχων με όλες τις διαθέσιμες λεγεώνες της Δύσης έφθασε στην Κόρινθο την οποία κατέστησε ορμητήριό του κατά του Αλάριχου. Στον Στηλίχωνα προσχώρησαν και Έλληνες Εθνικοί που κατεδίωξαν τον Αλάριχο που κατέφυγε και στρατοπέδευσε στο οροπέδιο της Φολόης όπου λεηλάτησε και εξαφάνισε τις πόλεις Οπούντα, Λασιώνα, Ψωφίδα και Ακρώρεια, και το Ιερό της Ολυμπίας που εξακολουθούσε να λειτουργεί. Αφού διέφυγε τους κινδύνους από επέμβαση του Στηλίχωνα εγκατέλειψε την Πελοπόννησο και δια μέσου της Ηπείρου και της Πίνδου εγκαταστάθηκε στην Αχρίδα όπου άρχισε να προετοιμάζεται για την λεηλασία της Ρώμης. Για την επιτυχία των διωγμών και την καταστροφή της Ελλάδας η σύγκλητος της Κωνσταντινούπολης έδωσε στον Αλάριχο τον τιμητικό τίτλο μαγίστρου ( διοικητή) του Ιλλυρικού και χαρακτήρισε την επέμβαση του Στηλίχωνα προδοσία γιατί δεν άφησε τον Αλάριχο να καταστρέψει όλες τις πόλεις της Πελοποννήσου.
Description: agios nikolaos
ΟΙ ΔΙΩΓΜΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Α΄ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ( 379-457 )
Όταν ανήλθε στον θρόνο ο Θεοδόσιος Α σε ηλικία 33 ετών σε συνεργασία με το Δυτικό Ρωμαϊκό κράτος άρχισε απάνθρωπους διωγμούς με εκατομμύρια νεκρούς για την επικράτηση του χριστιανισμού ως μοναδικής θρησκείας του κράτους. Ο Θεοδόσιος εφάρμοσε την Ιερά εξέταση στην Ανατολή πολύ πριν εφαρμοστή στην Δύση επιβάλλοντας μαζικές εκτελέσεις διανοουμένων και καταστρέφοντας στην πυρά φιλοσοφικά έργα
380 Κηρύσσει όλες τις θρησκείες εκτός νόμου πλην της Χριστιανικής, όλοι όσοι δεν είναι Χριστιανοί θεωρούνται «αιρετικοί, μωροί, και σιχαμεροί». Αρχίζουν οι καταστροφές ναών και ιερών και πάνω στα θεμέλια τους κτίζονται εκκλησίες. Δίνει εξουσιοδότηση στον επίσκοπο Μεδιολάνου Αμβρόσιο να καταστρέψει όλους τους ναούς των Εθνικών. Χριστιανοί ιερείς καθοδηγούν τον χριστιανικό όχλο ενάντια στον ναό της Δήμητράς στην Ελευσίνα καταστρέφουν τα πάντα γύρω τους και προσπαθούν να λιντσάρουν τους Ιεροφάντες των Ελευσίνιων Μυστηρίων Νεστόριο και Πρίσκο. Ο 95-χρονος Ιεροφάντης Νεστόριος λίγο πριν οδηγηθεί στην πυρά περίλυπος ανακοινώνει το τέλος των Ελευσίνιων Μυστηρίων και την βίαιη επικράτηση του πνευματικού σκότους.
381 Απαγορεύεται η επίσκεψη σε Εθνικούς ναούς, και καταδικάζονται σε θάνατο όσοι προσφέρουν θυσίες και τους κατάσχεται η περιουσία Οι Εθνικοί χαρακτηρίζονται παράφρονες και ιερόσυλοι.( Θεοδοσ. Κώδιξ. 16,10, 7 ). Μια επιστροφή στις αρχαίες λατρείες αρχίζει να παρατηρείται στην αυτοκρατορία με μαζικές αποκηρύξεις της θρησκείας του Γιαχβέ και του ναζωραίου. ο “Μέγας” και “Άγιος” Θεοδόσιος βλέποντας την επιστροφή πολλών χριστιανών στις πατρώες λατρείες με διάταγμα του στερεί τα πολιτικά δικαιώματα όλων των χριστιανών που επιστρέφουν στης παραδοσιακές λατρείες. Σε όλη την ανατολική αυτοκρατορία ναοί και βιβλιοθήκες γκρεμίζονται και καίγονται. Με νέο διάταγμα του ο Θεοδόσιος απαγορεύει ακόμα και την απλή επίσκεψη στους ελληνικούς και εθνικούς ναούς. Στην Κωνσταντινούπολη ο ναός της Θεάς Αφροδίτης μετατρέπεται από τους “ευσεβείς” χριστιανούς σε πορνείο ενώ της Θεάς Αρτέμιδος και του Θεού Ήλιου σε στάβλους.
382 Καθιερώνεται στις εκκλησίες το αλληλούια ( hallelujah ) δηλ. «Δόξα στον Ιαχωβά». Ο Θεοδόσιος διορίζει Ύπαρχο Ανατολής και υπεύθυνο για τους διωγμούς τον ανθέλληνα Μάτερνο Κυνήγιο.που σε συνεργασία με τους επισκόπους και στρατιές καλογέρων αρχίζουν οι διωγμοί στη Βορ. Ελλάδα και την Μ. Ασία. Χιλιάδες οι σφαγιασμένοι.
384 Ο Θεοδόσιος διορίζει Ύπαρχο Ανατολής τον Ματέριο Κυνήγιο και τον διατάζει να συνεργαστεί με τους τοπικούς χριστιανούς επίσκοπους στην καταστροφή των ελληνικών και εθνικών ναών σε νότια Ελλάδα και Μικρά Ασία καθώς και την καταστροφή και το κάψιμό όλων των ελληνικών βιβλίων.
385 Στην Ανατολή οι φυλακές γεμίζουν από πλήθη Εθνικών, για την αντιμετώπιση του προβλήματος του συνωστισμού οι διωκτικές αρχές απελευθερώνουν εγκληματίες. Ο Λιβάνιος στον λόγο του ΄΄Προς Βασιλέα περί δεσμωτών΄΄ αναφέρει ότι: η στενότης των χώρων των φυλακών υποχρεώνει τους φυλακισμένους να κοιμούνται όρθιοι. Οι διωγμοί συνεχίζονται με μεγάλη βία στην Ανατολή. Καταστρέφονται αμέτρητα ιερά και ναοί, ανάμεσα τους το Δυμαίο ο ναός της Εδέσσης όλα τα ιερά της Παλμύρας και καταργούνται τα Καβείρια στην Ίμβρο. Στο στρατόπεδο θανάτου της Σκυθόπολις οδηγούνται και θανατόνονται χιλιάδες Έλληνες της Παλαιστίνης και Ελληνίζοντες Εθνικοί. Ο Μάτερνος Κυνήγιος ακολουθούμενος από χιλιάδες φανατικούς μοναχούς περιδιαβαίνει την ελληνική ύπαιθρο καίγοντας και καταστρέφοντας τα πάντα στο πέρασμα του. Εκατοντάδες ελληνικοί ναοί και βιβλιοθήκες ισοπεδώνονται και καίγονται από τους οπαδούς της θρησκείας της “αγάπης”. Χιλιάδες Έλληνες και Εθνικοί από όλα τα μέρη της αυτοκρατορίας καταλήγουν στα στρατόπεδα θανάτου της Σκυθοπόλεως.
386 Με έδικτο της 16ης Ιουνίου απαγορεύεται κάθε συντήρηση η φροντίδα των ναών. Μαζικές συλλήψεις πυρπολήσεις και εκτελέσεις Εθνικών. Ο επίσκοπος Μάρκελλος (…Άγιος) καταστρέφει τον ναό του του Διός Βήλου στην Απάμεια.
387 Απαγορεύονται οι εθνικές εορτές των Ρωμαίων και καταδικάζονται όσοι μελετούν τα Μαθηματικά (Θεοδος. Κώδιξ 9, 16, 8 ) Ο επίσκοπος Μεδιολάνων
(Μιλάνου) Αμβρόσιος αναλαμβάνει πνευματικός καθοδηγητής (σύμβουλος) του αυτοκράτορα Φλάβιου Θεοδόσιου.
388 Οι διωγμοί συνεχίζονται με την μεγαλύτερη βία και φανατισμό πλήθη φανατισμένων χριστιανών και ευνουχισμένοι καλόγεροι επιτίθενται με ξύλα πέτρες σίδερα λεηλατούν και καταστρέφουν σπίτια Εθνικών ναούς και έργα τέχνης ανεπανάληπτης ομορφιάς Ο Λιβάνιος στέλνει την έκκληση υπέρ των ιερών στον αυτοκράτορα και τον παρακαλεί να σταματήσουν οι διωγμοί για να διαφυλαχτούν οι ναοί και τα έργα τέχνης.
389 Όλες οι μέθοδοι χρονολόγησης πέραν της χριστιανικής καταργούνται δια νόμου.
390 Με δόλο κάλεσε ο Θεοδόσιος τους Εθνικούς της Θεσσαλονίκης στον Ιππόδρομο τάχα για να παρακολουθήσουν ιπποδρομίες και εκεί η φρουρά του κατάσφαξε μέσα σε τρεις ώρες15000 αθώους ανθρώπους επειδή αρνούνταν να βαφτιστούν χριστιανοί : Ο πατριάρχης Αλεξάνδρειας Θεόφιλος εξαπολύει μέγα διωγμό κατά των Ελλήνων και των Εθνικών της περιοχής. Καταστρέφει σχεδόν όλους τους μη-χριστιανικούς ναούς της Αλεξάνδρειας εκτός του Σεραπείου και των ναών της Ίσιδος (όχι φυσικά λόγο κάποιου είδους σεβασμού αλλά λόγο του πολυάριθμου των Ισιδιστών της περιοχής). Οι μισαλλόδοξοι εβραιοχριστιανοί θέλοντας να εξευτελίσουν τα Ιερά των Εθνικών ανεβάζουν σε γαϊδούρια ιερά σκεύη και αγάλματα και τα περιφέρουν στην πόλη. Η φαιδρή αυτή πράξη οδηγεί σε εξέγερση των Εθνικών. Ο χριστιανός Γότθος στρατηγός Βοθέριχος αρχηγός των Βυζαντινής φρουράς(11) της Θεσσαλονίκης προσπαθεί με την βία να επιβάλλει την θρησκεία του Ναζωραίου στους Έλληνες της πόλης. Οι Έλληνες εξεγείρονταί και σκοτώνουν πολλούς αξιωματικούς και στρατιώτες της φρουράς. Ο Θεοδόσιος μαθαίνοντας τα συμβάντα καλεί τους κάτοικούς της Θεσσαλονίκης στον ιππόδρομο δήθεν να παρακολουθήσουν ιπποδρομίες. Μέσα σε τρεις ώρες ο Θεοδόσιος με την βοήθεια των εκχριστιανισμένων Γότθων ΣΦΑΖΟΥΝ 7000 ΕΛΛΗΝΕΣ (ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ 15.000) ΕΠΕΙΔΗ ΕΜΜΕΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΑΣΠΑΣΤΟΥΝ ΤΗΝ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΒΡΑΙΟΥ ΘΕΟΥ ΤΗΣ “ΑΓΑΠΗΣ”. Σε μια προσπάθεια να ηρεμίσουν τα πνεύματα η χριστιανική εκκλησιά καταδικάζει την πράξη του Θεοδοσίου ενώ βέβαια στην συνέχεια τον ανακηρύσσει Μέγα και Άγιο.
391 Νέοι διωγμοί στην Βόρεια Αφρική μεγάλες καταστροφές στην Αλεξάνδρεια. Ομάδες χριστιανών και μοναχών καθοδηγούμενοι από τον επίσκοπο Αλεξάνδρειας Θεόφιλο (…Άγιος ) ληστεύουν τα σπίτια των Εθνικών και σκοτώνουν τους ιδιοκτήτες τους , πυρπολούν και ισοπεδώνουν την ονομαστή Βιβλιοθήκη Αλεξανδρείας , πλήθος ναών ιερών και μνημείων καταστρέφονται. Οι Εθνικοί κλείνονται στους ναούς για να σωθούν αλλά οι χριστιανοί γκρεμίζουν τι στέγες και τους σκοτώνουν. Τα ιερά σκεύη του Σεραπίου διαπομπεύονται στους δρόμου και μετά καταστρέφονται. Η διωγμοί συνεχίζονται με βία σε ολόκληρη την Β. Αφρική, μεγάλες καταστροφές ναών και σφαγιασμοί αθώων Εθνικών στην Καρχηδόνα και την περιοχή της : Ο Θεοδόσιος με νέο του έδικτο απαγορεύει εκτός από την απλή επίσκεψη σε εθνικούς ναούς ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΓΑΛΜΑΤΩΝ. Επίσης απαγορεύει την ελληνική γλώσσα και καθιερώνει την λατινική γλώσσα ως την επίσημη της αυτοκρατορίας. Νέοι διωγμοί και σφαγές των Εθνικών. Νέα εξέγερση των Εθνικών στην Αλεξάνδρεια που οχυρώνονται στο Σεράπειο(12). Μέσα στον ναό βρίσκονται τα τελευταία διασωθέντα έργα από την βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Με την λήξη της πολιορκίας ο ναός καίγεται και φυσικά τα βιβλία –τι άλλο- καίγονται.
392 Νέοι διωγμοί σε ολόκληρη την αυτοκρατορία σταματούν τα Καβίρεια στη Σαμοθράκη και σφάζονται οι ιερείς και οι κάτοικοι του νησιού από ομάδες μαγκουροφόρων καλόγερων που αποβιβάστηκαν στο νησί. Στην Κύπρο ο Εβραϊκής καταγωγής επίσκοπος Επιφάνειος εκχριστιανίζει δια πυράς χιλιάδες Εθνικούς, αυτοί που αρνούνται να βαφτιστούν θανατώνονται, Δεκάδες χιλιάδες οι νεκροί. ιερά και ναοί καταστρέφονται, τα μυστήρια της Αφροδίτης σταματούν Με διάταγμα του ο Θεοδόσιος δηλώνει κυνικά : Όποιος δεν υπακούει τον πατέρα Επιφάνιο δεν έχει θέση πάνω στο νησί. (. Κώδιξ 16, 10, 12) : Νέο έδικτο του Θεοδοσίου που απαγορεύει την θρησκεία τψν Ελλήνων και κάθε μη-χριστιανική τελετή. Νέες σφαγές Ελλήνων και Εθνικών. Τα Καβήρεια μυστήρια της Σαμοθράκης παύουν και οι Έλληνες ιερείς σφάζονται. Στην Κύπρο οι τοπικοί επίσκοποί Επιφάνιος και Τύχων (Άγιοι και οι δύο) καταστρέφουν σχεδόν όλους τους ναούς στο νησί. Τα μυστήρια της Θεάς Αφροδίτης σταματούν. Νέο παρανοϊκό εδίκτο του Θεοδοσίου, σύμφωνα με το οποίο, όποιος δεν υπακούει τον “Άγιο” Επιφάνιο δεν έχει δικαίωμα ζωής στο νησί! Νέες εξεγέρσεις Ελλήνων και Εθνικών ενάντια στον αυτοκράτορα και την εκκλησία σε πολλές περιοχές της αυτοκρατορίας.
393 Ο Θεοδόσιος καταργεί τα Πύθια τα Άκτια και τα Ολύμπια-τους γνωστούς Ολυμπιακούς Αγώνες : Απαγόρευση των Πυθικών, των Ολυμπιακών και Άκτιων αγώνων ως ελληνικά μιάσματα. Οι οπαδοί της “αγάπης” ισοπεδώνουν τους ναούς της Ολυμπίας. Παράλληλα με όλα αυτά ο (“Μέγας” και “Άγιος”) Θεοδόσιος –όλος περιέργως- ορίζει την ιουδαϊκή θρησκεία ως ανεκτή από τους χριστιανούς και απαγορεύει κάθε καταστροφή Ιουδαϊκής συναγωγής..
Διωγμοί επί Αρκαδίου ( 395-408 )
Ο Αρκάδιος όταν ανήλθε ήταν 18 ετών, ως αυτοκράτωρ ήταν άπειρος και άβουλος και γρήγορα έγινε πειθήνιο όργανο των ευνοουμένων του. Επί της βασιλείας του οι διωγμοί κατά των Ελλήνων και των Εθνικών συνέχισαν με την ίδια ακριβώς βαρβαρότητα όπως επί Θεοδοσίου.
395 Μεγάλος διωγμός κατά των Ελλήνων : Στον θρόνο ανεβαίνει ο επίσης ισπανικής καταγωγής Φλάβιος Αρκάδιος με δύο έδικτα του διατάζει ανηλεή διωγμό κατά Ελλήνων και Εθνικών. Όμως ο κίνδυνος των Γότθων ( χριστιανών στο θρήσκευμα ασφαλώς) αρχίζει να ανησυχεί την “βασιλεύουσα”. Ο ευνούχος συμβουλάτορας του Αρκάδιου, Ρουφίνος συμβουλεύει τον αρχηγό των Γότθων Αλάριχο να στραφεί εναντίον της Γης των Ελλήνων και του υπόσχεται αμύθητα πλούτη τα οποία κρύβονταί μέσα στους ελληνικούς ναούς. Οι εκχριστιανισμένοι Γότθοι του Αλάριχου συνεπικουρούμενοι από πλήθος “ειδωλοφάγων” μοναχών αρχίζουν την ισοπέδωση των ελληνικών πόλεων και την σφαγή των Ελλήνων. Το Δίων, η Μεσσηνία, το Άργος, η Νεμέα, η Λυκόσουρα, η Σπάρτη, τα Μέγαρα, η Κόρινθος και άλλες ελληνικές πόλεις καταστρέφονται ολοκληρωτικά. Τα ιερά του Διός στην Νεμέα, τα ιερά της Ολυμπιάς, τα αρκαδικά ιερά της Λυκόσουρας και το ιερό της Ελευσίνας μαζί με πλήθος άλλων ελληνικών λατρευτικών κέντρων καταστρέφονται ολοκληρωτικά ενώ οι ιερείς τους είτε σφάζονται, είτε –όπως ο Ιεροφάντης του Μίθρα- Ιλάριος καίγονται ζωντανόι. Χαρακτηριστική είναι η στάση που κρατάνε οι απανταχού την ελληνική επικράτεια αυτοκρατορικές φρουρές που αντί να εμποδίσουν τον Γότθο εισβολέα που καταστρέφει πόλεις τις αυτοκρατορίας παρακολουθούν απαθέστατα .
396 Με έδικτο στις 7 Δεκεμβρίου ο Αρκάδιος και ο Ονώριος χαρακτηρίζουν την Εθνική θρησκεία χειρίστη προδοσία κατά του κράτους . Οι Εθνικοί ιερείς στερούνται όλων των προνομίων τους και τους απαγορεύεται να ιερουργούν : Έδικτο του Αρκάδιου ορίζει ότι οποιαδήποτε είδους ενασχόληση με το Δωδεκάθεο και τις εθνικές λατρείες πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ύστατη προδοσία απέναντι στην αυτοκρατορία. Οι εναπομείναντες Εθνικοί ιερείς και Ιεροφάντες φυλακίζονται.
397 Με νέο έδικτο ο Αρκάδιος απαιτεί να γκρεμιστούν όλοι οι ναοί των Εθνικών που στέκουν ακόμα όρθιοι : Νέο έδικτο του Αρκάδιου (με την παρότρυνση του “Άγιου” και φανατικού ανθέλληνα Χρυσόστομου, αυτού του ανεκδιήγητου που απεκάλεσε τους Έλληνες φιλόσοφους “ανήθικα καθάρματα”) διατάζει το “Ες έδαφος φέρειν” για όλους τους εναπομείναντες ναούς Ελλήνων και Εθνικών, καθώς και την ασβεστοποίηση των μαρμάρων τους και την χρήση τους ως οικοδομικά υλικά ώστε να χαθούν για πάντα τα ίχνη των εθνικών λατρειών.
398 Η σύνοδος της Καρθαγένης αποφασίζει την απαγόρευση ανάγνωσης των εθνικών βιβλίων ακόμα και στους επισκόπους, χιλιάδες επιστημονικά βιβλία μεγάλων φιλοσόφων του αρχαίου κόσμου καταστρέφονται στην πυρά. Διωγμοί στην Γάζα ο επίσκοπος Πορφύριος καταστρέφει τους ναούς και μνημεία της περιοχής. Το συναξάρι του …Αγίου..Πορφυρίου αναφέρει ότι: κατά την διάρκεια της καταστροφής των ναών των δαιμονισμένων ειδωλολατρών (τους ασπαζόμενους την Ελληνική θρησκεία) όταν το καταραμένο άγαλμα της Αφροδίτης αντίκρισε τον σταυρό τότε έσπασε και έγινε χίλια κομμάτια και βγήκε ο δαίμονας που κατοικούσε μέσα του. Το 4ο εκκλησιαστικό συνέδριο της Καρχηδόνας απαγορεύει την μελέτη των βιβλίων των Ελλήνων και λοιπών Εθνικών ακόμα και στους χριστιανούς επίσκοπους. Ο επίσκοπός Πορφύριος (και αυτός “Άγιος”) ισοπεδώνει σχεδόν όλους τους ναούς των εθνικών στη Γάζα. Ο Γότθος Αλάριχος για το “θεάρεστο” έργο της ισοπέδωσης της Ελλάδος διορίζεται γενικός αρχηγός του ιλλυρικού ζητήματος.
399 – 401 εκδίδονται νέα έδικτα που απαγορεύουν τις θυσίες αλλά ανακαλούνται προηγούμενες διατάξεις που πρόσταζαν την καταστροφή του διακόσμου των δημοσίων κτηρίων.( Ιουστ. Κώδιξ 1, 11, 3 ) Νέο διάταγμα αναφέρει ΄΄Όπως ακριβώς διατάξαμε την απαγόρευση των θυσιών έτσι τώρα διατάσουμε την διατήρηση των διακοσμήσεων στα δημόσια κτίρια΄΄ (Θεοδος. Κώδιξ 16, 10, 15 ) Στις επαρχίες όμως η κατάσταση είναι διαφορετική νέα διατάγματα διατάσουν την καταστροφή μνημείων και την εξαφάνιση των ναών. Οι διωγμοί συνεχίζονται βίαιοι στην Βορ. Αφρική Αίγυπτο και Παλαιστίνη. Ο Αρκάδιος διατάζει με νέο έδικτο την ισοπέδωση όσον από τους ελληνικούς και εθνικούς ναούς έχουν παραμείνει. Ο επίσκοπός Νικήτας καταστρέφει το μαντείο του Θεού Διονύσου στις Βέσσες και “βαπτίζει” τους κατοίκους της πόλης. 401 μ.Χ.Ο χριστιανικός όχλος της Καρχηδόνας με κραυγές “Όπως και στην Ρώμη έτσι και στην Καρχηδόνα” καταστρέφει ναούς και “είδωλά”. Ο Πορφύριος (“άγιος”) ολοκληρώνει το έργο του στην Γάζα καταστρέφοντας και τα τελευταία 9 εθνικά ιερά, καίγοντας βιβλία και λυντσάροντας Εθνικούς. Η 15η σύνοδός της Καρχηδόνας αποφασίζει ότι όσοι δημιουργούν συγγένειες με “ειδωλολάτρες” – με όσους ασπάζονται την Ελληνική θρησκεία – αλλά και όσοι δεν αποκληρώνουν τους συγγενείς τους που παραμένουν “ειδωλολάτρες” ΘΑ ΑΦΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ!
405-406 Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος φανατικός εχθρός του Ελληνισμού από το ΄΄χρυσό΄΄ του στόμα έχουν εξέλθει οι χειρότερες ύβρεις κατά των Ελλήνων και ότι δήποτε Ελληνικού. Όταν ήτανε αρχιεπίσκοπος της Κωνσταντινούπολης έκανε έρανο σε πλούσιες χριστιανές γυναικούλες και με τα χρήματα πλήρωσε την κατεδάφιση του ναού της Αρτέμιδος στην Έφεσο ενός από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου. Ο ναός ήταν διπλάσιος από τον Παρθενώνα με μήκος 133 μέτρα και 73 μέτρα πλάτος, τη διακόσμηση του την έκαναν οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες της εποχής Φειδίας, Πραξιτέλης, Απελλής, Πολύκλειτος κ.α Αυτός ο ΄Άγιος΄΄ ήταν που με τις ΄΄χρυσοστομίες΄΄ του απαίτησε από τον Θεοδόσιο Α και το πέτυχε την κατάργηση των Ολυμπιακών αγώνων το 393 μχ.
407-408 Οι ιδιοκτήτες των τόπων συναθροίσεως των Εθνικών τιμωρούνται με δήμευση της περιουσίας τους και καταναγκαστική εργασία σε μεταλλεία ( Θεοδόση. Κώδιξ 16,5, 40) Με νέο έδικτο ζητείται η ολοκληρωτική καταστροφή των αγαλμάτων και το ξερίζωμα εκ θεμελίων των ναών και των χώρων λατρείας, οι ναοί και οι ιδιοκτησίες τους παραδίδονται για δημόσια χρήση.( Θεοδοσ. Κώδιξ 16, 10, 19) Μεγάλες καταστροφές και διωγμοί στη Δύση. Στη Ρώμη Καταστρέφεται και ληστεύεται ο ναός του Καπιτωλίου Διός. Κατασχονται και δημεύονται οι περιουσίες των Πρισκιλιανών
Διωγμοί επί Θεοδοσίου Β του Μικρού ( 408 – 450 )
Τον Αρκάδιο τον διαδέχτηκε στο θρόνο ο γιος του Θεοδόσιος ο Β ο Μικρός σε ηλικία επτά ετών. Ονομάστηκε Μικρός προς διάκρηση από τον παππού του Θεοδόσιο Α τον ….Μέγα. Επίτροπος ορίστηκε ο Ανθέμιος και μετά την παραίτηση του ανακηρύχτηκε από την σύγκλητο το 414 αυτοκράτειρα η αδελφή του Πουλχερία που ήταν δύο χρόνια μεγαλύτερη του. Φανατική χριστιανή και θρησκόληπτη όταν έγινε αυτοκράτειρα έδωσε όρκο στην Παναγία ότι θα παραμείνει στην ζωή της «παρθένα νύμφη του Νυμφίου Υιού της»  και τηρώντας τον όρκο της παρέμεινε άγαμη όπως και οι δύο νεότερες θρησκόληπτες αδελφές της και αφοσιώθηκαν στην ορθοδοξία και την χριστιανική ανατροφή του Μικρού αυτοκράτορα. Η Πουλχερία αυταρχική και φιλόδοξη για να κρατήσει την εξουσία και μετά την ενηλικίωσή του αδελφού της έστρεψε τα ενδιαφέροντα του στην εκκλησία. Για να αποκτήσει χριστιανική αγωγή ο Μικρός αυτοκράτορας τα ανάκτορα είχαν μετατραπεί σε μοναστήρι με εκκλησιαστικό πρόγραμμα που άρχιζε με τον όρθο ακολουθούσε η ανάγνωση των Ευαγγελίων συνέχιζε με τους Ψαλμούς του Δαυίδ και τελείωνε με τον εσπερινό. Τα κεριά έκαιαν νύχτα μέρα στα Θεοσκέπαστα ανάκτορα της Nova Roma και από τα παράθυρα τους που έμοιαζαν με καπνοδόχους έβγαιναν ακριβά Περσικά λιβανωτά και άλλα πανάκριβα θυμιάματα της Ανατολής. Έτσι διαπαιδαγωγήθηκε ο Θεοδόσιος Β ο Μικρός που ζούσε κάτω από την εξουσία της Πουλχερίας και έγινε ένα μικρό ανθρωπάκι άβουλο και φοβισμένο αλλά μεγάλος διώκτης των Ελλήνων και των Εθνικών. Με υπόδειξη της Πουλχερίας ο Θεοδόσιος Β παντρεύτηκε την Αθηναίδα που τότε είχε επισκευφτεί την Κωνσταντινούπολη και γνωρίστηκε με την Πουλχερία, Η Αθηναίδα ήταν κόρη του πλατωνικού φιλόσοφου Λεοντείου ήταν ωραιότατη έξυπνη, αξιόλογης μόρφωσης και λάτρης της θρησκείας των Ολυμπίων Θεών όπως και ο πατέρας της. Ο γάμος έγινε το 421 η Αθηναίδα βαφτίστηκε χριστιανή πήρε το όνομα Ευδοκία και ανακηρύχτηκε Αυγούστα το 423. Η Αθηναίδα προστάτιδα των Ελληνικών γραμμάτων αντέδρασε στην θρησκόληπτη και ανθελληνική πολιτική των ανακτόρων και προωθούσε συνεργασίες με εθνικούς και Ελληνολάτρες αξιωματούχους Ύστερα από ραδιουργίες κατηγορήθηκε ότι είχε ερωτικές σχέσεις με τον αξιωματούχο των ανακτόρων Παυλίνο ο οποίος φυλακίστηκε και λίγο αργότερα εκτελέστηκε. Μετά από αυτά τα θλιβερά γεγονότα με την δικαιολογία ότι θέλει να επισκεφθεί τον Πανάγιο τάφο εγκατέλειψε τον άβουλο σύζυγο της και τα ανάκτορα και έμεινε μέχρι το τέλος της ζωής το 460 στην Παλαιστίνη. Ύστερα από βασιλεία 42 ετών ο Θεοδόσιος ο Β πέθανε το 450 σε ηλικία 51 ετών.
409 – 414 Μέχρι το 414 που ο Θεοδόσιος Β ήταν ανήλικος και επετροπεύοταν από τον αρχηγό της ανακτορικής φρουράς Ανθέμιο οι διωγμοί συνέχισαν με μεγάλη ένταση σε ολόκληρη την αυτοκρατορία.
415 Είναι το έτος που θα σημαδευτεί με ένα από τα ειδεχθέστερα εγκλήματα των χριστιανων. –χαρακτηριστικό της σε παρανοϊκό βαθμό μισαλλοδοξίας αλλά και του μισελληνισμού αυτής της Ιουδαϊκής αίρεσης-. Στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου σωματοφύλακες (παραβολάνοι) του εκεί πατριαρχείου, που κατεύθηνε και συμμετείχε ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Κύριλλος (..Άγιος), βρίσκουν στον δρόμο την μαθηματικό και φιλόσοφο Υπατία (κόρη του αστρονόμου Θέωνα), ένα από τα πιο φωτεινά πνεύματα της εποχής. Αφού την συλλαμβάνουν την οδηγούν ΜΕΣΑ στην εκκλησία του Αγίου Μιχαήλ (άλλες πήγες αναφέρουν την εκκλησία Κωνσταντίνου και Ελένης) και αφού της ξεσκίζουν τα ρούχα ΤΗΣ ΓΔΕΡΝΟΥΝ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΜΕ ΚΟΧΥΛΙΑ, ΤΗΣ ΣΠΑΝΕ ΤΑ ΚΟΚΑΛΑ, ΤΗΝ ΚΟΒΟΥΝ ΣΕ ΜΙΚΡΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΤΑΝΕ ΑΛΛΑ ΣΤΗΝ ΠΗΡΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΣΚΥΛΙΑ. Η μόνη αιτία για κάτι τόσο αισχρό δεν είναι άλλη από το γεγονός ότι η Υπατία ήταν μαθηματικός (άρα μάγισσα για τους χριστιανούς), φιλόσοφος και το σημαντικότερο κοινωνός του ελληνικού πνεύματος. Φυσικά κανείς από αυτά τα δίποδα ζώα που ευθύνονταν για τον θάνατο της δεν θα τιμωρηθεί. Τουναντίον μάλιστα ο πατριάρχης Αλεξάνδρειας Κύριλλος ( ο ηθικός αυτουργός της δολοφονίας) ΘΑ ΑΓΙΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΗΣ “ΑΓΑΠΗΣ”. Νέοι διωγμοί των εθνικών και των ιερέων τους στην Νότια Αφρική οι τρόποι εκτέλεσης είναι δυο σταύρωση ή θάνατος στην πηρά. Με σειρά διαταγμάτων κατασχέθηκαν περιουσίες της Εθνικής Θρησκείας και παραχωρήθηκαν στην εκκλησία ( Ιουστιν. Κώδιξ 1, 11, 5 )
416 – 423 Οι διωγμοί συνεχίζονται με την έκδοση διαταγμάτων και εκατομμύρια νεκρούς σε ολόκληρη την αυτοκρατορία : Στην Αβυθινία ο μοναχός Υπάτιος ο αποκαλούμενος και ως “η σπάθα του θεού” μαζί με ροπαλοφόρους συνοδοιπόρους του περιδιαβαίνουν την περιοχή καταστρέφοντας ναούς, σκοτώνοντας Εθνικούς (συμπεριλαμβανομένων και των οικογενειών τους βέβαια), καίγοντας ιερά άλση και ανακαλύπτοντας κρυφούς Εθνικούς ιερείς που ασφαλώς σκοτώνουν. Όσοι αξιωματούχοι εμμένουν στις πατρώες θρησκείες χάνουν της θέσεις τους..
426 Ολοκληρωτική καταστροφή και ισοπεδώσει των ναών και κατάσχεση των περιουσιών τους – υρπολήθηκε ο ναός του Ολυμπίου Διός κατά διαταγή του αυτοκράτορα της Κωνσταντινούπολης Θεοδοσίου του Β΄. Οι σφαγιασμοί οι εξορίες και φυλακίσεις κατά των Εθνικών συνεχίζονται.
429 Λεηλασία του Παρθενώνα και καταστροφή μνημείων της Αθήνας : Ροπαλοφόροι μοναχοί και αυτοκρατορικοί στρατιώτες γκρεμίζουν το χρυσελεφάντινο άγαλμα της Θεάς Αθηνάς από τον Παρθενώνα, καταστρέφουν την ξύλινη σκεπή του ναού και λαφυραγωγούν το ιερό. Οι Έλληνες εθνικοί της Αθήνας διώκονται.
430-450 Εκδίδονται δεκάδες έδικτα που διατάσουν την συνέχιση των διωγμών, την ισοπέδωση των ναών που έχουν ακόμη μείνει όρθιοι , καταστροφή φιλοσοφικών βιβλίων στην πυρά και διαμόρφωση της νομοθεσίας για την έκδοση δικαστικών αποφάσεων κατά των Εθνικών. Με έδικτο του ο Θεοδόσιος ο Β διατάζει την ποινή του θανάτου για τους Έλληνες εθνικούς καθώς και τους αιρετικούς. Επίσης ορίζει ΟΤΙ Η ΜΟΝΗ ΝΟΜΙΜΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΟΥΔΑΪΣΜΟΣ ! Μεγάλος λοιμός πέφτει τον χειμώνα του έτους στην αυτοκρατορία και ο Θεοδόσιος κατηγορεί ως αιτία τους Εθνικούς που λατρεύουν δαίμονες.! Οι Χριστιανοί γκρεμίζουν όλους τους ναούς και τα ιερά των Ελλήνων πλην εκείνων που μετατρέπονται σε χριστιανικές εκκλησίες. Ο Θεοδόσιος ο Β διατάζει το κάψιμο όλων των μη-χριστιανικών βιβλίων και ειδικότερα αυτών του Πορφύριου(17). Οι ναοί της πόλεως Αφροδισίας καταστρέφονται και η πόλη μετονομάζεται σε Σταυρούπολη.
Μαρκιανός ( 450-457 ) – Πουλχερία
Μετά τον θάνατο του Θεοδοσίου Β’ στις 28 Ιουλίου 450 πανίσχυρη η Πουλχερία ως μοναδική κληρονόμος της Θεοδοσιανής δυναστείας στην Ανατολή αντιμετώπισε το σοβαρό πρόβλημα να υποταγή το Ανατολικό Ρωμαϊκό κράτος στο Δυτικό λόγω ελλείψεως διαδόχου. Η Πουλχερία που διοικούσε την αυτοκρατορία από κοριτσάκι δέκα ετών δεν ήθελε να παραμεριστεί αλλά δεν ξεχνούσε και τον όρκο που είχε δώσει στην Παναγία ότι στην ζωή της θα παρέμενε ΄΄παρθένα νύμφη του Νυμφίου Υιού της΄΄ Τηρώντας τον όρκο της στην Παναγία παντρεύτηκε τον Θράκα χιλίαρχο Μαρκιανό 58 ετών υπασπιστή του Αλανού στρατηγού Άσπαρ θέτοντας του τον αυστηρό όρο ότι στις συζυγικές τους σχέσεις θα διατηρούσε την παρθενία της. Έτσι ο χιλίαρχος Μαρκιανός (..Άγιος) αναβαθμίστηκε σε αυτοκράτορα και εισήλθε πανηγυρικά με την παλλακίδα του στα ανάκτορα και η Πουλχερία (..Αγία) παρέμεινε παρθένα και Βασίλισσα όπως και επί Θεοδοσίου Β. Κατά την βασιλεία του ο Μαρκιανός συνέχισε τους διωγμούς κατά των Εθνικών και την έκδοση διαταγμάτων κατά της αρχαίας θρησκείας με μικρότερη όμως ένταση γιατί ήδη είχε επιβληθεί βίαια και με κατακόμβες νεκρών ο Χριστιανισμός.
457-491 Σποραδικές εκτελέσεις εθνικών σε όλη την αυτοκρατορία. Σε μια τελευταία προσπάθεια να υπερασπιστούν την λατρεία τους και την τιμή τους από τους από τους οπαδούς του εξ’ανατολάς “φωτός” οι Έλληνες της Μικρας Ασίας εξεγείρονται. Η εξέγερση καταστέλλεται και οι έλληνες σφάζονται από τον αυτοκρατορικό στρατό. Μεγάλες μορφές της αυτοκρατορίας με την κατηγορία πως είναι Έλληνες εκτελούνται. Ο Ζώσιμος, ο Ισίδωρος, ο Σεβεριανός, και άλλοι ενώ λαμβάνει χώρα η περίφημη δίκη του φιλόσοφου Ισοκάσιου. Στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου χριστιανοί αξιωματούχοι εκτελούν βασανίζουν και διαπομπεύουν πολλούς κρυφούς εθνικούς ιερείς. Το 474μ.α.χ.χ. αυτοκράτορας αναλαμβάνει ο Ζήνων επι της βασιλείας του το 484μ.α.χ.χ. εκδηλώνεται νέα εξέγερση των Ελλήνων κατά του εβραιοχριστιανικού κατεστημένου με ηγέτες τον Λεόντιο, τον Ίλλο και τον αθηναίο φιλόσοφό Παμπρέπιο επιδιώκουν την ανατροπή του χριστιανισμού και την επιστροφή των πατρώων αντιλήψεων. Παρά τον γενναίο αγώνα των Ελλήνων εξεγερθέντων 4 χρόνια μετά και οι τελευταίοι επαναστάτες θανατώνονται. Στην Ίμβρο ο προσηλυτιστής Κόνων ακολουθούμενος από το σύνηθες πλήθος των ειδωλοφάγων μονάχων εκτελεί όλους τους Έλληνες του νησιού. Ακόμα μια δωδεκαθειστική λατρεία αυτή του Λαβρανίου Δια βρίσκει το τέλος της όπως και οι λάτρεις της από τους οπαδούς της “αγάπης”.
515 Ο νέος αυτοκράτορας Αναστάσιος εξαπολύει τους στρατιώτες της αυτοκρατορίας και τον ειδωλοφαγικό “στρατό” των διαφόρων επισκόπων και ισοπεδώνει τον ναό του Θεού Θεανδρίτου στη Ζοάρα της Αραβίας καθώς και δεκάδες άλλα ιερά στην περιοχή οι εθνικοί της περιοχής τι άλλο…εκτελούνται. Στα χρόνια του Αναστάσιου γίνετε επίσης και υποχρεωτικό το βάπτισμα ακόμα και για όσους είναι ήδη χριστιανοί
528 Αυτοκράτορας είναι πλέον ένας από τους κορυφαίους ανθέλληνες της ιστορίας ο Γιουτπράδα (ελληνιστί Ιουστινιανός) επί των ημερών του καταργούνται οι ολυμπιακοί αγώνες και εκδηλώνεται η περίφημη “στάση του Νίκα” (19). Παρόλες τις αρχικές επιτυχίες των επαναστατών ο αυτοκρατορικός στρατός ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΡΒΑΡΙΚΟ ΦΥΛΟ ΤΩΝ ΕΡΟΥΛΩΝ (χριστιανών ασφαλώς) πνίγει την εξέγερση των Ελλήνων στο αίμα. 40.000 νεκροί αρχικά και εν συνεχεία γκρέμισμα ελληνικών ναών και κλείσιμο φιλοσοφικών σχολών. Η τελευταία ελπίδα του ελληνισμού είχε πια χαθεί. Μέσα στα αντίποινα της ιουδαιοχριστιανικής ηγεσίας είναι η αφαίρεση κτημάτων των Ελλήνων προς όφελος ασφαλώς της χριστιανικής εκκλησιάς και του δημόσιου ταμείου. Ο Γιουτπράδα συνεχίζοντας το θεάρεστο έργο του επιβάλλει ποινές θανάτου δια σταύρωσης πυρός και βασανιστηρίων για όσους “εκ των ανοσιών και μυσαρών Ελλήνων κατεχόμενοι πλάνη”. Συντάσσει επίσης και τον περίφημο “Ιουστινιάνειο κώδικα” μνημείο ανθελληνικού παροξυσμού.
529 Ο Γιουτπράδα (Ιουστινιανός) κλείνει την φιλοσοφική σχολή των Αθηνών και δημεύει την περιουσία της. Οι τελευταίοι διδάσκαλοι κυνηγημένοι βρίσκουν καταφύγιο στην αυλή του λάτρη του ελληνικού πολιτισμού Πέρση βασιλεία Χοσρόη.
532 Ο μονοφυσίτης μοναχός Ιωάννης Ασιακός μαζί με οπαδούς του περιδιαβαίνουν την Μικρά Ασία και διαλύουν ότι απομένει από της εθνικές λατρείες.
542 – 546 Λόγο της συνεισφοράς του στην καταστροφή του ελληνικού πολιτισμού ο Ιουστινιανός ονομάζει τον Ιωάννη Ασιακό επίσημο αυτοκρατορικό προσηλυτιστή εξουσιοδοτημένο να εξοντώσει ή να βαπτίσει της “ειδωλολατρικές” ψυχές που έχουν απομείνει στην αυτοκρατορία – όσους δηλ. ασπάζονταν ακόμη την Ελληνική θρησκεία. Ύστερα από 35 χρόνια σφαγών, βίαιων προσηλυτισμών δωροδοκιών και βασανιστηρίων ο Ιωάννης περιγράφει ο ίδιος τα κατορθώματα του στο έργο του. Ενώ στην Κωνσταντινούπολη φυλακίζονται, βασανίζονται και εκτελούνται γραμματικοί, ρήτορες, νομικοί και λόγιοι με την κατηγορία πως είναι “Έλληνες”.
556 Ο επίσκοπος Αμάνθιος στέλνεται από τον Ιουστινιανό στην Αντιόχεια για να εξοντώσει όλους τους εναπομείναντες εθνικούς της πόλης και να καταστρέψει όλες της κρυφές ιδιωτικές τους βιβλιοθήκες με την “ανόσια” γνώση των Ελλήνων.
562 Νέος διωγμός των Ελλήνων και λοιπών εθνικών σε Αθήνα, Παλμήρα και Κωνσταντινούπολη. Ο χρονικογράφος Ι.Μαλαλάς στο έργο του ¨χρονογραφία¨ γράφει χαρακτηριστικά “Έλληνες πιάστηκαν και διαπομπεύθηκαν μέσα στην Κωνσταντινούπολη ταυτόχρονα με το κάψιμο των ελληνικών βιβλίων στον ¨Κυνήγιον¨ μαζί με εικόνες των Θεών”.
578 – 582 Την εξουσία παίρνει ένας νέος αυτοκράτορας ο Τιβέριος, ο οποίος ασφαλώς συνεχίζει το έργο των προκατόχων του ,εκατοντάδες κρυπτοεθνικοί εκτελούνται, παλουκώνονται, αποκεφαλίζονται και σταυρώνονται. Ο ύπαρχος Ανατολής Ανατόλιος ρίχνεται στα λιοντάρια με την κατηγορία της λατρείας του Διός. Όταν τα λιοντάρια δείχνουν απροθυμία να τον κατασπαράξουν οι οπαδοί της θρησκείας της “αγάπης” αποφασίζουν την σταύρωση του ενώ εν συνεχεία πετούν το πτώμα του καθώς και τα πτώματα άλλων Έλλήνων στους σκουπιδότοπους εκτός των τειχών της πόλης . Φήμες ότι η εξουσία έχει ύποπτες συνδιαλλαγές με τους μιαρούς Έλληνες οδηγούν τον χριστιανικό όχλο της Κωνσταντινούπολης σε επίθεση εναντίον των ελαχίστων εναπομεινάντων Ελλήνων της πόλης τους οποίους είτε λιθοβολούν είτε καίνε ζωντανούς.
582 – 602 Είναι η περίοδος της αυτοκρατορίας του Μαυρίκιου ο οποίος εγκαινιάζει την βασιλεία του με νέους διωγμούς κατά των εναπομεινάντων εθνικών της ανατολικής αυτοκρατορίας. Οι οπαδοί της θρησκείας της “αγάπης”εκτελούν βασανίζουν, καίνε, σταυρώνουν οποιονδήποτε είναι ύποπτος για εθνική λατρεία. Η ερήμωσή της επαρχίας, η πνευματική και υλική εξαθλίωση, η υπερσυγκέντρωση του πληθυσμού της αυτοκρατορίας στης μεγάλες πόλεις οδηγούν στην αποκτήνωση της καθημερινής ζωής και στην εμφάνιση συνεχών επιδημιών πανούκλας που οδηγούν στον θάνατο μεγάλο αριθμό ατόμων από τα εξαθλιωμένα πλήθη της αυτοκρατορίας. Με τον θάνατο του Μαυρίκιου το 602μ.α.χ.χ. ξεσπά μια “εμφύλια” (20) διαμάχη στους κόλπους της αυτοκρατορίας οι όχλοι της Κιλικίας, της Μικράς Ασίας, της Παλαιστίνης, της Θεσσαλονίκης, των Βαλκανικών επαρχιών και της ίδιας της πρωτεύουσας αλληλοσκοτώνονται. Είναι μια εποχή παραλογισμού και σχιζοφρένειας (όπως κάθε εποχή που ακολουθεί μετά από λοιμούς και επιδημίες).
692 Είναι η χρονολογία που λαμβάνει χώρα η “Πενθέκτη σύνοδος”. Σε αυτήν, η ίδια η ηγεσία του ιουδαιοχριστιανισμού παραδέχεται πως παρόλες τις πολύχρονες (σχεδόν 4 αιώνες διωγμών) προσπάθειες της υπάρχουν ακόμα ελληνικά και εθνικά κατάλοιπα. Έτσι τα μέλη της συνόδου αποφασίζουν την απαγόρευση όσων από τις γιορτές των εθνικών λατρειών συνεχίζουν ακόμα σε σκόρπια μέρη της αυτοκρατορίας όπως τα Βρουμάλια, τα Ανθεστήρια, τα Βοτά και άλλες διονυσιακές και εθνικές εορτές.
804 Ο πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Ταράσιος αποπειράται να εκχριστιανίσει τους τελευταίους Έλληνες της αυτοκρατορίας τους κάτοικούς της Μέσα Μάνης αποτυγχάνει όμως καθώς το περήφανο ελληνικό στοιχείο της περιοχής ανθίσταται σθεναρά.
850 – 860 Αυτό που δεν κατάφερε ο Ταράσιος πέτυχε με την φωτιά και το σπαθί ο Αρμένιος προσηλυτιστής και “άγιος” Νίκων. Από τον Αρμένιο προσηλυτιστή Νίκωνα τον «Μετανοείτε» και τους ένοπλους μοναχούς του, εκχριστιανίζονται με τη βία οι τελευταίοι Έλληνες Εθνικοί της Λακωνίας και κατασφάζονται οι Δούκες και οι Ιερείς τους. Έτσι στα μέσα του 9ου αιώνα παύει η τελευταία λατρεία των Ελλήνων Θεών στα ιερά χώματα της πατρίδας μας. Τα χρόνια μετέπειτα Η καταγραφή αυτή μπορεί να αναφέρθηκε στην περίοδο μεταξύ του 314μ.α.χ.χ.και του 860μ.α.χ.χ. -που έγινε και το μεγαλύτερο μέρος από το διωγμό των Ελλήνων και του ελληνικού πνεύματος- αλλά σκόρπιες καταστροφές και διώξεις του ελληνικού πνεύματος συνεχίστηκαν και συνεχίζονται μέχρι σήμερα..ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΩ ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Η γιορτές των Χριστουγέννων για μένα είναι συνώνυμη με τους πρώτους χριστιανούς ξεκινώντας από τα μέσα του 4ου αιώνα μ.Χ. , που βασάνισαν και δολοφόνησαν τους Ελληνες προγόνους μου ..... που προκάλεσαν τεράστιο φρικτό πόνο και ταλαιπωρία στους προγόνους μου για την άρνηση τους να γίνουν Χριστιανοί .... που κατέστρεψαν τους αρχαίους Ναούς λατρείας μας και έχτισαν πάνω τους με τα ίδια υλικά χριστιανικές εκκλησίες ..... που κατέστρεψαν τα σχολεία , τις βιβλιοθήκες μας και έκαψαν τα βιβλία μας .... που κατέστρεψαν τα αγάλματα μας και άλλα μεγάλα έργα της τέχνης .... που κατέστρεψαν τη θρησκεία μας ...... Ελληνικές παραδόσεις μας ..... την Ελληνική κληρονομιά μας ..... και προσπάθησαν να εξαφανίσουν τον Ελληνικό Πολιτισμό μας !

Είναι σαν να γιορτάζουμε μια θρησκεία που ήταν ο καταλύτης για την επίτευξη της ολικής καταστροφής του Ελληνισμού !

Με το να τους εύχεται κανείς "Καλά Χριστούγεννα" και να γιορτάζει αυτό το γεγονός μαζί τους ........ είναι σαν να τους δίνουμε την έγκριση για τα πολλά εγκλήματα που διέπραξαν κατά του Ελληνισμού και τους Ελληνες προγόνους μας ...... και να γιορτάζουμε αυτό το γεγονός μαζί τους !

Είναι σαν να ζητάνε οι Γερμανοί από τους Εβραίους να γιορτάσουν το «Ολοκαύτωμα» μαζί τους!!!
 

Αυτός είναι ο λόγος που δεν μπορώ να πω Καλά Χριστούγεννα !!!
WHY I CANNOT SAY MERRY CHRISTMAS
Christmas celebrations to me are synonymous with the early Christians starting from the middle of the 4th century A.D. that tortured and murdered my Hellenic ancestors…..that inflicted enormous horrible pain and suffering to my ancestors for refusing to become Christians….that destroyed our Temples of worship and built on top of them with the same materials Christian churches…..that destroyed our schools, libraries and burned our books….that destroyed our statues and other great works of art….that destroyed our religion……our Hellenic traditions…..our Hellenic heritage…..and tried to wipe out our Hellenic Civilization!

It is like celebrating a religion that was the catalyst for bringing about the total destruction of Hellenism!!!

By wishing them a Merry Christmas and celebrating this event with them……..is like approving the many crimes which they committed against HELLENISM and our Hellenic ancestors……and celebrating this occasion with them!!!

It is like asking the Jews to celebrate the “Holocaust” with the German people on certain a time and occasion every year!!!


Η εκτίμηση για το πώς αισθάνομαι για τα Χριστούγεννα βασίζεται σε ιστορικά γεγονότα ...
Η ιστορία πάντα γράφεται από τους νικητές .... που την γράφουν με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να στηρίζει και να δικαιολογήσει τις δράσεις και τους στόχους τους!

Είναι γραμμένο με έναν τρόπο που είναι παραπλανητικό από την αλήθεια ....... έτσι ώστε να επηρεάσουν τις μελλοντικές γενιές .... να κρατήσουν τις μελλοντικές γενιές στο σκοτάδι .... Γιατί φοβούνται το φωτός επί του σκότους ..... και τις γνώσεις επάνω στην άγνοια!!!

Η αλήθεια είναι σαν το λαμπερό φως του Απόλλωνα, που μας κατευθύνει στο δρόμο προς την αρετή!
The assessment on how I feel is founded on historical facts…
History is always written by the victors…who write it in such a way so as to support and justify their actions and aims!

It is written in a way that is misleading from the truth……so as to influence future generations…keep future generations in the dark…. For they are afraid of light over darkness…..of knowledge over ignorance!!!

Truth is like the bright light of Apollo, guiding us on the road to virtue!

Philosophically speaking...Become a Christian, it's the first correct step on the road to becoming a Jew!
I have not said there is anything wrong or bad with the Jewish attitude Jews have with their indigenous religion for themselves.
In fact the Jews with their religion promote and celebrate Jewish peoples historical events...they celebrate Jewish issues....they promote the Jewish language and Jewish traditions through their indigenous religion.....I have said time and time again ...GOOD LUCK TO THEM!!!
And we Greeks with a foreign religion which was forced on us by foreigners who were occupiers of our country for 1500 years....we celebrate foreign events and we celebrate the things that happened to a foreign people!
AS CHRISTIANS, WE CELEBRATE JUST ABOUT EVERYTHING THAT IS JEWISH!
We do not celebrate Hellenic events or celebrate matters of importance of our ancestors, the Hellenic people or matters of importance to Hellas and its suffering or the suffering of its people!
With Christianity we do not promote Hellenism, we do not promote the Hellenic civilization, we do not promote an understanding of our real Hellenic history, we do not promote a love of Greece!!!!
Christianity for us is a bloody curse in comparison to what the Jewish religion is to the Jews and Israel!!!Φιλοσοφικός, αν...Γίνετε Χριστιανός, είναι το πρώτο σωστό βήμα στο δρόμο για να γίνετε Εβραίος!
Δεν έχω πει ότι υπάρχει κάποιο λάθος ή κακό με την εβραϊκή στάση που οι Εβραίοι έχουν με την αυτόχθονης θρησκεία τους για τον εαυτό τους .
Στην πραγματικότητα, οι Εβραίοι με τη θρησκεία τους προωθούν και γιορτάζουν τη δική τους λαϊκή εβραϊκή ιστορικά , συμβάντα όπου γιορτάζουν εβραϊκά θέματα .... προωθούν την εβραϊκή γλώσσα και εβραϊκές παραδόσεις μέσω την αυτόχθονης θρησκεία τους ..... έχω πει πολλές φορές , ξανά και ξανά ... ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ, για και χαρά τους!!!
Εμείς οι Έλληνες με μια ξένη θρησκεία που μας επεβλήθη από αλλοδαπούς-κατακτητές, οι οποίοι ήταν κατακτητές της χώρας μας για 1500 χρόνια .... γιορτάζουμε ξένα γεγονότα και γιορτάζουμε τα πράγματα που συνέβησαν σε ξένους ανθρώπους !
Ως Χριστιανοί , γιορτάζουμε σχεδόν τα πάντα που είναι Εβραϊκά !
Εμείς δεν γιορτάζουμε Ελληνικά γεγονότα, δεν γιορτάζουμε σημαντικά θέματα των προγόνων μας , του Ελληνικού λαού μας, ή θέματα που έχουν σημασία για την Ελλάδα και τα βάσανα της Ελλάδας, τη γενοκτονία και τα βάσανα του ελληνικού λαού !
Η τα θέματα και γεγονότα ώστε να καμαρώνουμε τα επιτεύγματα των θαυμάσιων προγονών μας.
Με τη χριστιανική θρησκεία, δεν προβάλλουμε τον Ελληνισμό , δεν προωθούμε τον Ελληνικό πολιτισμό , δεν προωθούμε την κατανόηση της πραγματικής Ελληνικής ιστορίας μας , δεν προωθούμε την αγάπη για την πατρίδα μας...την Ελλάδα! ! !
Ο Χριστιανισμός για εμάς είναι μια αιματηρή κατάρα σε σύγκριση με ότι είναι η εβραϊκή θρησκεία για τους Εβραίους και το Ισραήλ !!!


for more information and critical analysis please click on the address below!

http://aristotellis-alexandridis.blogspot.com.au/
http://aristotellis-alexandridis.blogspot.com.au/

No comments:

Post a Comment